Syarat-syarat

Pembekal ("Syarikat", "kami", "kami" atau "kami") menyediakan melalui perisian dan tapak web yang ditetapkan ("Laman Web") tertentu pemasaran, pengiklanan, promosi dan perkhidmatan berkaitan ("Perkhidmatan"; Perkhidmatan pengguna hendaklah dirujuk sebagai "Pengguna", "anda" atau "anda"). Syarat Penggunaan ini ("Syarat") mengawal akses dan penggunaan Pengguna terhadap Laman Web dan Perkhidmatan. Pengguna mesti bersetuju dengan Terma ini sebelum menggunakan Laman Web.

Sila baca Syarat ini dengan teliti. Terma ini mengawal akses anda kepada dan penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan. Dengan mengakses, mendaftar untuk menggunakan, memuat turun, berkongsi atau sebaliknya menggunakan Laman Web atau menggunakan mana-mana skrip perisian yang disediakan oleh kami untuk menjadikan Laman Web tersedia atau boleh digunakan, anda menandakan persetujuan anda kepada kedua-dua Terma ini dan Polisi Privasi kami, dan yang mungkin diubah suai atau sebaliknya diubah dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami sendiri. Penggunaan berterusan Laman Web anda akan dianggap sebagai penerimaan kepada mana-mana syarat yang dipinda atau dikemas kini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana Terma ini, sila jangan klik "TERIMA" dan jangan gunakan Laman Web.

1. Penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan

Tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan di sini, anda boleh mengakses dan menggunakan Laman Web untuk tujuan menggunakan Perkhidmatan secara bukan eksklusif. Anda mengakui bahawa Syarikat boleh, mengikut budi bicara mutlaknya dan pada bila-bila masa, mengubah suai, mengemas kini atau sebaliknya menukar Laman Web atau Perkhidmatan, termasuk menghentikan penyediaan mana-mana bahagian atau semua Laman Web dan/atau Perkhidmatan atau mengubah suai atau memadam sebarang kandungan yang tersedia melalui Laman web atau Perkhidmatan, tanpa notis awal.

Penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan adalah tidak sah jika dilarang. Dengan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan, anda mewakili dan menjamin bahawa: (a) sebarang maklumat yang anda serahkan (jika berkenaan) adalah benar dan tepat; (b) anda akan mengekalkan ketepatan maklumat tersebut; (c) anda sekurang-kurangnya umur majoriti dalam bidang kuasa anda; dan (d) penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan anda tidak melanggar atau mempromosikan pelanggaran mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai atau sebarang kewajipan undang-undang atau kontrak yang mungkin anda ada kepada pihak ketiga dan anda telah dan akan pada setiap masa mematuhi semua undang-undang yang terpakai .

Subseksyen (a)-(d) hendaklah dirujuk, secara bersama, sebagai "Aku janji dan Jaminan Pengguna".

Dengan menggunakan Perkhidmatan atau Laman Web anda memahami dan bersetuju bahawa Syarikat boleh mengikut budi bicara mutlaknya, tetapi tidak perlu, mengesahkan bahawa mana-mana atau semua Aku janji dan Waranti Pengguna dipenuhi oleh mana-mana Pengguna dan anda seterusnya bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Aku janji dan Waranti Pengguna dipenuhi atau untuk sebarang kegagalan untuk menggantung, menamatkan atau menghalang penggunaan Perkhidmatan atau Laman Web oleh Pengguna yang tidak memenuhi Aku janji dan Waranti Pengguna. Anda memahami bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk membuat penilaian, keputusan dan penilaian anda sendiri tentang sama ada untuk melibatkan diri dengan mana-mana Pihak Ketiga atau sebaliknya berinteraksi dengan mana-mana Pihak Ketiga dalam apa jua cara. Jika anda menyedari tentang sebarang pelanggaran terhadap Aku janji dan Jaminan Pengguna, anda digalakkan untuk melaporkannya kepada Syarikat.

Syarikat berhak untuk tidak memberikan anda sebarang Perkhidmatan dengan atau tanpa notis mengikut budi bicara mutlaknya, sama ada ia menyedari sebarang pelanggaran terhadap Aku janji dan Waranti Pengguna (sama ada melalui laporan yang diberikan kepadanya oleh Pengguna lain atau apa-apa cara lain) oleh anda atau mana-mana Pengguna lain, atau atas sebarang sebab lain. Tanpa mengurangkan perkara di atas, Syarikat dengan jelas menafikan, dan anda dengan jelas melepaskan Syarikat daripada, apa-apa dan semua liabiliti walau apa pun untuk sebarang kontroversi, tuntutan, saman, kecederaan, kerugian, kemudaratan dan/atau kerosakan yang timbul daripada dan/atau dalam apa-apa cara berkaitan. kepada: (i) sebarang ketidaktepatan, ketidaktepatan atau ketidaklengkapan representasi Pengguna atau Pihak Ketiga; dan (ii) salah nyata dan/atau salah nyata yang dibuat, sama ada berkaitan dengan atau oleh mana-mana Pihak Ketiga atau Pengguna lain, Produk atau sebaliknya. Dengan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan, anda memahami dan bersetuju bahawa Perkhidmatan hanya menawarkan platform yang ditetapkan untuk membantu Pengguna mencapai, membeli dan/atau menggunakan pelbagai produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh vendor pihak ketiga dan/atau penyedia perkhidmatan, melalui iklan atau promosi yang dijalankan oleh kami (masing-masing, "Produk" dan "Pihak Ketiga", masing-masing).

Anda memahami dan bersetuju bahawa Syarikat: (a) tidak menggaji, mengesyorkan atau menyokong mana-mana Pihak Ketiga atau Produk, yang berkaitan, atau mana-mana pihak berkaitannya, dan tidak mempunyai kawalan ke atas tindakan atau peninggalan mana-mana Pihak Ketiga, perniagaan mereka, produk atau perkhidmatan mereka; (b) tidak membuat pernyataan atau jaminan tentang Pihak Ketiga dan Produk, termasuk kualiti, harga, keserasian, ketersediaan atau sebarang ciri lain, atau tentang interaksi atau urusan anda dengan mana-mana Pihak Ketiga; (c) tidak membuat pernyataan atau jaminan tentang hak proprietari atau hak atau ciri lain atau aspek kawal selia yang berkaitan dengan Produk, termasuk sebarang kebenaran, permit atau lesen yang diperlukan untuk muat naik, perkongsian atau sebaliknya menyediakan, dan untuk kegunaan, penjualan dan pembelian Produk tersebut; dan (d) tidak bertanggungjawab ke atas prestasi atau kelakuan mana-mana Pengguna atau pihak ketiga lain dalam apa jua cara menggunakan atau telah menggunakan Perkhidmatan, dan/atau di dalam atau di luar Laman Web. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk menyaring atau sebaliknya untuk mengesahkan sebarang maklumat mengenai Pihak Ketiga dan/atau Pengguna, Produk atau sebarang ciri lain yang berkaitan dengan Laman Web atau Perkhidmatan dan oleh itu, anda harus berhati-hati dan melakukan pemeriksaan dan semakan anda sendiri sebelum terlibat dengan sesiapa sahaja melalui Perkhidmatan atau Laman Web atau sebaliknya berinteraksi dengan sesiapa sahaja.

Syarikat dengan jelas menafikan, dan anda dengan nyata melepaskan Syarikat daripada, apa-apa dan semua liabiliti walau apa pun untuk sebarang kontroversi, tuntutan, saman, kecederaan, kerugian, bahaya dan/atau kerosakan yang timbul daripada dan/atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan Pihak Ketiga, Produk , Perkhidmatan dan Laman Web atau interaksi atau urusan anda dengan mana-mana Pihak Ketiga, termasuk tanpa had sebarang tindakan dan/atau peninggalan Pihak Ketiga dalam apa jua cara menggunakan atau disambungkan kepada Perkhidmatan atau Laman Web dalam apa jua cara. Dengan menggunakan Perkhidmatan atau Laman Web, anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk penggunaan tersebut dan sambungan, interaksi, pembelian atau sebarang tindakan lain yang anda buat dan bahawa semua penggunaan Perkhidmatan atau Laman Web adalah atas risiko anda sendiri. Untuk mengelakkan sebarang keraguan, Syarikat tidak menjual, melesenkan atau sebaliknya menyediakan kepada anda sebarang Produk atau perkhidmatan (selain Perkhidmatan) dan tidak akan mempunyai sebarang liabiliti untuk sebarang Produk atau perkhidmatan yang dibeli oleh anda daripada mana-mana Pihak Ketiga, termasuk tanpa had, berkenaan dengan sebarang sokongan dan penyelenggaraan, kemungkiran, kesilapan, kegagalan, kerosakan atau kos dalam apa jua bentuk.

2. Sekatan

Tanpa mengurangkan peruntukan Seksyen 1 daripadanya, anda tidak boleh, dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga, untuk: (a) kejuruteraan terbalik atau cuba mencari kod asas Laman Web atau Perkhidmatan; (b) menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, menyiarkan, menerbitkan, berkongsi atau sebaliknya memindahkan sebarang bahan yang menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan; (c) menyalin, mengubah suai, atau mencipta karya terbitan Laman Web, Perkhidmatan atau kandungan mana-mana Laman Web atau Perkhidmatan; (d) cuba untuk melumpuhkan atau memintas sebarang mekanisme kawalan keselamatan atau capaian Laman Web atau Perkhidmatan; (e) mereka bentuk atau membantu dalam mereka bentuk penipuan, eksploitasi, perisian automasi, bot, penggodaman, mod atau mana-mana perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan untuk mengubah suai atau mengganggu Laman Web atau Perkhidmatan; (f) menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan atau berinteraksi dengan Pengguna lain untuk sebarang tujuan yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai; (g) cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada Laman Web atau Perkhidmatan, Akaun Pengguna lain, seperti yang ditakrifkan di bawah, atau peranti lain, sistem komputer, sistem telefon atau rangkaian yang disambungkan ke Laman Web atau Perkhidmatan; dan (h) menuai atau sebaliknya mengumpul maklumat tentang Pengguna tanpa kebenaran mereka.

Jika anda menyiarkan, menerbitkan, berkongsi atau sebaliknya memindahkan melalui Laman Web dan/atau menggunakan Perkhidmatan apa-apa kandungan, anda mewakili dan menjamin bahawa kandungan tersebut memberikan gambaran yang tepat dan lengkap tentang mana-mana produk atau perkhidmatan yang diterangkan di dalamnya, mematuhi Terma ini di sini, dan tidak: (a) melanggar hak harta intelek, moral atau publisiti mana-mana pihak ketiga; (b) mengandungi sebarang kandungan yang memfitnah, memfitnah, lucah, berunsur seksual atau sebaliknya menyinggung perasaan (termasuk bahan yang mempromosikan atau mengagungkan kebencian, keganasan atau ketaksuban); (c) mengandungi sebarang cecacing, virus atau perisian berniat jahat selainnya; (d) melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan, termasuk mana-mana undang-undang atau peraturan berkenaan pengiklanan atau pemasaran; dan (e) mengambil sebarang tindakan yang mengenakan beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada infrastruktur kami.

Dengan menyiarkan, memuat naik, menerbitkan, berkongsi atau sebaliknya memindahkan mana-mana kandungan menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan, anda dengan ini memberikan Syarikat dan mana-mana ahli gabungannya dan/atau sublesen di seluruh dunia, tidak eksklusif, kekal, bebas royalti untuk menerbitkan, secara tidak boleh ditarik balik, berkongsi, mempamerkan dan sebaliknya memindahkan kandungan tersebut dalam apa-apa bentuk yang munasabah mengikut budi bicara mutlak Syarikat. Syarikat berhak untuk mengalih keluar, menggantung akses kepada atau memadamkan sebarang kandungan secara kekal mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu, termasuk tanpa had sebarang kandungan yang melanggar waranti yang dinyatakan di atas atau kepentingan perniagaan Syarikat, dan anda tidak berhak atau tuntutan berkenaan dengan sebarang keputusan dan tindakan sedemikian.

Syarikat tidak, dan tidak akan, bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan yang disediakan, disiarkan, dimuat naik, dikongsi atau sebaliknya disediakan oleh Pengguna, sebarang produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan kandungan tersebut yang disediakan, disiarkan, dimuat naik, dikongsi atau sebaliknya disediakan oleh Pengguna. Setiap Pengguna yang menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan dengan ini mewakili untuk bertanggungjawab sepenuhnya berkenaan dengannya, dan Syarikat tidak akan menanggung liabiliti berkenaan dengan perkara di atas.

3. Bahan Promosi dan Surat Berita

Sebagai tambahan kepada peruntukan Bahagian 3 di atas, Pengguna memberikan kebenaran nyatanya kepada Syarikat untuk menyediakan Pengguna dengan bahan promosi dan surat berita ("Bahan Promosi dan Surat Berita") melalui sebarang cara yang tersedia, termasuk melalui e-mel, teks dan mesej SMS , faks, pos, perkhidmatan dailan automatik atau apa-apa cara lain, semuanya mengikut budi bicara mutlak Syarikat sebagaimana mestinya dari semasa ke semasa, dan untuk menerima Bahan Promosi dan Surat Berita tersebut.

Pengguna selanjutnya mengakui bahawa Bahan Promosi dan Surat Berita mungkin termasuk iklan pihak ketiga, dan dia secara nyata bersetuju dengan penerimaan iklan tersebut sebagai sebahagian daripada Bahan Promosi dan Surat Berita. Pengguna boleh menghubungi Syarikat pada bila-bila masa dengan menghantar permintaan melalui e-mel memberitahu Syarikat tentang keengganannya untuk terus menerima Bahan Promosi dan Surat Berita.

4. Harta Intelek

Syarikat ialah pemilik semua hak, tajuk dan kepentingan di seluruh dunia dalam: (a) Laman Web dan Perkhidmatan, penambahbaikan, terbitan, pembetulan pepijat atau penambahbaikan pada Laman Web dan Perkhidmatan; dan (b) nama dagangan, tanda dagangan, dan logo Syarikat, dan hendaklah pada setiap masa kekal sepenuhnya dengan Syarikat. Semua rujukan dalam Terma ini atau mana-mana komunikasi lain kepada penjualan, penjualan semula atau pembelian yang dinyatakan di atas bermakna hanya hak untuk menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan menurut Terma ini. Pengguna menanggung liabiliti tunggal untuk mana-mana dan semua kandungan, termasuk sebarang hak harta inteleknya, yang disediakan, dikongsi atau sebaliknya disediakan oleh Pengguna menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, dan Syarikat tidak membuat representasi berkenaan dengan mana-mana kandungan tersebut. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang ditanggung oleh kandungan tersebut, dan Pengguna bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan Syarikat tidak berbahaya untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang timbul daripada perkara di atas.

5. Privasi

Anda berjanji untuk tidak menyimpan, mengumpul atau sebaliknya mengekalkan dalam simpanan anda dan menggunakan mana-mana kandungan yang disediakan oleh Perkhidmatan dan Laman Web tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat. Anda selanjutnya mengakui bahawa Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menyimpan, mengumpul atau sebaliknya mengekalkan dalam milikannya dan menggunakan sebarang kandungan dan maklumat awam, termasuk maklumat yang boleh mengenal pasti anda secara peribadi atau mana-mana Pengguna lain atau Pihak Ketiga atau menggambarkan anda kepentingan peribadi. Syarikat berhak untuk membuat mana-mana dan semua penggunaan yang dibenarkan di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai bagi kandungan tersebut dan maklumat awam seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Syarikat. Tanpa mengurangkan peruntukan Seksyen 1 di atas, Syarikat tidak menyemak, menguji, mengesahkan, meluluskan atau sebaliknya mengesahkan sebarang kandungan atau maklumat awam tersebut. Setiap Pengguna menyiarkan, memuat naik, berkongsi atau sebaliknya menyediakan kandungan atau maklumat awam sedemikian hendaklah memikul tanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan atau maklumat awam, termasuk mana-mana dan semua maklumat pihak ketiga dan persetujuan yang diperlukan. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang ditanggung dengan tidak mematuhi perkara di atas, dan anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan Syarikat tidak berbahaya untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang timbul daripada perkara di atas. WALAUPUN PERKARA DI ATAS, ANDA MEMAHAMI DAN MENGAKUI BAHAWA SYARIKAT BUKAN PERKHIDMATAN PENYIMPANAN KANDUNGAN. SYARIKAT TIDAK AKAN MEMPUNYAI LIABILITI BAGI SEBARANG KANDUNGAN YANG HILANG ATAU TERPADAM ATAU MAKLUMAT AWAM. ANDA HENDAKLAH SEDAR BAHAWA SEBARANG Kandungan yang disiarkan, dimuat naik, dikongsikan atau sebaliknya disediakan BOLEH DIBACA, DIKUMPUL DAN DIGUNAKAN OLEH PENGGUNA LAIN, DAN BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENGHANTAR KANDUNGAN YANG TIDAK DIMINTA.

6. Pautan

Laman Web atau Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan atau kandungan lain yang berkaitan dengan tapak web, pengiklan, penerbit atau Produk yang ditawarkan oleh pihak ketiga. Syarikat tidak mempunyai kawalan dan tidak membuat representasi berkenaan dengan maklumat yang sama atau apa-apa maklumat yang diberikan atau dihantar melalui yang sama, atau sebaliknya disediakan oleh mana-mana pihak ketiga tersebut. ANDA MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN PAUTAN TERSEBUT ATAU KANDUNGAN LAIN ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI, BAHAWA PAUTAN ATAU KANDUNGAN LAIN TERSEBUT DItadbir OLEH TERMA PENGGUNAAN DAN DASAR PRIVASI PIHAK KETIGA TERSEBUT, DAN SYARIKAT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PERNIAGAAN AMALAN ATAU DASAR LAIN PIHAK KETIGA TERSEBUT. ANDA hendaklah menyemak dengan teliti terma dan dasar yang terpakai yang terpakai kepada mana-mana Pihak Ketiga TERSEBUT. SYARIKAT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB DALAM APA PUN BAGI PIHAK KETIGA TERSEBUT, ATAU ATAS SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN SEBARANG JENIS YANG DITANGGUNG AKIBATNYA, DAN SYARIKAT MENAFIKAN SECARA JELAS, DAN ANDA SECARA JELAS MELEPASKAN SYARIKAT DARIPADA, MANA-MANA ​​WAJAH DAN APA-APA SYARIKAT SEBARANG KONTROVERSI, TUNTUTAN, SAMAN, KECEDERAAN, KEHILANGAN, KEMUDAHAN DAN/ATAU KEROSAKAN, YANG TIMBUL DARIPADA DAN/ATAU DALAM SEBARANG CARA BERKAITAN DENGAN PIHAK KETIGA TERSEBUT, TERMASUK TANPA HAD BERHUBUNG DENGAN KESEDIAAN, TERMA PENGGUNAAN, PRIVASI, MAKLUMAT PENGIKLANAN, CAJ, PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN.

7. Penggunaan yang Dilarang

Laman Web dan Perkhidmatan tidak boleh digunakan berkaitan dengan sebarang usaha komersial (melainkan jika dibenarkan sebaliknya oleh Syarikat dalam menghubungkan Pengguna kepada mana-mana Pihak Ketiga) tanpa kebenaran bertulis nyata daripada Syarikat. Laman Web dan Perkhidmatan tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang atau organisasi untuk merekrut laman web lain, meminta, mengiklankan, atau menghubungi dalam sebarang bentuk Pengguna untuk pekerjaan, kontrak, atau sebarang tujuan lain untuk perniagaan yang tidak bergabung dengan Syarikat tanpa kebenaran bertulis yang nyata daripada Syarikat. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan dan Laman Web untuk menghubungi, mengiklan, meminta atau menjual kepada mana-mana Pengguna lain tanpa kebenaran nyata mereka, melainkan dibenarkan sebaliknya di bawah Terma ini.

8. Sokongan

Pengguna boleh menghubungi Syarikat berkenaan dengan sokongan untuk Laman Web dan Perkhidmatan dengan menghantar e-mel

9. Penafian

Syarikat membuat usaha yang munasabah untuk memastikan teknologinya memastikan Laman Web dan Perkhidmatan selamat dan terjamin. Walau bagaimanapun, tiada teknologi yang 100% selamat. Oleh itu, sementara kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya. Kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas di sini, penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan anda adalah atas budi bicara dan risiko anda sendiri. Laman Web dan Perkhidmatan disediakan atas dasar "SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SEBAGAIMANA TERSEDIA" tanpa sebarang jenis jaminan. Syarikat secara nyata menafikan semua waranti tersirat atau berkanun dalam apa jua bentuk yang berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan, termasuk tanpa had waranti hak milik, kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tanpa pelanggaran hak proprietari, perjalanan urusan atau perjalanan prestasi. Syarikat tidak memberi sebarang nasihat mengenai risiko atau kesesuaian sebarang perdagangan, urus niaga atau penglibatan. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk sebarang transaksi atau penglibatan yang dibuat oleh anda dan anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk penilaian transaksi dan penglibatan anda. Anda tidak akan mempertanggungjawabkan Syarikat, pegawai, pekerja atau ahli gabungannya untuk sebarang pilihan transaksi atau penglibatan yang dibuat oleh anda. Tiada nasihat atau maklumat, sama ada lisan atau bertulis, yang anda perolehi daripada Syarikat atau pegawai, pekerja atau ahli gabungannya, boleh mewujudkan sebarang waranti yang tidak dinyatakan secara jelas dalam Terma ini. Jika anda memilih untuk bergantung pada maklumat sedemikian, anda berbuat demikian semata-mata atas risiko anda sendiri. Sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian waranti tertentu. Sehubungan itu, beberapa pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

10. Had Tanggungjawab

Syarikat tidak menjamin nilai, kualiti, keserasian atau mana-mana ciri lain Pihak Ketiga, Produk atau sebarang maklumat lain yang disediakan, digunakan atau sebaliknya disediakan (selepas ini dalam Bahagian ini: "Ciri"). Sebarang Ciri adalah di bawah tanggungjawab sepenuhnya Pihak Ketiga atau Pengguna yang berkenaan yang menggunakannya, mengikut mana yang berkenaan, atau menggunakan Perkhidmatan atau Laman Web. Syarikat tidak berjanji untuk memantau pematuhan tersebut dan boleh bertindak apabila ketidakpatuhan dikesan sebagaimana yang akan diputuskan mengikut budi bicara mutlaknya, seperti yang diterangkan dalam Terma ini. Anda memahami dan bersetuju bahawa anda mungkin terdedah kepada kandungan atau maklumat lain yang tidak tepat, tidak menyenangkan, tidak sesuai untuk kanak-kanak, atau sebaliknya tidak sesuai untuk anda.

Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan sebarang e-mel akibat masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di Internet atau pada mana-mana Laman web atau Perkhidmatan atau gabungannya, termasuk sebarang kecederaan atau kerosakan kepada Pengguna atau komputer, telefon mudah alih atau mana-mana peranti lain yang berkaitan dengan atau hasil daripada penyertaan atau memuat turun bahan yang berkaitan dengan Laman Web atau Perkhidmatan. Dalam apa jua keadaan, Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas kelakuan pihak ketiga, termasuk mana-mana Pengguna, sama ada dalam talian atau luar talian, dan pengendali tapak luar.

Walau apa pun, Syarikat atau mana-mana pegawai, pengarah, pekerja atau ejennya tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, punitif atau berbangkit, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan oleh anda. , sama ada kerosakan itu boleh diramalkan atau tidak dan sama ada Syarikat telah dinasihatkan atau tidak tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Had liabiliti di atas hendaklah terpakai setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dalam bidang kuasa yang berkenaan.

11. Ganti rugi

Anda akan mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan Syarikat tidak berbahaya daripada dan terhadap mana-mana dan semua saman, prosiding, penegasan, ganti rugi, kos, liabiliti atau perbelanjaan (termasuk kos mahkamah dan yuran guaman peguam yang munasabah) yang mungkin dialami atau ditanggung oleh Syarikat berkaitan dengan sebarang tuntutan, tuntutan, tindakan atau prosiding lain yang sebenar oleh mana-mana pihak ketiga yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang pelanggaran Terma ini oleh anda atau sebarang penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan oleh anda yang tidak mengikut undang-undang yang terpakai.

12. Pelbagai

Terma ini akan dikawal oleh undang-undang England, tidak termasuk peraturan undang-undang pilihannya, dan tanpa mengambil kira Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Jualan Barangan Antarabangsa. Tingkah laku anda juga mungkin tertakluk kepada undang-undang tempatan, negeri dan negara yang lain. Sebarang pertikaian yang timbul di bawah Terma ini atau mengenai Laman Web atau Perkhidmatan akan diselesaikan oleh mahkamah England yang berwibawa. Anda tidak boleh memajukan sebarang tuntutan tindakan kelas terhadap Syarikat, dan dengan menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan anda bersetuju untuk mengetepikan hak anda untuk memajukan sebarang tuntutan tindakan kelas tersebut.

Sebarang sebab tindakan terhadap Syarikat mesti dibawa dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh sebab tindakan tersebut timbul. Sekiranya mana-mana peruntukan Syarat ini dianggap tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut hendaklah digantikan dengan peruntukan boleh dikuatkuasakan yang paling hampir mencapai kesan peruntukan asal, dan baki syarat Syarat ini akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada apa-apa dalam Terma ini mewujudkan sebarang agensi, pekerjaan, usaha sama, atau hubungan perkongsian antara anda dan Syarikat atau membolehkan anda bertindak bagi pihak Syarikat. Kecuali seperti yang dinyatakan secara jelas dalam Terma ini, Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara Syarikat dan anda berkaitan dengan perkara di sini.

Sebarang notis yang kami mungkin perlu berikan kepada anda, sama ada di bawah undang-undang atau mengikut Terma ini, boleh diberikan oleh Syarikat kepada sebarang maklumat hubungan yang anda berikan dalam maklumat Akaun anda atau lain-lain, sama ada secara langsung atau tidak langsung, termasuk melalui e-mel. Anda secara nyata bersetuju menerima komunikasi dan notis sedemikian dengan cara sedemikian.

Anda tidak boleh menyerahkan sebarang hak di bawah ini tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Tiada apa-apa yang terkandung dalam Terma ini boleh ditafsirkan untuk mengehadkan tindakan atau remedi yang tersedia kepada Syarikat berkenaan dengan sebarang aktiviti atau kelakuan yang dilarang. Ketiadaan penguatkuasaan mana-mana terma Terma ini tidak membentuk persetujuan atau penepian, dan Syarikat berhak untuk menguatkuasakan terma tersebut mengikut budi bicara mutlaknya. Tiada penepian mana-mana pelanggaran atau keingkaran di bawah ini akan dianggap sebagai penepian bagi mana-mana pelanggaran atau keingkaran sebelumnya atau berikutnya.