Zasady

Dostawca („Spółka”, „nas”, „nasz” lub „my”) świadczy za pośrednictwem wyznaczonego oprogramowania i strony internetowej („Witryna”) określone usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne i powiązane („Usługa”; Usługa użytkownicy będą określani jako „Użytkownicy”, „Ty” lub „Twoje”). Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) regulują dostęp Użytkowników do Witryny i Usług oraz korzystanie z nich. Użytkownicy muszą wyrazić zgodę na niniejsze Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Niniejsze Warunki regulują Twój dostęp do Witryny i Usług oraz korzystanie z nich. Uzyskując dostęp, rejestrując się w celu korzystania, pobierając, udostępniając lub w inny sposób korzystając z Witryny lub korzystając z dostarczonych przez nas skryptów oprogramowania w celu udostępnienia lub wykorzystania Witryny, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki i naszą Politykę prywatności, które mogą być modyfikowane lub w inny sposób zmieniane od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania. Dalsze korzystanie z Witryny zostanie uznane za akceptację takich zmienionych lub zaktualizowanych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Warunków, nie klikaj „AKCEPTUJĘ” i nie korzystaj z Witryny.

1. Korzystanie z Serwisu i Usług

Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie, możesz uzyskać dostęp do Witryny i korzystać z niej w celu korzystania z Usług na zasadzie niewyłączności. Przyjmujesz do wiadomości, że Firma może, według własnego uznania i w dowolnym czasie, modyfikować, aktualizować lub w inny sposób zmieniać Witrynę lub Usługi, w tym zaprzestać dostarczania dowolnej części lub całości Witryny i/lub Usług lub modyfikować lub usuwać wszelkie treści dostępne za pośrednictwem Witryna lub Usługi bez wcześniejszego powiadomienia.

Korzystanie z Witryny i Usług jest nieważne, jeśli jest zabronione. Korzystając z Witryny i Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że: (a) wszelkie przesyłane przez Ciebie informacje (jeśli dotyczy) są prawdziwe i dokładne; (b) zachowasz dokładność takich informacji; (c) jesteś osobą pełnoletnią w swojej jurysdykcji; oraz (d) korzystanie z Witryny lub Usług nie narusza ani nie promuje naruszania jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub regulacji ani jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub umownych, które możesz mieć wobec strony trzeciej, a Ty przestrzegasz i zawsze będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów , zasady i przepisy w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług i Witryny, wszelkie usługi organizowane za pośrednictwem Usług i Witryny, w tym między innymi takie usługi związane w jakikolwiek sposób z Produktami lub Stronami Trzecimi, zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie.

Podsekcje (a)-(d) będą określane łącznie jako „Zobowiązania użytkowników i gwarancje”.

Korzystając z Usług lub Witryny, rozumiesz i zgadzasz się, że Firma może według własnego uznania, ale nie musi, zweryfikować, czy którekolwiek lub wszystkie zobowiązania Użytkownika i Gwarancje są spełnione przez dowolnego Użytkownika, a ponadto zgadzasz się, że Firma nie jest odpowiedzialny za zapewnienie realizacji Zobowiązań i Gwarancji Użytkowników lub za niezawieszenie, zakończenie lub uniemożliwienie korzystania z Usług lub Serwisu przez Użytkowników, którzy nie spełniają Zobowiązań i Gwarancji Użytkowników. Rozumiesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie własnych ocen, decyzji i ocen dotyczących tego, czy współpracować z jakimikolwiek stronami trzecimi lub w inny sposób wchodzić w interakcje z jakimikolwiek stronami trzecimi w jakikolwiek sposób. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu Zobowiązań Użytkowników i Gwarancji, zachęcamy do zgłoszenia tego Spółce.

Firma zastrzega sobie prawo do nie świadczenia Użytkownikowi jakichkolwiek Usług za powiadomieniem lub bez powiadomienia, według własnego uznania, niezależnie od tego, czy dowie się o jakimkolwiek naruszeniu Zobowiązań i Gwarancji Użytkowników (w formie raportów dostarczonych jej przez innych Użytkowników lub w jakikolwiek inny sposób) przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego Użytkownika lub z jakiegokolwiek innego powodu. Bez odstępstwa od powyższego, Firma wyraźnie zrzeka się, a Ty wyraźnie zwalniasz Firmę z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie kontrowersje, roszczenia, pozwy, obrażenia, straty, szkody i/lub szkody wynikające z i/lub w jakikolwiek sposób powiązane do: (i) wszelkich nieścisłości, nieterminowości lub niekompletności oświadczeń Użytkownika lub Osoby Trzeciej; oraz (ii) zniekształcenia i/lub nieprawdziwe oświadczenia dokonane w związku z lub przez którąkolwiek ze Stron Trzecich lub innych Użytkowników, Produktów lub w inny sposób. Korzystając z Witryny i Usług, rozumiesz i zgadzasz się, że Usługi oferują jedynie platformę przeznaczoną do pomocy Użytkownikom w dotarciu, zakupie i/lub korzystaniu z różnych produktów i usług dostarczanych przez zewnętrznych dostawców i/lub usługodawców, za pośrednictwem reklam lub promocji przez nas (odpowiednio „Produkty” i „Osoby trzecie”).

Rozumiesz i zgadzasz się, że Firma: (a) nie zatrudnia, nie rekomenduje ani nie wspiera żadnych Stron Trzecich ani Produktów, w zależności od przypadku, ani żadnej powiązanej z nimi strony i nie ma kontroli nad działaniami lub zaniechaniami Stron Trzecich, ich działalnością, ich produkty lub usługi; (b) nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących Stron Trzecich i Produktów, w tym ich jakości, ceny, kompatybilności, dostępności lub jakichkolwiek innych funkcji, ani dotyczących interakcji lub kontaktów z jakimikolwiek Stronami trzecimi; (c) nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących praw własności lub innych praw lub funkcji lub aspektów regulacyjnych związanych z Produktami, w tym wszelkich wymaganych zezwoleń, zezwoleń lub licencji na przesyłanie, udostępnianie lub udostępnianie w inny sposób, a także na używanie, sprzedaż i zakup takich Produktów; oraz (d) nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zachowanie jakiegokolwiek Użytkownika lub innych osób trzecich w jakikolwiek sposób korzystających lub korzystających z Usług i/lub w Witrynie lub poza nią. Firma nie jest zobowiązana do sprawdzania lub w inny sposób weryfikowania jakichkolwiek informacji dotyczących Osób Trzecich i/lub Użytkowników, Produktów lub jakiejkolwiek innej funkcji związanej z Witryną lub Usługami, dlatego należy zachować ostrożność i przeprowadzić własne badania i kontrole przed rozpoczęciem współpracy z kogokolwiek za pośrednictwem Usług lub Witryny lub w inny sposób wchodzących w interakcję z kimkolwiek.

Firma wyraźnie zrzeka się, a Ty wyraźnie zwalniasz Firmę z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie kontrowersje, roszczenia, pozwy, obrażenia, straty, szkody i/lub szkody wynikające z i/lub w jakikolwiek sposób związane z Stronami Trzecimi, Produktami , Usługi i Witryna lub twoje interakcje lub kontakty z jakimikolwiek stronami trzecimi, w tym bez ograniczeń wszelkie działania i/lub zaniechania stron trzecich w jakikolwiek sposób korzystające lub połączone z Usługami lub Witryną w jakikolwiek sposób. Korzystając z Usług lub Witryny, przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za takie użycie i połączenia, interakcje, zakupy lub jakiekolwiek inne działania, które podejmujesz, oraz że wszelkie korzystanie z Usług lub Witryny odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, Spółka nie sprzedaje, nie udziela licencji ani w inny sposób nie udostępnia Ci żadnych Produktów ani usług (innych niż Usługi) i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Produkty lub usługi zakupione przez Ciebie od jakiejkolwiek Strony Trzeciej, w tym bez ograniczeń, w odniesieniu do wszelkiego wsparcia i konserwacji, zaległości, błędów, awarii, uszkodzeń lub kosztów wszelkiego rodzaju.

2. Ograniczenia

Bez odstępstwa od postanowień Sekcji 1 tego dokumentu, nie możesz i nie będziesz zezwalać żadnej stronie trzeciej na: (a) inżynierię wsteczną lub próbę znalezienia podstawowego kodu Witryny lub Usług; (b) korzystać z Witryny lub Usług z naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacji, w tym między innymi publikować, publikować, udostępniać lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek nielegalnych lub obraźliwych materiałów; (c) kopiować, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych Witryny, Usług lub treści dowolnej Witryny lub Usług; (d) podejmować próby wyłączenia lub obejścia jakichkolwiek mechanizmów bezpieczeństwa lub kontroli dostępu do Witryny lub Usług; (e) projektować lub pomagać w projektowaniu cheatów, exploitów, oprogramowania do automatyzacji, botów, hacków, trybów lub innego nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich w celu modyfikowania lub ingerowania w Witrynę lub Usługi; (f) korzystać z Witryny lub Usług lub współpracować z innymi Użytkownikami w jakimkolwiek celu, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub regulacjami; (g) podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Serwisu lub Usług, innych Kont Użytkowników, zgodnie z definicją poniżej, lub innego urządzenia, systemu komputerowego, systemów telefonicznych lub sieci połączonych z Serwisem lub Usługami; oraz (h) zbierać lub w inny sposób gromadzić informacji o Użytkownikach bez ich zgody.

Jeśli publikujesz, publikujesz, udostępniasz lub w inny sposób przekazujesz za pośrednictwem Witryny i/lub korzystając z Usług jakiekolwiek treści, oświadczasz i gwarantujesz, że takie treści zapewniają dokładny i pełny obraz wszelkich produktów lub usług w nich opisanych, są zgodne z niniejszymi Warunkami oraz nie: (a) nie narusza własności intelektualnej, praw moralnych ani praw do reklamy jakiejkolwiek strony trzeciej; (b) zawierać jakichkolwiek treści zniesławiających, zniesławiających, obscenicznych, o podtekstach seksualnych lub w inny sposób obraźliwych (w tym materiałów promujących lub gloryfikujących nienawiść, przemoc lub bigoterię); (c) zawierać robaków, wirusów lub innego złośliwego oprogramowania; (d) naruszać jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub regulacji, w tym jakichkolwiek praw lub regulacji dotyczących reklamy lub marketingu; oraz (e) podejmować jakichkolwiek działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury.

Publikując, przesyłając, publikując, udostępniając lub w inny sposób przesyłając jakiekolwiek treści za pomocą Witryny lub Usług, niniejszym nieodwołalnie udzielasz Firmie i dowolnym jej podmiotom stowarzyszonym i/lub udzielasz sublicencji ogólnoświatowej, niewyłącznej, wieczystej, bezpłatnej licencji na publikację, udostępniać, wyświetlać i w inny sposób przekazywać takich treści w jakiejkolwiek rozsądnej formie, według wyłącznego uznania Spółki. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia, zawieszenia dostępu lub trwałego usunięcia dowolnych treści zgodnie z własnym uznaniem bez uprzedniego powiadomienia, w tym między innymi wszelkich treści, które naruszają gwarancje określone powyżej lub interesy biznesowe Firmy, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo lub roszczenia w związku z takimi decyzjami i działaniami.

Firma nie ponosi i nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane, publikowane, przesyłane, udostępniane lub w inny sposób udostępniane przez Użytkowników, jakiekolwiek produkty lub usługi związane z takimi treściami dostarczanymi, publikowanymi, przesyłanymi, udostępnianymi lub w inny sposób udostępnianymi przez Użytkowników. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu lub Usług niniejszym oświadcza, że ​​bierze pełną odpowiedzialność z tego tytułu, a Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3. Materiały promocyjne i biuletyny

Oprócz postanowień ust. 3 powyżej, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę Spółce na dostarczanie Użytkownikowi materiałów promocyjnych i biuletynów („Materiały promocyjne i biuletyny”) wszelkimi dostępnymi środkami, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów i wiadomości SMS , faksem, pocztą, usługami automatycznego wybierania numerów lub innymi środkami, wszystko według wyłącznego uznania Spółki, co będzie od czasu do czasu, oraz w celu otrzymywania takich materiałów promocyjnych i biuletynów.

Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości, że Materiały Promocyjne i Newslettery mogą zawierać reklamy osób trzecich i wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie takich reklam w ramach Materiałów Promocyjnych i Newsletterów. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się ze Spółką wysyłając żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadamiając Spółkę o odmowie dalszego otrzymywania Materiałów Promocyjnych i Newsletterów.

4. Własność intelektualna

Firma jest właścicielem wszystkich światowych praw, tytułów i udziałów w: (a) Witrynie i Usługach, ulepszeniach, pochodnych, poprawkach lub ulepszeniach Witryny i Usług; oraz (b) nazwy handlowe, znaki towarowe i logo Spółki i przez cały czas pozostają wyłącznie w Spółce. Wszelkie odniesienia w niniejszych Warunkach lub wszelkie inne komunikaty dotyczące sprzedaży, odsprzedaży lub zakupu powyższego oznaczają wyłącznie prawo do korzystania z Witryny i Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, dostarczone, udostępnione lub w inny sposób udostępnione przez Użytkowników korzystających z Witryny i/lub Usług, a Spółka nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do takich treści. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez takie treści, a Użytkownicy zgadzają się zwolnić Spółkę z odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty wynikające z powyższego.

5. Prywatność

Zobowiązujesz się nie zapisywać, nie gromadzić ani w inny sposób utrzymywać w swoim posiadaniu i wykorzystywać jakichkolwiek treści dostarczanych przez Usługi i Witrynę bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zapisywania, gromadzenia lub w inny sposób utrzymywania w swoim posiadaniu i wykorzystywania wszelkich treści i informacji publicznych, w tym informacji, które mogą osobiście zidentyfikować Ciebie lub dowolnego innego Użytkownika lub Stronę Trzecią lub opisać Twoją interesy osobiste. Firma zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania dozwolonego na mocy obowiązującego prawa takich treści i informacji publicznych, jak określono w Polityce prywatności firmy. Bez odstępstwa od postanowień punktu 1 powyżej, Spółka nie przegląda, nie testuje, nie potwierdza, zatwierdza ani w inny sposób nie weryfikuje takich treści lub informacji publicznych. Każdy Użytkownik publikujący, przesyłający, udostępniający lub w inny sposób udostępniający takie treści lub informacje publiczne ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść lub informacje publiczne, w tym wszelkie informacje osób trzecich i wymagane zgody. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku nieprzestrzegania powyższego, a Ty zgadzasz się zwolnić Spółkę z odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty wynikające z powyższego. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE FIRMA NIE JEST USŁUGĄ PRZECHOWYWANIA TREŚCI. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB USUNIĘCIE TREŚCI LUB INFORMACJI PUBLICZNYCH. NALEŻY WIEDZIEĆ, ŻE WSZELKIE Treści publikowane, przesyłane, udostępniane lub udostępniane w inny sposób MOGĄ BYĆ PRZECZYTANE, ZBIERANE I UŻYWANE PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW I MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO WYSYŁANIA NIEZAMÓWIONYCH TREŚCI.

6. Linki

Witryna lub Usługi mogą zawierać linki lub inne treści związane ze stronami internetowymi, reklamodawcami, wydawcami lub Produktami oferowanymi przez osoby trzecie. Firma nie sprawuje kontroli i nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do tych samych lub jakichkolwiek informacji dostarczonych lub przekazanych za ich pośrednictwem lub w inny sposób dostarczonych przez jakąkolwiek taką stronę trzecią. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z TAKICH LINKÓW LUB INNYCH TREŚCI ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO, ŻE TAKIE LINKI LUB INNE TREŚCI PODLEGAJĄ WARUNKOM KORZYSTANIA I POLITYCE PRYWATNOŚCI STRON TRZECICH ORAZ ŻE FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRYWATNOŚĆ PRAKTYKI LUB INNE POLITYKI TAKICH STRON TRZECICH. UŻYTKOWNIK powinien dokładnie zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, które mają zastosowanie do TAKIEJ Strony Trzeciej. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZA TAKIE OSOB TRZECICH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE JAKIEGOKOLWIEK WYNIKIEM, A FIRMA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZWALNIA SPÓŁKĘ Z JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI WSZELKIE KONTROWERSJE, ROSZCZENIA, POZWARY, URAZY, STRATY, SZKODY I/LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE I/LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DOTYCZĄCE TAKICH STRON TRZECICH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI, WARUNKÓW KORZYSTANIA, PRYWATNOŚCI, INFORMACJI, TREŚCI, TREŚCI, REKLAMA, OPŁATY, PRODUKTY I/LUB USŁUGI.

7. Zabronione zastosowania

Witryna i Usługi nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi (chyba że Spółka zezwoli na łączenie Użytkowników z jakimikolwiek stronami trzecimi) bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Witryna i Usługi nie mogą być wykorzystywane przez żadną osobę lub organizację do rekrutacji na inną witrynę internetową, pozyskiwania, reklamowania lub kontaktowania się w jakiejkolwiek formie z Użytkownikami w celu zatrudnienia, zawarcia umowy lub w jakimkolwiek innym celu dla firmy niezwiązanej z Firmą bez wyraźnej pisemnej zgody od Spółki. Zgadzasz się nie korzystać z Usług i Witryny w celu kontaktowania się, reklamowania, pozyskiwania lub sprzedaży innym Użytkownikom bez jego wyraźnej zgody, chyba że niniejsze Warunki stanowią inaczej.

8. Wsparcie

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Spółką w sprawie wsparcia Serwisu i Usług, wysyłając wiadomość e-mail

9. Oświadczenia

Firma dokłada wszelkich starań, aby jej technologia zapewniała bezpieczeństwo Witryny i Usług. Jednak żadna technologia nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego, chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, korzystanie z Witryny i Usług odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko. Witryna i Usługi są świadczone na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” bez jakichkolwiek gwarancji. Firma wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych lub ustawowych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju dotyczących Witryny i Usług, w tym między innymi gwarancji tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw własności, przebiegu transakcji lub przebiegu działania. Firma nie udziela żadnych porad dotyczących ryzyka lub przydatności jakiejkolwiek transakcji, transakcji lub zaangażowania. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję lub zobowiązanie dokonane przez Ciebie, a Ty potwierdzasz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ocenę swoich transakcji i zobowiązań. Nie będziesz pociągać Spółki, jej członków zarządu, pracowników ani podmiotów stowarzyszonych do odpowiedzialności za jakiekolwiek dokonane przez Ciebie decyzje dotyczące transakcji lub zaangażowania. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez Ciebie od Spółki lub jej funkcjonariuszy, pracowników lub podmiotów stowarzyszonych, nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszych Warunkach. Jeśli zdecydujesz się polegać na takich informacjach, robisz to wyłącznie na własne ryzyko. Niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji. W związku z tym niektóre z powyższych wyłączeń mogą Cię nie dotyczyć.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

Firma nie gwarantuje wartości, jakości, kompatybilności ani żadnych innych cech Osób Trzecich, Produktów ani żadnych innych informacji dostarczonych, wykorzystanych lub udostępnionych w inny sposób (dalej w tej sekcji: „Funkcje”). Każda Funkcja podlega wyłącznej odpowiedzialności odpowiedniej Osoby Trzeciej lub Użytkownika korzystającego z niej, w zależności od przypadku, lub korzystającego z Usług lub Witryny. Firma nie zobowiązuje się do monitorowania takiej zgodności i może działać w przypadku wykrycia niezgodności, co zostanie ustalone według własnego uznania, jak opisano w niniejszych Warunkach. Rozumiesz i zgadzasz się, że możesz być narażony na treści lub inne informacje, które są niedokładne, budzące zastrzeżenia, nieodpowiednie dla dzieci lub w inny sposób nieodpowiednie dla Ciebie.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne jakiejkolwiek sieci telefonicznej lub linii, komputerowych systemów internetowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarii jakiejkolwiek poczty e-mail z powodu problemów technicznych lub przeciążenia ruchu w Internecie lub na którymkolwiek z Witryna lub Usługi lub ich połączenie, w tym wszelkie obrażenia lub szkody poniesione przez Użytkowników lub komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie jakiejkolwiek osoby związane lub wynikające z uczestnictwa lub pobierania materiałów w związku z Witryną lub Usługami. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie osób trzecich, w tym Użytkowników, zarówno w trybie online, jak i offline, oraz operatorów witryn zewnętrznych.

W żadnym wypadku Firma ani żaden z jej członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników lub agentów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wtórne szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem z Witryny lub Usług , czy szkody są przewidywalne i czy Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji.

11. Odszkodowanie

Będziesz bronić, zabezpieczać i zabezpieczać Spółkę przed wszelkimi procesami, postępowaniami, roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami lub wydatkami (w tym kosztami sądowymi i uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej), które Spółka może ponieść w związku z wszelkie faktyczne roszczenia, żądania, działania lub inne postępowania prowadzone przez jakąkolwiek stronę trzecią wynikające lub związane z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków lub korzystaniem przez Ciebie z Witryny lub Usług niezgodnie z obowiązującym prawem.

12. Różny

Niniejsze Warunki podlegają prawu Anglii, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych i bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Twoje postępowanie może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym i krajowym. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub dotyczące Witryny lub Usługi będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwe sądy Anglii. Nie możesz wnosić żadnych roszczeń z pozwów zbiorowych przeciwko Firmie, a korzystając z Witryny lub Usług, zgadzasz się zrzec swoich praw do wnoszenia takich pozwów zbiorowych.

Wszelkie powództwa przeciwko Spółce należy wnieść w ciągu jednego (1) roku od daty powstania powództwa. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione postanowieniem wykonalnym, które najdokładniej osiąga skutek pierwotnego postanowienia, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie tworzy żadnej agencji, zatrudnienia, wspólnego przedsięwzięcia ani relacji partnerskiej między Tobą a Firmą ani nie umożliwia działania w imieniu Firmy. O ile nie jest to wyraźnie określone w niniejszych Warunkach, niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Firmą a Państwem dotyczącej przedmiotu niniejszych Warunków.

Wszelkie powiadomienia, które możemy być zobowiązani do przekazania, zgodnie z prawem lub niniejszymi Warunkami, mogą być przekazywane przez Spółkę na wszelkie dane kontaktowe podane w informacjach o koncie lub w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyraźnie zgadzasz się na otrzymywanie takich komunikatów i powiadomień w taki sposób.

Nie możesz dokonać cesji żadnych praw wynikających z niniejszej Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako ograniczające działania lub środki zaradcze dostępne Spółce w odniesieniu do wszelkich zabronionych działań lub zachowań. Nieegzekwowanie jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków nie stanowi zgody ani zrzeczenia się, a Spółka zastrzega sobie prawo do egzekwowania takiego warunku według własnego uznania. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek wcześniejszego lub późniejszego naruszenia lub niewykonania zobowiązania.