Sąlygos

Teikėjas ("Įmonė", "mes", "mūsų" arba "mes") per savo nurodytą programinę įrangą ir svetainę (toliau - "Svetainė") teikia tam tikras rinkodaros, reklamos, reklamos ir susijusias paslaugas ("Paslauga"; Paslauga) vartotojai bus vadinami „Vartotojais“, „jūs“ arba „jūsų“). Šios naudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja Naudotojų prieigą prie Svetainės ir Paslaugų bei jų naudojimą. Prieš naudodamiesi svetaine, vartotojai turi sutikti su šiomis sąlygomis.

Prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas. Šios sąlygos reglamentuoja jūsų prieigą prie svetainės ir paslaugų bei naudojimąsi jomis. Prisijungdami, registruodamiesi naudoti, atsisiųsdami, bendrindami ar kitaip naudodamiesi svetaine arba naudodami bet kokius mūsų pateiktus programinės įrangos scenarijus, kad svetainė būtų prieinama arba tinkama naudoti, jūs patvirtinate savo sutikimą su šiomis sąlygomis ir mūsų privatumo politika, ir tai gali būti kartkartėmis keičiami ar kitaip keičiami savo nuožiūra. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine bus laikomas sutikimu su bet kokiomis pakeistomis ar atnaujintomis sąlygomis. Jei nesutinkate su bet kuria iš šių Sąlygų, prašome nespausti „SUTIKI“ ir nesinaudoti svetaine.

1. Naudojimasis svetaine ir paslaugomis

Laikydamiesi čia išdėstytų terminų ir sąlygų, galite pasiekti ir naudoti Svetainę, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis neišimtiniais pagrindais. Jūs pripažįstate, kad Bendrovė savo nuožiūra ir bet kuriuo metu gali keisti, atnaujinti ar kitaip pakeisti Svetainę ar Paslaugas, įskaitant bet kurios dalies ar visos Svetainės ir (arba) Paslaugų teikimo nutraukimą arba bet kokio turinio, pasiekiamo per Svetainė ar Paslaugos, be išankstinio įspėjimo.

Naudojimasis svetaine ir paslaugomis yra negaliojantis ten, kur tai draudžiama. Naudodamiesi svetaine ir paslaugomis jūs patvirtinate ir garantuojate, kad: (a) bet kokia jūsų pateikta informacija (jei taikoma) yra teisinga ir tiksli; (b) išlaikysite tokios informacijos tikslumą; c) esate bent pilnametystės pagal savo jurisdikciją; ir (d) jūsų naudojimasis svetaine ar paslaugomis nepažeidžia ir neskatina pažeisti jokių taikomų įstatymų ar taisyklių arba bet kokių teisinių ar sutartinių įsipareigojimų, kuriuos galite turėti trečiajai šaliai, ir jūs visada laikotės visų taikomų įstatymų. , taisykles ir nuostatas, susijusias su jūsų naudojimusi Paslaugomis ir Tinklalapiu, bet kokiomis per Paslaugas ir Svetainę teikiamomis paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, tokias paslaugas, bet kokiu būdu susijusias su produktais ar trečiosiomis šalimis, kaip apibrėžta čia.

A–d poskyriai kartu vadinami „ „Vartotojų įsipareigojimai ir garantijos“.

Naudodamiesi Paslaugomis ar Svetaine Jūs suprantate ir sutinkate, kad Bendrovė gali savo nuožiūra, bet neprivalo patikrinti, ar bet kuris Vartotojas vykdo bet kurį ar visas Vartotojo įsipareigojimus ir garantijas, ir taip pat sutinkate, kad Bendrovė nėra atsakingas už užtikrinimą, kad būtų įvykdyti Vartotojų įsipareigojimai ir garantijos, arba už bet kokį nesugebėjimą sustabdyti, nutraukti ar neleisti naudotis Paslaugomis ar Svetaine Vartotojams, kurie nesilaiko Vartotojų įsipareigojimų ir garantijų. Jūs suprantate, kad esate visiškai atsakingi už savo vertinimus, sprendimus ir vertinimus dėl to, ar bendradarbiauti su bet kokiomis trečiosiomis šalimis ar kitaip bendrauti su bet kokiomis trečiosiomis šalimis. Jei sužinosite apie bet kokį Vartotojų įsipareigojimų ir garantijų pažeidimą, raginame apie tai pranešti Bendrovei.

Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra neteikti Jums jokių Paslaugų su pranešimu arba be jo, nepaisant to, ar sužinos apie bet kokį Vartotojų įsipareigojimų ir garantijų pažeidimą (kitų Vartotojų jai pateiktomis ataskaitomis ar kitomis priemonėmis) jūs ar bet kuris kitas Vartotojas, arba dėl bet kokios kitos priežasties. Nenukrypdama nuo to, kas išdėstyta pirmiau, Bendrovė aiškiai atsisako, o jūs aiškiai atleidžiate Bendrovę nuo bet kokios ir visos atsakomybės už bet kokius nesutarimus, pretenzijas, ieškinius, sužalojimus, nuostolius, žalą ir (arba) žalą, kylančią dėl ir (arba) bet kokiu būdu susijusią. į: (i) bet kokį Vartotojo ar Trečiosios šalies pareiškimų netikslumą, nesavalaikiškumą ar neišsamumą; ir (ii) iškraipymų ir (arba) klaidingų parodymų, susijusių su trečiosiomis šalimis ar kitais naudotojais, produktais ar kitais būdais. Naudodamiesi svetaine ir paslaugomis jūs suprantate ir sutinkate, kad Paslaugos tik siūlo platformą, skirtą padėti Vartotojams pasiekti, įsigyti ir (arba) naudoti įvairius produktus ir paslaugas, kuriuos teikia trečiųjų šalių pardavėjai ir (arba) paslaugų teikėjai, per rodomus skelbimus ar akcijas. mes (atitinkamai „Produktai“ ir „Trečiosios šalys“).

Jūs suprantate ir sutinkate, kad Bendrovė: (a) neįdarbina, nerekomenduoja ir nepatvirtina jokių trečiųjų šalių ar produktų, atitinkamai, arba su jais susijusių šalių ir nekontroliuoja jokios trečiosios šalies veiksmų ar neveikimo, jų verslo, savo produktus ar paslaugas; (b) neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl trečiųjų šalių ir produktų, įskaitant jų kokybę, kainodarą, suderinamumą, prieinamumą ar bet kokias kitas funkcijas, arba apie jūsų sąveiką ar santykius su bet kokiomis trečiosiomis šalimis; (c) neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl nuosavybės teisių ar kitų teisių, funkcijų ar reguliavimo aspektų, susijusių su Produktais, įskaitant bet kokius reikalingus įgaliojimus, leidimus ar licencijas įkelti, bendrinti ar kitaip padaryti prieinamus, taip pat naudoti, parduoti ir tokių Produktų pirkimas; ir (d) nėra atsakinga už bet kurio Vartotojo ar kitų trečiųjų šalių, naudojančių ar naudojusias Paslaugas, ir (arba) Svetainėje ar už jos ribų, veiklą ar elgesį. Bendrovė nėra įpareigota tikrinti ar kitaip tikrinti jokios informacijos apie trečiąsias šalis ir (arba) vartotojus, produktus ar bet kurią kitą su svetaine ar paslaugomis susijusią funkciją, todėl prieš pradėdami dirbti turėtumėte būti atsargūs ir atlikti savo tyrimus bei patikras. bet kas per Paslaugas ar Svetainę arba kitaip su kuo nors bendraudamas.

Bendrovė aiškiai atsisako, o jūs aiškiai atleidžiate Bendrovę nuo bet kokios ir bet kokios atsakomybės už bet kokius nesutarimus, pretenzijas, ieškinius, sužalojimus, nuostolius, žalą ir (arba) žalą, kylančią ir (arba) bet kokiu būdu susijusią su trečiosiomis šalimis, produktais. , Paslaugos ir Tinklalapis arba jūsų sąveika ar sandoriai su bet kokiomis trečiosiomis šalimis, įskaitant bet kokius trečiųjų šalių veiksmus ir (arba) neveikimą bet kokiu būdu naudojant Paslaugas ar svetainę ar prie jų prisijungus bet kokiomis priemonėmis. Naudodamiesi Paslaugomis ar Svetaine, jūs pripažįstate, kad esate visiškai atsakingas už tokį naudojimą ir ryšius, sąveiką, pirkimą ar bet kokius kitus veiksmus, kuriuos atliekate, ir kad bet koks naudojimasis Paslaugomis ar svetaine yra jūsų pačių rizika. Kad nekiltų jokių abejonių, Bendrovė neparduoda, nelicencijuoja ar kitaip nesuteikia jums prieinamų jokių produktų ar paslaugų (išskyrus Paslaugas) ir neprisiima jokios atsakomybės už jokius produktus ar paslaugas, kuriuos įsigijote iš bet kurios trečiosios šalies, įskaitant be apribojimų, susijusių su bet kokia pagalba ir priežiūra, nutylėjimais, klaidomis, gedimais, žala ar bet kokio pobūdžio išlaidomis.

2. Apribojimai

Nenukrypdami nuo 1 skirsnio nuostatų, jūs negalite ir neleisite jokiai trečiajai šaliai: (a) apsukti arba bandyti rasti pagrindinį svetainės ar paslaugų kodą; (b) naudoti svetainę ar paslaugas pažeidžiant bet kokius taikomus įstatymus ar reglamentus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokios neteisėtos ar įžeidžiančios medžiagos paskelbimą, publikavimą, bendrinimą ar kitokį perdavimą; (c) kopijuoti, keisti ar kurti išvestinius Svetainės darbus, Paslaugas arba bet kurios svetainės ar Paslaugų turinį; (d) bandyti išjungti arba apeiti bet kokį Svetainės ar Paslaugų saugumo ar prieigos kontrolės mechanizmą; (e) kurti arba padėti kurti apgaulėlius, išnaudojimus, automatizavimo programinę įrangą, robotus, įsilaužimus, režimus ar bet kokią kitą neteisėtą trečiųjų šalių programinę įrangą, skirtą keisti ar trukdyti Svetainei ar Paslaugoms; (f) naudoti Svetainę ar Paslaugas arba bendrauti su kitais Vartotojais bet kokiu tikslu, kuris pažeidžia bet kokius galiojančius įstatymus ar reglamentus; (g) bandyti gauti neteisėtą prieigą prie Svetainės ar Paslaugų, kitų Vartotojo paskyrų, kaip apibrėžta toliau, arba prie kito įrenginio, kompiuterinės sistemos, telefono sistemų ar tinklų, prijungtų prie svetainės ar paslaugų; ir (h) rinkti ar kitaip rinkti informaciją apie Naudotojus be jų sutikimo.

Jei per Svetainę ir (arba) naudodamiesi Paslaugomis skelbiate, skelbiate, bendrinate ar kitaip perduodate bet kokį turinį, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad toks turinys pateikia tikslų ir išsamų bet kokių jame aprašytų produktų ar paslaugų vaizdą, atitinka šias Sąlygas ir nepažeidžia jokios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės, moralinių ar viešumo teisių; (b) jame nėra šmeižikiško, šmeižikiško, nepadoraus, seksualiai dviprasmiško ar kitaip įžeidžiančio turinio (įskaitant medžiagą, skatinančią arba šlovinančią neapykantą, smurtą ar fanatiškumą); c) jame nėra kirminų, virusų ar kitokios kenkėjiškos programinės įrangos; (d) pažeisti bet kokį taikomą įstatymą ar reglamentą, įskaitant bet kokius įstatymus ar reglamentus, susijusius su reklama ar rinkodara; ir (e) imtis bet kokių veiksmų, dėl kurių mūsų infrastruktūra neprotingai arba neproporcingai apkraunama.

Skelbdami, įkeldami, skelbdami, bendrindami ar kitaip perkeldami bet kokį turinį naudodami Svetainę ar Paslaugas, jūs neatšaukiamai suteikiate Bendrovei ir bet kuriai su ja susijusioms įmonėms ir (arba) sublicencijoms pasaulinę, neišskirtinę, nuolatinę, nemokamą licenciją skelbti, dalytis, rodyti ir kitaip perduoti tokį turinį bet kokia pagrįsta forma, kaip tai priklauso Bendrovės nuožiūra. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo pašalinti, sustabdyti prieigą prie jo arba visam laikui ištrinti bet kokį turinį, įskaitant, be apribojimų, bet kokį turinį, kuris pažeidžia aukščiau nurodytas garantijas arba Bendrovės verslo interesus, ir jūs neturėsite teisės. arba pretenzija dėl bet kokių tokių sprendimų ir veiksmų.

Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už jokį Vartotojų pateiktą, paskelbtą, įkeltą, bendrinamą ar kitaip prieinamą turinį, jokius su tokiu turiniu susijusius produktus ar paslaugas, kuriuos Vartotojai pateikia, paskelbė, įkelia, bendrina ar kitaip padaro prieinamu. Kiekvienas Naudotojas, besinaudojantis Svetaine ar Paslaugomis, prisiima visą atsakomybę už tai, o Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tai, kas išdėstyta pirmiau.

3. Reklaminė medžiaga ir informaciniai biuleteniai

Be 3 skirsnio nuostatų, Naudotojas suteikia aiškų sutikimą Bendrovei teikti Naudotojui reklaminę medžiagą ir informacinius biuletenius (toliau – Reklaminė medžiaga ir informaciniai biuleteniai) bet kokiomis prieinamomis priemonėmis, įskaitant el. paštą, teksto ir SMS žinutes. , faksu, paštu, automatinio numerio rinkimo paslaugomis ar bet kokiomis kitomis priemonėmis, vadovaujantis išimtine Bendrovės nuožiūra, kas retkarčiais, ir gauti tokią Reklaminę medžiagą ir informacinius biuletenius.

Vartotojas taip pat pripažįsta, kad Reklaminėje medžiagoje ir informaciniuose biuleteniuose gali būti trečiųjų šalių reklama, ir jis aiškiai sutinka, kad tokie skelbimai būtų gauti kaip Reklaminės medžiagos ir informacinių biuletenių dalis. Vartotojas gali bet kada susisiekti su Bendrove, atsiųsdamas prašymą el. paštu, pranešdamas Bendrovei apie savo atsisakymą toliau gauti Reklaminę medžiagą ir informacinius biuletenius.

4. Intelektinė nuosavybė

Bendrovė yra visų pasaulinių teisių, pavadinimų ir interesų savininkė: (a) Svetainėje ir Paslaugose, Svetainės ir Paslaugų patobulinimai, išvestiniai produktai, klaidų pataisymai ar patobulinimai; ir (b) Bendrovės prekių pavadinimai, prekių ženklai ir logotipai ir visada lieka tik Bendrovei. Visos nuorodos šiose Sąlygose ar bet kokiuose kituose pranešimuose apie pirmiau paminėtų prekių pardavimą, perpardavimą ar pirkimą reiškia tik teisę naudotis svetaine ir paslaugomis pagal šias sąlygas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už bet kokį turinį, įskaitant visas jo intelektinės nuosavybės teises, kurį Vartotojai pateikia, dalijasi ar kitaip padaro prieinamu naudodamiesi Svetaine ir (arba) Paslaugomis, ir Bendrovė neatsako už tokį turinį. Bendrovė nebus atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl tokio turinio, o Vartotojai sutinka atlyginti ir laikyti Bendrovei nekenksmingą už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl to, kas išdėstyta pirmiau.

5. Privatumas

Jūs įsipareigojate nesaugoti, nerinkti ar kitaip nelaikyti savo žinioje ir nenaudoti jokio Paslaugų ir Svetainės teikiamo turinio be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo. Jūs taip pat pripažįstate, kad Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra išsaugoti, rinkti ar kitaip išlaikyti savo žinioje ir naudoti bet kokį turinį ir viešąją informaciją, įskaitant informaciją, kuri gali asmeniškai identifikuoti jus ar bet kurį kitą naudotoją ar trečiąją šalį arba apibūdinti jūsų asmeninius interesus. Bendrovė pasilieka teisę naudoti bet kokį leidžiamą tokio turinio ir viešosios informacijos naudojimą pagal galiojančius įstatymus, kaip nurodyta Bendrovės privatumo politikoje. Nenukrypdama nuo 1 skirsnio nuostatų, Bendrovė neperžiūri, netikrina, nepatvirtina, nepatvirtina ar kitaip netikrina tokio turinio ar viešosios informacijos. Kiekvienas Vartotojas, skelbiantis, įkeliantis, dalinantis ar kitaip padarantis tokį turinį ar viešą informaciją, yra visiškai atsakingas už turinį ar viešą informaciją, įskaitant bet kokią trečiųjų šalių informaciją ir būtinus sutikimus. Bendrovė nebus atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, patirtą nesilaikant aukščiau išdėstytų reikalavimų, o jūs sutinkate atlyginti žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl to, kas išdėstyta aukščiau. NEATSIŽVELGIANT į ANKSČIAUSIUS DALYVIUS, JŪS SUPRASTATE IR PRIPAŽĮSTATE, KAD ĮMONĖ NĖRA TURINIO SAUGOJIMO PASLAUGA. BENDROVĖ NETAUKIA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ PRASTOŠĄ AR IŠTRYNĘ TURINĮ AR VIEŠĄJĄ INFORMACIJĄ. TURI ŽINOTI, KAD BET KOKS paskelbtas, įkeltas, bendrinamas ar kitaip prieinamas turinys GALI BŪTI SKAITYTI, RINKTAS IR NAUDOTI KITŲ VARTOTOJŲ, BEI GALĖBĖTI NAUDOTI NEPRAŠOMAM TURINiui siųsti.

6. Saitai

Svetainėje ar Paslaugose gali būti nuorodų ar kito turinio, susijusio su svetainėmis, reklamuotojais, leidėjais ar trečiųjų šalių siūlomais produktais. Bendrovė nekontroliuoja ir neatstovauja dėl tos pačios ar bet kokios informacijos, pateiktos ar perduotos per tą pačią, ar kitaip suteiktos bet kurios tokios trečiosios šalies. JŪS SUPRASTATE IR SUTINKATE, KAD TOKIŲ NUORODŲ AR KITŲ TURINIŲ NAUDOJIMAS JŪSŲ RIZIKAI, KAD TOKIOS NUORODOS AR KITAS TURINYS REGLAMENTUOJA TOKŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ IR PRIVATUMO TAISYKLĖS, NE IR PRIVATUMO POLITIKOS SRITYJE. TOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRAKTIKA AR KITA POLITIKA. JŪS turėtumėte atidžiai peržiūrėti taikomas sąlygas ir politiką, kurios yra taikomos bet kuriai TOKIAI TREČIAI Šaliai. BENDROVĖ JOKIU BŪDU NEATSAKO UŽ TOKIĄ TREČIĄJĄ ŠALĮ ARBA UŽ BET KOKIĄ NUOSTOLIĄ AR ŽALĄ, PATIRTĘ DĖL TO DĖL TO DĖL BENDROVĖS, IR BENDROVĖ ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS IR JŪS TAIP AIŠKIAI ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMO BET KOKIE GINČIAI, PAREIŠKINIMAI, ATSIŽVELGIMAS, SUŽALOJIMAI, NUOSTOLIAI, ŽALA IR (ARBA) ŽALAI, KELIAMI IR (ARBA JOKIU BŪDU SUSIJUSI) DĖL TOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ, ĮSKAITANT BE APRIBOJIMŲ, SUSIJUSIUS SU PRIEINAMUMU, NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, SĄLYGOMIS REKLAMA, MOKESČIAI, PRODUKTAI IR (ARBA) PASLAUGOS.

7. Draudžiamas naudojimas

Be aiškaus rašytinio Bendrovės sutikimo, Svetainė ir Paslaugos negali būti naudojamos jokiais komerciniais tikslais (nebent Bendrovė leidžia kitaip, prijungdama vartotojus prie bet kokių trečiųjų šalių). Tinklalapio ir paslaugų negali naudoti joks asmuo ar organizacija, siekdamas įdarbinti kitą svetainę, prašyti, reklamuoti ar bet kokia forma susisiekti su Naudotojais įdarbinimo, sutarčių sudarymo ar bet kokiu kitu tikslu verslui, nesusijusiam su Bendrove, be aiškaus raštiško leidimo. iš Bendrovės. Jūs sutinkate nesinaudoti Paslaugomis ir svetaine siekdami susisiekti, reklamuoti, prašyti ar parduoti bet kuriam kitam vartotojui be aiškaus jo sutikimo, nebent pagal šias sąlygas leidžiama kitaip.

8. parama

Vartotojai gali susisiekti su Bendrove dėl Tinklalapio ir paslaugų palaikymo siųsdami el

9. Atsakomybės apribojimas

Bendrovė deda pagrįstas pastangas, siekdama užtikrinti, kad jos technologija išliktų saugi ir saugi Svetainė ir Paslaugos. Tačiau jokia technologija nėra 100% saugi. Todėl, nors ir stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones jūsų asmeninei informacijai apsaugoti, negalime garantuoti absoliutaus jos saugumo. Išskyrus tai, kas aiškiai nurodyta čia, jūs naudojatės svetaine ir paslaugomis savo nuožiūra ir rizikuojate. Svetainė ir Paslaugos teikiamos „TOKIOS, KOKIA YRA“ ir „KOKIA PRIEINAMAS“, be jokių garantijų. Bendrovė aiškiai atsisako bet kokių numanomų ar įstatyminių garantijų, susijusių su svetaine ir paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, nuosavybės, tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui, nuosavybės teisių nepažeidimo, prekybos eigos ar vykdymo eigos garantijas. Bendrovė neteikia jokių patarimų dėl bet kokios prekybos, sandorio ar įsipareigojimo rizikos ar tinkamumo. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už jokius jūsų sudarytus sandorius ar įsipareigojimus, o jūs pripažįstate, kad tik jūs esate atsakingi už savo sandorių ir užduočių įvertinimą. Nelaikote Bendrovės, jos pareigūnų, darbuotojų ar susijusių įmonių atsakingų už bet kokius jūsų pasirinktus sandorius ar užduotis. Jokie patarimai ar informacija, žodinė ar rašytinė, kurią gavote iš Bendrovės ar jos pareigūnų, darbuotojų ar filialų, nesuteiks jokių garantijų, kurios nėra aiškiai nurodytos šiose sąlygose. Jei nuspręsite pasikliauti tokia informacija, tai darote tik savo rizika. Kai kurios valstijos ar jurisdikcijos neleidžia atmesti tam tikrų garantijų. Atitinkamai, kai kurios iš aukščiau nurodytų išimčių jums gali būti netaikomos.

10. Atsakomybės apribojimas

Bendrovė negarantuoja Trečiųjų šalių, Produktų ar bet kokios kitos pateiktos, suvartojamos ar kitaip prieinamos informacijos (toliau šiame skyriuje – „Savybės“) vertės, kokybės, suderinamumo ar kitų savybių. Už bet kokią funkciją atsako tik atitinkama Trečioji šalis arba Naudotojas, naudojantys ją, jei taikoma, arba naudojantis Paslaugomis ar Svetaine. Bendrovė neįsipareigoja stebėti tokio laikymosi ir gali imtis veiksmų, kai nustatoma neatitikimų, kaip bus nuspręsta savo nuožiūra, kaip aprašyta šiose Sąlygose. Jūs suprantate ir sutinkate, kad jums gali būti pateiktas netikslus, nepriimtinas, netinkamas vaikams ar kitaip jums netinkamas turinys ar kita informacija.

Bendrovė neatsako už bet kokias telefono tinklo ar linijų, kompiuterių internetinių sistemų, serverių ar tiekėjų, kompiuterinės įrangos, programinės įrangos problemas ar techninius gedimus, bet kokio el. pašto gedimus dėl techninių problemų ar srauto spūsčių internete ar bet kurioje iš Svetainė ar Paslaugos arba jų derinys, įskaitant bet kokį sužalojimą ar žalą Vartotojams arba bet kurio asmens kompiuteriui, mobiliajam telefonui ar bet kokiam kitam įrenginiui, susijusiam su dalyvavimu ar atsisiunčiant medžiagą, susijusią su svetaine ar paslaugomis. Bendrovė jokiomis aplinkybėmis nėra atsakinga už trečiųjų šalių, įskaitant bet kokius Vartotojus, tiek prisijungusius, tiek neprisijungus, ir išorinių svetainių operatorių elgesį.

Bendrovė ar jokie jos pareigūnai, direktoriai, darbuotojai ar agentai jokiu būdu nebus atsakingi už bet kokią netiesioginę, atsitiktinę, specialią, baudžiamąją ar pasekminę žalą, atsirandančią dėl jūsų naudojimosi svetaine ar paslaugomis arba su ja , ar žala yra numatoma, ar ne, ir ar Bendrovei buvo pranešta apie tokios žalos galimybę. Pirmiau nurodytas atsakomybės apribojimas taikomas tiek, kiek leidžia taikytinos jurisdikcijos įstatymai.

11. Žalos atlyginimas

Jūs ginsite, atlyginsite nuostolius ir laikysite Bendrovę nekenksmingą nuo visų ieškinių, procesų, tvirtinimų, žalos atlyginimo, išlaidų, įsipareigojimų ar išlaidų (įskaitant teismo išlaidas ir pagrįstus advokato teisinius mokesčius), kuriuos Bendrovė gali patirti ar patirti dėl bet koks faktinis bet kurios trečiosios šalies ieškinys, reikalavimas, veiksmas ar kitoks procesas, kylantis dėl bet kokio jūsų padaryto šių Sąlygų pažeidimo arba su bet kokiu jūsų naudojamu Tinklalapiu ar Paslaugomis ne pagal galiojančius įstatymus.

12. Įvairialypis

Šias sąlygas reglamentuoja Anglijos įstatymai, išskyrus jos teisės pasirinkimo taisykles ir neatsižvelgiant į Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pardavimo. Jūsų elgesiui taip pat gali būti taikomi kiti vietiniai, valstijos ir nacionaliniai įstatymai. Bet koks ginčas, kylantis pagal šias sąlygas arba dėl svetainės ar paslaugos, galutinai sprendžiamas kompetentingų Anglijos teismų. Jūs negalite pareikšti jokių grupės ieškinių Bendrovei ir naudodamiesi svetaine ar paslaugomis sutinkate atsisakyti savo teisių pareikšti bet kokius tokius grupės ieškinius.

Bet koks ieškinio pagrindas Bendrovei turi būti pareikštas per vienerius (1) metus nuo tokio pagrindo atsiradimo dienos. Tuo atveju, jei kuri nors šių Sąlygų nuostata būtų laikoma neįgyvendinama, tokia nuostata pakeičiama vykdytina nuostata, kuri labiausiai atitinka pradinės nuostatos poveikį, o likusios šių Sąlygų sąlygos lieka visiškai galioti ir galioti. Nė viena šių Sąlygų nuostata nesukuria jūsų ir Bendrovės atstovavimo, įdarbinimo, bendros įmonės ar partnerystės santykių arba neleidžia jums veikti Bendrovės vardu. Išskyrus tai, kas aiškiai nurodyta šiose Sąlygose, šios sąlygos sudaro visą susitarimą tarp Bendrovės ir jūsų, susijusį su šių sąlygų dalyku.

Bet kokius pranešimus, kuriuos galime būti įpareigoti jums pateikti pagal įstatymus arba pagal šias Sąlygas, Bendrovė gali pateikti bet kokia kontaktine informacija, kurią nurodėte savo paskyros informacijoje arba kita, tiesiogiai ar netiesiogiai, įskaitant el. Jūs aiškiai sutinkate gauti tokius pranešimus ir pranešimus tokiu būdu.

Be išankstinio raštiško mūsų sutikimo negalite perleisti jokių teisių pagal šį dokumentą. Niekas šiose Sąlygose negali būti suprantama kaip apribojanti Bendrovės turimus veiksmus ar teisių gynimo priemones, susijusias su bet kokia draudžiama veikla ar elgesiu. Bet kurios šių Sąlygų sąlygos nevykdymas nereiškia sutikimo ar atsisakymo, todėl Bendrovė pasilieka teisę vykdyti tokią sąlygą savo nuožiūra. Joks atsisakymas dėl bet kokio pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo nėra laikomas bet kokio ankstesnio ar vėlesnio pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo atsisakymu.