Podmínky

Poskytovatel (dále jen „společnost“, „nás“, „náš“ nebo „my“) poskytuje prostřednictvím jím určeného softwaru a webových stránek (dále jen „webová stránka“) určité marketingové, reklamní, propagační a související služby (dále jen „služba“; uživatelé budou označováni jako „Uživatelé“, „vy“ nebo „vaše“). Tyto podmínky použití (dále jen „podmínky“) upravují přístup uživatelů a používání webových stránek a služeb. Uživatelé musí před použitím webové stránky vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami.

Přečtěte si prosím pozorně tyto Podmínky. Tyto podmínky upravují váš přístup a používání webových stránek a služeb. Přístupem, registrací k používání, stahováním, sdílením nebo jiným používáním webové stránky nebo používáním jakýchkoli softwarových skriptů, které poskytujeme za účelem zpřístupnění nebo použitelnosti webové stránky, vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami a našimi Zásadami ochrany osobních údajů a které mohou být čas od času upravovat nebo jinak měnit podle vlastního uvážení. Vaše další používání webových stránek bude považováno za souhlas s jakýmikoli takto upravenými nebo aktualizovanými podmínkami. Pokud s některou z těchto Podmínek nesouhlasíte, neklikejte na „PŘIJÍMAT“ a nepoužívejte webovou stránku.

1. Používání webových stránek a služeb

V souladu se zde uvedenými podmínkami můžete přistupovat na webové stránky a používat je za účelem používání Služeb na nevýhradním základě. Berete na vědomí, že společnost může dle vlastního uvážení a kdykoli upravit, aktualizovat nebo jinak změnit webovou stránku nebo služby, včetně ukončení poskytování jakékoli části nebo všech webových stránek a/nebo služeb nebo upravit či odstranit jakýkoli obsah dostupný prostřednictvím Webové stránky nebo Služby, bez předchozího upozornění.

Používání webových stránek a služeb je neplatné tam, kde je zakázáno. Používáním Webových stránek a Služeb prohlašujete a zaručujete, že: (a) veškeré vámi poskytnuté informace (pokud jsou relevantní) jsou pravdivé a přesné; (b) budete udržovat přesnost těchto informací; (c) jste alespoň plnoletí ve vaší jurisdikci; a (d) vaše používání webových stránek nebo služeb neporušuje ani nepropaguje porušování jakéhokoli platného zákona nebo nařízení nebo jakéhokoli právního nebo smluvního závazku, který můžete mít vůči třetí straně, a musíte a budete vždy dodržovat všechny platné zákony , pravidla a předpisy v souvislosti s vaším používáním Služeb a Webových stránek, jakýchkoli služeb uspořádaných prostřednictvím Služeb a Webových stránek, včetně, bez omezení, služeb spojených jakýmkoli způsobem s Produkty nebo Třetími stranami, jak jsou tyto podmínky definovány v tomto dokumentu.

Pododdíly a) až d) se společně označují jako "Uživatelské závazky a záruky".

Používáním Služeb nebo Webových stránek rozumíte a souhlasíte s tím, že Společnost může dle vlastního uvážení, ale není to povinna, ověřit, že kterýkoli Uživatel dodržuje některé nebo všechny Uživatelské závazky a záruky, a dále souhlasíte s tím, že Společnost není odpovědný za zajištění dodržování závazků a záruk uživatelů nebo za jakékoli selhání při pozastavení, ukončení nebo zabránění používání Služeb nebo webových stránek uživateli, kteří nesplňují závazky a záruky uživatelů. Berete na vědomí, že jste výhradně odpovědní za vlastní hodnocení, rozhodnutí a hodnocení ohledně toho, zda se zapojíte do jakékoli třetí strany nebo jakkoli jinak s nimi budete interagovat. Pokud se dozvíte o jakémkoli porušení závazků a záruk uživatelů, doporučujeme vám to oznámit společnosti.

Společnost si vyhrazuje právo neposkytovat vám žádné služby s upozorněním nebo bez upozornění podle vlastního uvážení, ať už se dozví o jakémkoli porušení závazků a záruk uživatelů (buď prostřednictvím zpráv, které jí poskytnou jiní uživatelé, nebo jakýmkoli jiným způsobem) ze strany vy nebo jakýkoli jiný uživatel nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Aniž byste se odchýlili od výše uvedeného, ​​společnost se výslovně zříká a vy výslovně zprošťujete společnost jakékoli a veškeré odpovědnosti za jakékoli spory, nároky, žaloby, zranění, ztráty, újmy a/nebo škody vzniklé a/nebo jakkoli související na: (i) jakoukoli nepřesnost, neaktuálnost nebo neúplnost prohlášení uživatele nebo třetí strany; a (ii) nepravdivá prohlášení a/nebo nepravdivá prohlášení, ať už v souvislosti s třetími stranami nebo jinými uživateli, produkty nebo jinak, nebo jimi. Používáním webových stránek a služeb rozumíte a souhlasíte s tím, že služby nabízejí pouze platformu určenou k tomu, aby uživatelům pomáhala získat, zakoupit a/nebo používat různé produkty a služby poskytované prodejci a/nebo poskytovateli služeb třetích stran prostřednictvím reklam nebo propagačních akcí. námi (respektive „Produkty“ a „Třetí strany“, v tomto pořadí).

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost: (a) nezaměstnává, nedoporučuje ani neschvaluje žádné třetí strany nebo produkty, podle potřeby, ani žádnou jejich spřízněnou stranu a nemá žádnou kontrolu nad jednáním nebo opomenutím jakékoli třetí strany, jejím podnikáním, jejich produkty nebo služby; (b) neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně Třetích stran a Produktů, včetně jejich kvality, cen, kompatibility, dostupnosti nebo jakýchkoli jiných funkcí, ani ohledně vašich interakcí nebo jednání s jakýmikoli Třetími stranami; (c) neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně vlastnických práv nebo jiných práv nebo funkcí nebo regulačních aspektů souvisejících s Produkty, včetně jakýchkoli požadovaných oprávnění, povolení nebo licencí pro nahrávání, sdílení nebo jiné zpřístupňování a pro použití, prodej a nákup takových Produktů; a (d) nenese odpovědnost za výkon nebo chování jakéhokoli Uživatele nebo jiných třetích stran jakýmkoli způsobem používajícím nebo užívajícím Služby a/nebo na webu nebo mimo něj. Společnost není povinna prověřovat nebo jinak ověřovat jakékoli informace týkající se třetích stran a/nebo uživatelů, produktů nebo jakékoli jiné funkce související s webovou stránkou nebo službami, a proto byste měli být opatrní a před zahájením jednání s kdokoli prostřednictvím Služeb nebo webových stránek nebo s kýmkoli jiným způsobem interaguje.

Společnost se výslovně zříká a vy výslovně zbavujete Společnost jakékoli a veškeré odpovědnosti za jakékoli spory, nároky, žaloby, zranění, ztráty, újmy a/nebo škody vzniklé a/nebo jakýmkoli způsobem související s produkty Třetích stran. , služby a webové stránky nebo vaše interakce nebo jednání s jakýmikoli třetími stranami, včetně, bez omezení, jakýchkoli činů a/nebo opomenutí třetích stran jakýmkoli způsobem využívajícím nebo spojeným s službami nebo webovými stránkami. Používáním služeb nebo webových stránek potvrzujete, že jste výhradně odpovědní za takové použití a připojení, interakce, nákupy nebo jakoukoli jinou akci, kterou provedete, a že veškeré používání služeb nebo webových stránek je na vaše výhradní riziko. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, společnost vám neprodává, nelicencuje ani vám jinak nezpřístupňuje žádné Produkty nebo služby (jiné než Služby) a nenese žádnou odpovědnost za žádné Produkty nebo služby, které jste zakoupili od jakékoli Třetí strany, včetně bez omezení, s ohledem na jakoukoli podporu a údržbu, selhání, chyby, selhání, poškození nebo náklady jakéhokoli druhu.

2. Omezení

Aniž byste se odchýlili od ustanovení části 1 této části, nesmíte a nedovolíte žádné třetí straně: (a) provádět zpětnou analýzu nebo se pokoušet najít základní kód webové stránky nebo služeb; (b) používat webové stránky nebo služby v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo nařízením, včetně, nikoli však výhradně, zveřejňování, zveřejňování, sdílení nebo jiného přenosu jakéhokoli nezákonného nebo urážlivého materiálu; (c) kopírovat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla z webových stránek, služeb nebo obsahu kterékoli z webových stránek nebo služeb; (d) pokoušet se deaktivovat nebo obejít jakýkoli mechanismus zabezpečení nebo kontroly přístupu na Web nebo Služby; (e) navrhovat nebo pomáhat při navrhování cheatů, exploitů, automatizačního softwaru, botů, hacků, režimů nebo jakéhokoli jiného neoprávněného softwaru třetích stran za účelem úpravy nebo zasahování do webové stránky nebo služeb; (f) používat webové stránky nebo služby nebo jednat s jinými uživateli za jakýmkoli účelem, který je v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo nařízením; (g) pokoušet se získat neoprávněný přístup k Webové stránce nebo Službám, jiným uživatelským účtům, jak je definováno níže, nebo jinému zařízení, počítačovému systému, telefonním systémům nebo sítím připojeným k Webové stránce nebo Službám; a (h) sbírat nebo jinak shromažďovat informace o Uživatelích bez jejich souhlasu.

Pokud zveřejníte, zveřejníte, sdílíte nebo jinak přenesete prostřednictvím Webové stránky a/nebo pomocí Služeb jakýkoli obsah, prohlašujete a zaručujete, že takový obsah poskytuje přesný a úplný obraz o jakýchkoli produktech nebo službách na něm popsaných, je v souladu s těmito Podmínkami a neporušuje: (a) duševní vlastnictví, morální práva nebo práva na propagaci jakékoli třetí strany; (b) obsahovat jakýkoli pomlouvačný, urážlivý, obscénní, sexuálně sugestivní nebo jinak urážlivý obsah (včetně materiálů propagujících nebo oslavujících nenávist, násilí nebo fanatismus); (c) obsahovat jakékoli červy, viry nebo jiný škodlivý software; (d) porušovat jakýkoli platný zákon nebo nařízení, včetně jakéhokoli zákona nebo nařízení týkajícího se reklamy nebo marketingu; a (e) podniknout jakékoli kroky, které způsobí nepřiměřené nebo neúměrně velké zatížení naší infrastruktury.

Zveřejněním, nahráváním, publikováním, sdílením nebo jiným přenosem jakéhokoli obsahu pomocí Webové stránky nebo Služeb tímto neodvolatelně udělujete Společnosti a kterékoli z jejích přidružených společností a/nebo sublicence celosvětovou, nevýhradní, trvalou, bezplatnou licenci k publikování, sdílet, zobrazovat a jinak převádět takový obsah v jakékoli přiměřené formě, jak bude dle vlastního uvážení společnosti. Společnost si vyhrazuje právo odstranit, pozastavit přístup nebo trvale smazat jakýkoli obsah v souladu se svým výhradním uvážením bez předchozího upozornění, včetně, bez omezení, jakéhokoli obsahu, který porušuje výše uvedené záruky nebo obchodní zájmy společnosti, a vy nebudete mít žádné právo. nebo nárok v souvislosti s jakýmikoli takovými rozhodnutími a akcemi.

Společnost není a nebude odpovědná za žádný obsah poskytnutý, zveřejněný, nahraný, sdílený nebo jinak zpřístupněný uživateli, žádné produkty nebo služby související s takovým obsahem, které uživatelé poskytli, zveřejnili, nahráli, sdíleli nebo jinak zpřístupnili. Každý uživatel používající webové stránky nebo služby tímto prohlašuje, že za to přebírá plnou odpovědnost a společnost nenese žádnou odpovědnost s ohledem na výše uvedené.

3. Propagační materiály a informační bulletiny

Kromě ustanovení článku 3 výše dává uživatel společnosti svůj výslovný souhlas k tomu, aby poskytovala uživateli propagační materiály a zpravodaje (dále jen „propagační materiály a zpravodaje“) všemi dostupnými prostředky, včetně e-mailu, textových zpráv a SMS zpráv. , fax, pošta, služby automatického vytáčení nebo jakékoli jiné prostředky, vše v souladu s výhradním uvážením společnosti, jak tomu bude čas od času, a přijímat takové propagační materiály a bulletiny.

Uživatel dále bere na vědomí, že propagační materiály a newslettery mohou obsahovat reklamu třetích osob a výslovně souhlasí s přijímáním takové reklamy jako součásti propagačních materiálů a newsletterů. Uživatel může společnost kdykoli kontaktovat zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu, kterým společnost upozorní na své odmítnutí dalšího zasílání propagačních materiálů a newsletterů.

4. Duševní vlastnictví

Společnost je vlastníkem všech celosvětových práv, titulů a podílů na: (a) Webu a Službách, vylepšeních, odvozeninách, opravách chyb nebo vylepšení Webových stránek a Služeb; a (b) obchodní názvy, ochranné známky a loga společnosti a vždy zůstanou výhradně ve společnosti. Veškeré odkazy v těchto Podmínkách nebo jakákoli jiná sdělení týkající se prodeje, dalšího prodeje nebo nákupu výše uvedeného znamenají pouze právo používat Webové stránky a Služby podle těchto Podmínek. Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za jakýkoli a veškerý obsah, včetně jakýchkoli práv k duševnímu vlastnictví, poskytnutý, sdílený nebo jinak zpřístupněný uživateli pomocí webové stránky a/nebo služeb, a společnost nečiní žádné prohlášení s ohledem na jakýkoli takový obsah. Společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené takovým obsahem a Uživatelé souhlasí s tím, že odškodní a ochrání Společnost za jakékoli škody nebo ztráty vyplývající z výše uvedeného.

5. Soukromí

Zavazujete se, že nebudete ukládat, shromažďovat nebo jinak uchovávat ve svém vlastnictví a používat jakýkoli obsah poskytovaný službami a webem bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Dále berete na vědomí, že společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení ukládat, shromažďovat nebo jinak uchovávat ve svém vlastnictví a používat jakýkoli obsah a veřejné informace, včetně informací, které mohou osobně identifikovat vás nebo jakéhokoli jiného uživatele nebo třetí stranu nebo popisovat vaši osobní zájmy. Společnost si vyhrazuje právo provádět jakékoli a veškeré povolené použití takového obsahu a veřejných informací podle jakéhokoli platného zákona, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti. Aniž by došlo k odchylce od ustanovení oddílu 1 výše, společnost žádný takový obsah nebo veřejné informace nekontroluje, netestuje, nepotvrzuje, neschvaluje ani jinak neověřuje. Každý Uživatel, který zveřejní, nahraje, sdílí nebo jinak zpřístupní takový obsah nebo veřejné informace, nese výhradní odpovědnost za obsah nebo veřejné informace, včetně veškerých informací třetích stran a požadovaných souhlasů. Společnost nebude odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou nedodržením výše uvedeného a souhlasíte s tím, že odškodníte a postaráte se o odškodnění Společnosti za jakoukoli škodu nebo ztrátu vyplývající z výše uvedeného. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ ROZUMÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NENÍ SLUŽBA ULOŽENÍ OBSAHU. SPOLEČNOST NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTU ČI VYMAZÁNÍ OBSAHU NEBO VEŘEJNÝCH INFORMACÍ. MĚLI BYSTE SI VĚDOM, ŽE JAKÝKOLI obsah odeslaný, nahraný, sdílený nebo jinak zpřístupněný MŮŽE BÝT PŘEČTEN, SBÍRÁN A POUŽÍVÁN JINÝMI UŽIVATELI A MOHLO BY BYT POUŽIT K ODESÍLÁNÍ NEVYŽÁDANÉHO OBSAHU.

6. odkazy

Webové stránky nebo služby mohou obsahovat odkazy nebo jiný obsah související s webovými stránkami, inzerenty, vydavateli nebo produkty nabízenými třetími stranami. Společnost nemá žádnou kontrolu a nečiní žádné prohlášení týkající se stejných nebo jakýchkoli informací poskytovaných nebo přenášených prostřednictvím nich nebo jinak poskytovaných jakoukoli takovou třetí stranou. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO ODKAZŮ NEBO JINÝCH OBSAH JE NA VLASTNÍ RIZIKO, ŽE TAKOVÉ ODKAZY NEBO JINÝ OBSAH SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ TAKOVÝCH TŘETÍCH STRAN A ŽE SPOLEČNOST NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA PRINCIPUSSICY POSTUPY NEBO JINÉ ZÁSADY TĚCHTO TŘETÍCH STRAN. Měli byste si pečlivě prostudovat příslušné podmínky a zásady, které se vztahují na jakoukoli TAKOVOU Třetí stranu. SPOLEČNOST NENÍ ODPOVĚDNÁ ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEODPOVÍDÁ ZA TAKOVOU TŘETÍ OSOBU ANI ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ JEJICH VÝSLEDEK VZNIKL, A SPOLEČNOST SE VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ A VY VÝSLOVNĚ UVOLNĚTE SPOLEČNOST A OD SPOLEČNOSTI WALLSO JAKÉKOLI SPORY, NÁROKY, OBVY, ZRANĚNÍ, ZTRÁTY, POŠKOZENÍ A/NEBO ŠKODY, VYPLÝVAJÍCÍ OD TAKOVÝCH TŘETÍCH STRAN A/NEBO JAKÝKOLI SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO TŘETÍMI STRANAMI, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI, PODMÍNEK, INFORMACÍ, OBSAHU, SOUKROMÍ REKLAMA, POPLATKY, PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY.

7. Zakázané použití

Webové stránky a služby nesmí být používány ve spojení s žádným komerčním úsilím (pokud Společnost nepovolí jinak při spojování uživatelů s jakýmikoli třetími stranami) bez výslovného písemného souhlasu společnosti. Webové stránky a služby nesmí být používány žádnou osobou ani organizací k náboru pro jinou webovou stránku, získávání, inzerování nebo kontaktování v jakékoli formě uživatelů za účelem zaměstnání, uzavírání smluv nebo za jakýmkoli jiným účelem pro podnikání, které není spojeno se společností, bez výslovného písemného povolení. od Společnosti. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Služby a Webové stránky za účelem kontaktování, inzerce, žádostí nebo prodeje žádnému jinému Uživateli bez jeho výslovného souhlasu, pokud tyto Podmínky nepovolují jinak.

8. Podpora

Uživatelé mohou kontaktovat Společnost s ohledem na podporu webových stránek a služeb zasláním e-mailu

9. Odmítnutí odpovědnosti

Společnost vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila, že její technologie udrží web a služby v bezpečí. Žádná technologie však není 100% bezpečná. Proto, i když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. S výjimkou toho, co je zde výslovně uvedeno, je používání webových stránek a služeb na vašem výhradním uvážení a na vaše riziko. Webové stránky a služby jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „JAK JSOU DOSTUPNÉ“, bez záruk jakéhokoli druhu. Společnost se výslovně zříká všech předpokládaných nebo zákonných záruk jakéhokoli druhu souvisejících s webovou stránkou a službami, včetně, bez omezení, záruk titulu, prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení vlastnických práv, průběhu obchodování nebo výkonu. Společnost neposkytuje žádné rady ohledně rizika nebo vhodnosti jakéhokoli obchodu, transakce nebo zakázky. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli transakci nebo zakázku, kterou provedete, a berete na vědomí, že jste výhradně odpovědní za posouzení svých transakcí a zakázek. Nebudete činit společnost, její vedoucí pracovníky, zaměstnance nebo přidružené společnosti odpovědnými za jakékoli vámi provedené transakce nebo zakázky. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od společnosti nebo jejích představitelů, zaměstnanců nebo přidružených společností, nezakládá žádnou záruku, která není výslovně uvedena v těchto podmínkách. Pokud se rozhodnete na takové informace spoléhat, činíte tak výhradně na vlastní riziko. Některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení určitých záruk. V souladu s tím se na vás některá z výše uvedených výjimek nemusí vztahovat.

10. Omezení odpovědnosti

Společnost nezaručuje hodnotu, kvalitu, kompatibilitu nebo jakoukoli jinou vlastnost Třetích stran, Produktů ani žádné jiné informace poskytnuté, spotřebované nebo jinak zpřístupněné (dále v této části: „Funkce“). Za jakoukoli funkci nese výhradní odpovědnost příslušná třetí strana nebo uživatel, který ji podle potřeby používá nebo používá služby nebo webové stránky. Společnost se nezavazuje, že bude takové dodržování sledovat, a může jednat, pokud je zjištěno porušení, o čemž bude rozhodnuto v souladu s jejím výhradním uvážením, jak je popsáno v těchto podmínkách. Chápete a souhlasíte s tím, že můžete být vystaveni obsahu nebo jiným informacím, které jsou nepřesné, závadné, nevhodné pro děti nebo pro vás jinak nevhodné.

Společnost nenese odpovědnost za žádné problémy nebo technickou nefunkčnost jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, softwaru, selhání jakéhokoli e-mailu v důsledku technických problémů nebo dopravního přetížení na internetu nebo na jakékoli z Webové stránky nebo Služby nebo jejich kombinace, včetně jakéhokoli zranění nebo poškození Uživatelů nebo počítače, mobilního telefonu nebo jakéhokoli jiného zařízení jakékoli osoby související nebo vyplývající z účasti nebo stahování materiálů v souvislosti s Webovými stránkami nebo Službami. Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za chování třetích stran, včetně jakýchkoli Uživatelů, ať už online nebo offline, a provozovatelů externích stránek.

Společnost ani žádný z jejích představitelů, ředitelů, zaměstnanců nebo zástupců vám v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, represivní nebo následné škody vzniklé v souvislosti s vaším používáním webových stránek nebo služeb. , zda jsou či nejsou škody předvídatelné a zda společnost byla či nebyla upozorněna na možnost takových škod. Výše uvedené omezení odpovědnosti platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem v příslušné jurisdikci.

11. Odškodnění

Budete hájit, odškodnit a chránit společnost před všemi žalobami, řízeními, tvrzeními, škodami, náklady, závazky nebo výdaji (včetně soudních výloh a přiměřených právních poplatků za právní zastoupení), které společnost může utrpět nebo jí vzniknout v souvislosti s jakýkoli skutečný nárok, požadavek, akce nebo jiné řízení jakékoli třetí strany vyplývající z jakéhokoli porušení těchto Podmínek z vaší strany nebo související s jakýmkoli porušením těchto Podmínek z vaší strany nebo jakýmkoli vaším použitím webových stránek nebo Služeb, které není v souladu s platnými zákony.

12. Smíšený

Tyto podmínky se budou řídit zákony Anglie, s výjimkou jejích pravidel pro volbu práva, a bez ohledu na Úmluvu Organizace spojených národů o mezinárodním prodeji zboží. Vaše chování může také podléhat dalším místním, státním a národním zákonům. Jakýkoli spor vzniklý na základě těchto podmínek nebo týkající se webové stránky nebo služby bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy Anglie. Nesmíte uplatňovat žádné hromadné žaloby proti Společnosti a používáním Webové stránky nebo Služeb souhlasíte s tím, že se vzdáváte svých práv uplatňovat jakékoli takové hromadné žaloby.

Jakákoli žaloba proti Společnosti musí být podána do jednoho (1) roku ode dne, kdy k takové žalobě došlo. V případě, že některé ustanovení těchto podmínek bude považováno za nevymahatelné, bude takové ustanovení nahrazeno vymahatelným ustanovením, které co nejblíže dosáhne účinku původního ustanovení, a zbývající podmínky těchto podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Nic v těchto podmínkách nevytváří žádné zastoupení, zaměstnání, společný podnik nebo partnerský vztah mezi vámi a společností ani vám neumožňuje jednat jménem společnosti. S výjimkou případů, kdy je v těchto podmínkách výslovně uvedeno, představují tyto podmínky úplnou dohodu mezi společností a vámi týkající se předmětu této smlouvy.

Jakákoli oznámení, která vám můžeme být povinna poskytnout, ať už podle zákona nebo podle těchto podmínek, může společnost poskytnout jakýmkoli kontaktním údajům, které jste uvedli v informacích o svém účtu, nebo jiným, přímo nebo nepřímo, včetně e-mailu. Výslovně souhlasíte s přijímáním takových sdělení a oznámení tímto způsobem.

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit žádná práva podle této smlouvy. Nic obsažené v těchto Podmínkách nelze vykládat tak, aby omezovalo akce nebo opravné prostředky, které má Společnost k dispozici s ohledem na jakoukoli zakázanou činnost nebo chování. Nevymáhání jakékoli podmínky těchto podmínek nepředstavuje souhlas nebo zřeknutí se práv a společnost si vyhrazuje právo vynutit takovou podmínku podle vlastního uvážení. Žádné zřeknutí se jakéhokoli porušení nebo selhání podle této smlouvy nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli předchozího nebo následného porušení nebo selhání.