Algemene Voorwaarden

Aanbieder (het "Bedrijf", "ons", "onze" of "wij") biedt plaatsvervangend via de daarvoor bestemde software en website (de "Website") bepaalde marketing-, reclame-, promotie- en gerelateerde diensten (de "Service"; de Service gebruikers worden aangeduid als de "Gebruikers", "u" of "uw"). Deze gebruiksvoorwaarden (de "voorwaarden") regelen de toegang en het gebruik van de website en diensten door gebruikers. Gebruikers moeten akkoord gaan met deze voorwaarden voordat ze de website kunnen gebruiken.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de website en diensten. Door de Website te openen, te registreren, te downloaden, te delen of anderszins te gebruiken of door ons geleverde softwarescripts te gebruiken om de Website beschikbaar of bruikbaar te maken, geeft u aan dat u instemt met zowel deze Voorwaarden als ons Privacybeleid, en dat naar eigen goeddunken van tijd tot tijd gewijzigd of anderszins gewijzigd. Uw voortgezet gebruik van de Website wordt beschouwd als aanvaarding van dergelijke gewijzigde of bijgewerkte voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, klik dan niet op "ACCEPTEREN" en gebruik de website niet.

1. Gebruik van de website en diensten

Onder voorbehoud van de hierin uiteengezette voorwaarden, mag u de Website openen en gebruiken om de Diensten te gebruiken op een niet-exclusieve basis. U erkent dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken en op elk moment, de Website of Diensten kan wijzigen, bijwerken of anderszins kan wijzigen, inclusief het stopzetten van het leveren van een deel of de gehele Website en/of Diensten of het wijzigen of verwijderen van inhoud die beschikbaar is via de Website of Diensten, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het gebruik van de Website en Diensten is nietig waar dit verboden is. Door de Website en Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (a) alle informatie die u indient (indien van toepassing) waarheidsgetrouw en nauwkeurig is; (b) u handhaaft de nauwkeurigheid van dergelijke informatie; (c) u bent ten minste meerderjarig in uw rechtsgebied; en (d) uw gebruik van de Website of Diensten niet in strijd is met of de schending van toepasselijke wet- of regelgeving of enige wettelijke of contractuele verplichting die u mogelijk heeft aan een derde partij schendt of bevordert en u heeft en zult te allen tijde voldoen aan alle toepasselijke wetten , regels en voorschriften in verband met uw gebruik van de Diensten en Website, alle diensten die via de Diensten en Website worden geregeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot dergelijke diensten die op enigerlei wijze verbonden zijn met de Producten of Derden, zoals deze voorwaarden hierin zijn gedefinieerd.

De leden (a) tot en met (d) worden gezamenlijk aangeduid als de "Gebruikerstoezeggingen en garanties".

Door de Services of Website te gebruiken, begrijpt u en stemt u ermee in dat het Bedrijf naar eigen goeddunken, maar niet verplicht is om, te verifiëren dat een of alle toezeggingen en garanties van de Gebruikers door een Gebruiker worden nagekomen en u stemt er verder mee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk voor het verzekeren dat de toezeggingen en garanties van de gebruikers worden nagekomen of voor het niet opschorten, beëindigen of voorkomen van het gebruik van de diensten of website door gebruikers die niet voldoen aan de toezeggingen en garanties van de gebruiker. U begrijpt dat u als enige verantwoordelijk bent voor het maken van uw eigen evaluaties, beslissingen en beoordelingen over het al dan niet samenwerken met derden of anderszins communiceren met derden op enigerlei wijze. Als u zich bewust wordt van een schending aan de gebruikersbeloften en garanties, wordt u aangemoedigd om dit aan het bedrijf te melden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om u naar eigen goeddunken geen diensten te leveren met of zonder kennisgeving, ongeacht of het zich bewust wordt van een schending van de gebruikersverplichtingen en garanties (hetzij door rapporten die door andere gebruikers aan het bedrijf zijn verstrekt, hetzij op een andere manier) door u of een andere Gebruiker, of om een ​​andere reden. Zonder af te wijken van het bovenstaande, wijst het Bedrijf uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid van de hand en ontslaat u het Bedrijf uitdrukkelijk van enige en alle aansprakelijkheid voor controverses, claims, rechtszaken, verwondingen, verlies, schade en/of schade die voortvloeit uit en/of op enigerlei wijze verband houdt met aan: (i) enige onnauwkeurigheid, ontijdigheid of onvolledigheid van de verklaringen van een Gebruiker of Derde; en (ii) onjuiste opgaven en/of verkeerde voorstelling van zaken, hetzij in verband met of door een van de Derden of andere Gebruikers, Producten of anderszins. Door de Website en Diensten te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat de Diensten slechts een platform bieden dat is bedoeld om Gebruikers te helpen bij het bereiken, kopen en/of gebruiken van verschillende producten en diensten die worden geleverd door externe leveranciers en/of dienstverleners, via de advertenties of promoties die worden uitgevoerd door ons (respectievelijk de “Producten” en de “Derden“).

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf: (a) geen derde partijen of producten, voor zover relevant, of een verwante partij daarvan in dienst heeft, aanbeveelt of onderschrijft, en geen controle heeft over het handelen of nalaten van een derde partij, hun bedrijf, hun producten of diensten; (b) geeft geen verklaringen of garanties over de Derden en Producten, met inbegrip van hun kwaliteit, prijsstelling, compatibiliteit, beschikbaarheid of andere functies, of over uw interacties of transacties met Derden; (c) geeft geen verklaringen of garanties over de eigendomsrechten of andere rechten of functies of regelgevende aspecten met betrekking tot de Producten, inclusief eventuele vereiste autorisatie, vergunningen of licenties voor het uploaden, delen of anderszins beschikbaar stellen, en voor het gebruik, de verkoop en aankoop van dergelijke Producten; en (d) niet verantwoordelijk is voor de prestaties of het gedrag van een Gebruiker of andere derde partijen die op enigerlei wijze de Diensten gebruiken of hebben gebruikt, en/of op of buiten de Website. Het Bedrijf is niet verplicht om informatie met betrekking tot Derden en/of Gebruikers, de Producten of enige andere functie met betrekking tot de Website of Diensten te screenen of anderszins te verifiëren en daarom dient u voorzichtig te zijn en uw eigen onderzoeken en controles uit te voeren voordat u contact opneemt met iedereen via de Services of Website of anderszins interactie met iemand.

Het Bedrijf wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid van de hand en u ontslaat het Bedrijf uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid voor controverses, claims, rechtszaken, verwondingen, verlies, schade en/of schade die voortvloeit uit en/of op enigerlei wijze verband houdt met de Derden, Producten , Diensten en Website of uw interacties of omgang met Derden, inclusief maar niet beperkt tot handelingen en/of nalatigheden van Derden op enigerlei wijze met behulp van of verbonden met de Diensten of Website op welke manier dan ook. Door de Services of Website te gebruiken, erkent u dat u als enige verantwoordelijk bent voor dergelijk gebruik en de verbindingen, interacties, aankopen of enige andere actie die u maakt en dat al het gebruik van de Services of Website op eigen risico is. Voor alle duidelijkheid: het bedrijf verkoopt, geeft geen licenties of stelt u geen producten of diensten ter beschikking (anders dan de diensten) en is niet aansprakelijk voor producten of diensten die u van een derde partij hebt gekocht, inclusief zonder beperkingen, met betrekking tot ondersteuning en onderhoud, gebreken, fouten, storingen, schade of kosten van welke aard dan ook.

2. Beperkingen

Zonder af te wijken van de bepalingen van Sectie 1 daarvan, zult u niet, en zult u geen derde partij toestaan, om: (a) de onderliggende code van de Website of Diensten te reverse-engineeren of proberen te vinden; (b) de Website of Diensten gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen, publiceren, delen of anderszins overdragen van illegaal of aanstootgevend materiaal; (c) het kopiëren, wijzigen of creëren van afgeleide werken van de Website, Diensten of inhoud van een van de Website of Diensten; (d) proberen om een ​​beveiligings- of toegangscontrolemechanisme van de Website of Diensten uit te schakelen of te omzeilen; (e) het ontwerpen van of helpen bij het ontwerpen van cheats, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, modi of andere ongeautoriseerde software van derden om de Website of Services te wijzigen of te verstoren; (f) de Website of Diensten gebruiken of samenwerken met andere Gebruikers voor enig doel dat in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving; (g) proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Website of Diensten, andere Gebruikersaccounts, zoals hieronder gedefinieerd, of ander apparaat, computersysteem, telefoonsystemen of netwerken die zijn verbonden met de Website of Diensten; en (h) zonder hun toestemming informatie over gebruikers verzamelen of anderszins verzamelen.

Als u inhoud plaatst, publiceert, deelt of anderszins overdraagt ​​via de Website en/of de Diensten gebruikt, verklaart en garandeert u dat dergelijke inhoud een nauwkeurig en volledig beeld geeft van alle producten of diensten die daarin worden beschreven, voldoet aan deze Voorwaarden hierin, en niet: (a) de intellectuele eigendom, morele of publiciteitsrechten van een derde partij schendt; (b) lasterlijke, smadelijke, obscene, seksueel suggestieve of anderszins aanstootgevende inhoud bevatten (inclusief materiaal dat haat, geweld of onverdraagzaamheid promoot of verheerlijkt); (c) wormen, virussen of anderszins schadelijke software bevatten; (d) in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief wet- of regelgeving met betrekking tot reclame of marketing; en (e) enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt.

Door het plaatsen, uploaden, publiceren, delen of anderszins overdragen van inhoud met behulp van de Website of Diensten, verleent u het Bedrijf en al zijn gelieerde ondernemingen en/of sublicenties hierbij onherroepelijk een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, royaltyvrije licentie om te publiceren, het delen, weergeven en anderszins overdragen van dergelijke inhoud in elke redelijke vorm, naar eigen goeddunken van het bedrijf. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen, de toegang tot of permanent te verwijderen, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die in strijd is met de hierboven uiteengezette garanties of de zakelijke belangen van het bedrijf, en u hebt geen recht of claim met betrekking tot dergelijke beslissingen en acties.

Het Bedrijf is niet, en zal niet aansprakelijk zijn voor enige inhoud die door Gebruikers wordt verstrekt, geplaatst, geüpload, gedeeld of anderszins beschikbaar wordt gesteld, voor producten of diensten met betrekking tot dergelijke inhoud die door Gebruikers wordt geleverd, geplaatst, geüpload, gedeeld of anderszins beschikbaar wordt gesteld. Elke gebruiker die de website of diensten gebruikt, verklaart hierbij de volledige verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot het voorgaande, en het bedrijf is niet aansprakelijk met betrekking tot het voorgaande.

3. Promotiemateriaal en nieuwsbrieven

Naast de bepalingen van sectie 3 hierboven, geeft de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming aan het bedrijf om de gebruiker promotiemateriaal en nieuwsbrieven (de "promotiematerialen en nieuwsbrieven") te verstrekken op alle beschikbare middelen, inclusief via e-mail, tekst- en sms-berichten , fax, post, automatische kiesservices of andere middelen, dit alles in overeenstemming met het bedrijf naar eigen goeddunken, zoals van tijd tot tijd zal zijn, en om dergelijk promotiemateriaal en nieuwsbrieven te ontvangen.

De Gebruiker erkent verder dat het Promotiemateriaal en Nieuwsbrieven advertenties van derden kunnen bevatten, en hij stemt uitdrukkelijk in met de ontvangst van dergelijke advertenties als onderdeel van het Promotiemateriaal en Nieuwsbrieven. De gebruiker kan op elk moment contact opnemen met het bedrijf door een verzoek per e-mail te sturen om het bedrijf op de hoogte te stellen van zijn weigering om het promotiemateriaal en de nieuwsbrieven verder te ontvangen.

4. Intellectueel eigendom

Het Bedrijf is de eigenaar van alle wereldwijde rechten, titels en belangen in: (a) de Website en Diensten, verbeteringen, afgeleiden, bugfixes of verbeteringen aan de Website en Diensten; en (b) handelsnamen, handelsmerken en logo's van het Bedrijf, en blijven te allen tijde uitsluitend bij het Bedrijf. Alle verwijzingen in deze Voorwaarden of andere mededelingen naar de verkoop, wederverkoop of aankoop van het voorgaande betekenen alleen het recht om de Website en Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor alle inhoud, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten daarvan, verstrekt, gedeeld of anderszins beschikbaar gesteld door de gebruikers die de website en/of de diensten gebruiken, en het bedrijf geeft geen verklaring met betrekking tot dergelijke inhoud. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor verliezen of schade opgelopen door dergelijke inhoud, en gebruikers stemmen ermee in het bedrijf schadeloos te stellen en te vrijwaren voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het bovenstaande.

5. Privacy

U verbindt zich ertoe om geen inhoud op te slaan, te verzamelen of anderszins in uw bezit te houden en te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. U erkent verder dat het bedrijf zich het recht voorbehoudt om, naar eigen goeddunken, inhoud en openbare informatie op te slaan, te verzamelen of anderszins in haar bezit te houden en te gebruiken, inclusief informatie die u of een andere gebruiker of derde partij persoonlijk kan identificeren of uw persoonlijke interesses. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elk en alle toegestaan ​​gebruik te maken onder de toepasselijke wetgeving van dergelijke inhoud en openbare informatie zoals uiteengezet in het privacybeleid van het bedrijf. Zonder af te wijken van de bepalingen van sectie 1 hierboven, beoordeelt, test, bevestigt, keurt of verifieert het bedrijf dergelijke inhoud of openbare informatie niet. Elke Gebruiker die dergelijke inhoud of openbare informatie plaatst, uploadt, deelt of anderszins beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor de inhoud of openbare informatie, inclusief alle informatie van derden en vereiste toestemmingen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade opgelopen door het niet naleven van het bovenstaande, en u stemt ermee in het Bedrijf schadeloos te stellen en te vrijwaren voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het bovenstaande. ONGEACHT HET VOORGAANDE, BEGRIJPT EN ERKENT U DAT HET BEDRIJF GEEN INHOUDOPSLAGDIENST IS. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLOREN OF VERWIJDERDE INHOUD OF OPENBARE INFORMATIE. U MOET BEWUST ZIJN DAT ALLE Inhoud die is gepost, geüpload, gedeeld of op een andere manier beschikbaar is gesteld, KAN WORDEN GELEZEN, VERZAMELD EN GEBRUIKT DOOR ANDERE GEBRUIKERS, EN KAN WORDEN GEBRUIKT OM ONGEVRAAGD INHOUD TE VERZENDEN.

6. Links

De Website of Diensten kunnen links of andere inhoud bevatten met betrekking tot websites, adverteerders, uitgevers of Producten die worden aangeboden door derden. Het Bedrijf heeft geen controle over en doet geen uitspraken met betrekking tot hetzelfde of enige informatie die wordt verstrekt of verzonden via hetzelfde, of anderszins wordt verstrekt door een dergelijke derde partij. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE LINKS OF ANDERE INHOUD OP UW EIGEN RISICO IS, DAT DERGELIJKE LINKS OF ANDERE INHOUD WORDEN BEHEERD DOOR DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE DERDEN, EN DAT HET BEDRIJF NIET IN PRIVACYBELEID IS OF NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET BEDRIJF PRAKTIJKEN OF ANDER BELEID VAN DERGELIJKE DERDEN. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid die van toepassing zijn op een DERGELIJKE Derde zorgvuldig door te nemen. HET BEDRIJF IS OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR EEN DERGELIJKE DERDE, OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE SOORT DAT ALS GEVOLG DAARVAN IS OPGELOST, EN HET BEDRIJF WIJST UITDRUKKELIJK AF, EN U STELT HET BEDRIJF UITDRUKKELIJK VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VRIJ ALLE CONTROVERSTEN, CLAIMS, PASSEN, LETSELS, VERLIES, SCHADE EN/OF SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT EN/OF ENIGE WIJZE IN VERBAND MET DERGELIJKE DERDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT MET BETREKKING TOT BESCHIKBAARHEID, GEBRUIKSVOORWAARDEN, PRIVACY, INFORMATIE, INFORMATIE RECLAME, KOSTEN, PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN.

7. Verboden gebruik

De website en diensten mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen (tenzij anderszins toegestaan ​​door het bedrijf bij het verbinden van gebruikers met derden) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. De Website en Diensten mogen door geen enkele persoon of organisatie worden gebruikt om voor een andere website te werven, te werven, te adverteren of in welke vorm dan ook contact op te nemen met Gebruikers voor tewerkstelling, contracten of enig ander doel voor een bedrijf dat niet gelieerd is aan het Bedrijf zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. U stemt ermee in de Services en Website niet te gebruiken om contact op te nemen met, te adverteren, te werven voor of te verkopen aan een andere Gebruiker zonder hun uitdrukkelijke toestemming, tenzij anders toegestaan ​​onder deze Voorwaarden.

8. Ondersteuning

Gebruikers kunnen contact opnemen met het bedrijf met betrekking tot ondersteuning voor de website en diensten door een e-mail te sturen

9. Disclaimers

Het bedrijf levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat zijn technologie de website en diensten veilig en beveiligd houdt. Geen enkele technologie is echter 100% veilig. Daarom kunnen we, hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, is uw gebruik van de Website en Diensten naar eigen goeddunken en op eigen risico. De Website en Diensten worden geleverd op een "AS IS"- en "AS AVAILABLE"-basis zonder enige vorm van garantie. Het bedrijf wijst uitdrukkelijk alle impliciete of wettelijke garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de website en diensten af, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk op eigendomsrechten, handelswijze of uitvoeringswijze. Het bedrijf geeft geen advies over het risico of de geschiktheid van een transactie, transactie of opdracht. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige transactie of opdracht die door u is gedaan en u erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor de beoordeling van uw transacties en opdrachten. U zult het bedrijf, zijn functionarissen, werknemers of gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk stellen voor door u gemaakte transactie- of engagementkeuzes. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van het bedrijf of zijn functionarissen, werknemers of gelieerde ondernemingen, zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is vermeld. Als u ervoor kiest om op dergelijke informatie te vertrouwen, doet u dit uitsluitend op eigen risico. Sommige staten of rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde garanties niet toe. Het is daarom mogelijk dat sommige van de bovenstaande uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

10. Beperking van aansprakelijkheid

Het Bedrijf garandeert niet de waarde, kwaliteit, compatibiliteit of enig ander kenmerk van de Derden, Producten of enige andere informatie die wordt verstrekt, verbruikt of anderszins beschikbaar wordt gesteld (hierna in deze Sectie: de "Functies"). Elke functie valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de toepasselijke derde partij of gebruiker die deze gebruikt, indien van toepassing, of de services of website gebruikt. Het Bedrijf verplicht zich niet om toezicht te houden op dergelijke naleving en kan optreden wanneer niet-naleving wordt gedetecteerd, zoals zal worden beslist in overeenstemming met haar eigen goeddunken, zoals beschreven in deze Voorwaarden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud of andere informatie die onnauwkeurig, aanstootgevend, ongepast voor kinderen of anderszins ongeschikt voor u is.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, het uitvallen van een e-mail als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op internet of op een van de andere Website of Diensten of een combinatie daarvan, inclusief enig letsel of schade aan Gebruikers of aan de computer, mobiele telefoon of enig ander apparaat van een persoon die verband houdt met of voortvloeit uit deelname aan of het downloaden van materiaal in verband met de Website of Diensten. Het bedrijf is in geen geval verantwoordelijk voor het gedrag van derden, inclusief gebruikers, zowel online als offline, en exploitanten van externe sites.

In geen geval zal het bedrijf of een van zijn functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn jegens u voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de website of diensten , ongeacht of de schade voorzienbaar is en of het Bedrijf al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet in het toepasselijke rechtsgebied.

11. Schadeloosstelling

U zult het Bedrijf verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle rechtszaken, procedures, beweringen, schade, kosten, aansprakelijkheden of uitgaven (inclusief gerechtskosten en redelijke juridische kosten van advocaten) die het Bedrijf kan lijden of maken in verband met elke daadwerkelijke claim, eis, actie of andere procedure door een derde partij die voortvloeit uit of verband houdt met een schending van deze Voorwaarden door u of enig gebruik door u van de Website of Services dat niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

12. Gemengd

Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland, met uitzondering van de regels voor rechtskeuze, en zonder inachtneming van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen. Uw gedrag kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale en nationale wetten. Elk geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden of met betrekking tot de Website of Dienst zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Engeland. U mag geen collectieve vorderingen tegen het Bedrijf indienen, en door de Website of Diensten te gebruiken, stemt u ermee in afstand te doen van uw rechten om dergelijke vorderingen voor collectieve vorderingen in te dienen.

Elke rechtsvordering tegen het Bedrijf moet worden ingesteld binnen één (1) jaar na de datum waarop een dergelijke rechtsvordering is ontstaan. In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden vervangen door een afdwingbare bepaling die het effect van de oorspronkelijke bepaling het dichtst benadert, en blijven de overige voorwaarden van deze Voorwaarden volledig van kracht. Niets in deze voorwaarden creëert een agentschaps-, arbeids-, joint venture- of partnerschapsrelatie tussen u en het bedrijf of stelt u in staat om namens het bedrijf op te treden. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en u met betrekking tot het onderwerp hiervan.

Kennisgevingen die we mogelijk aan u moeten verstrekken, hetzij op grond van de wet of in overeenstemming met deze voorwaarden, kunnen door het bedrijf worden verstrekt aan alle contactgegevens die u in uw accountgegevens of anderszins hebt verstrekt, direct of indirect, inclusief via e-mail. U gaat uitdrukkelijk akkoord met de ontvangst van dergelijke mededelingen en kennisgevingen op een dergelijke manier.

U mag hieronder geen rechten overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Niets in deze voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een beperking van de acties of rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor het bedrijf met betrekking tot verboden activiteiten of gedragingen. Het niet afdwingen van een voorwaarde van deze Voorwaarden houdt geen toestemming of verklaring van afstand in, en het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​dergelijke voorwaarde naar eigen goeddunken af ​​te dwingen. Geen enkele verklaring van afstand van een schending of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende schending of verzuim.