Podmienky

Poskytovateľ (ďalej len „Spoločnosť“, „nás“, „náš“ alebo „my“) prostredníctvom ním určeného softvéru a webovej stránky (ďalej len „webová stránka“) poskytuje určité marketingové, reklamné, propagačné a súvisiace služby (ďalej len „Služba“; Služba používatelia budú označovaní ako „Používatelia“, „vy“ alebo „vaši“). Tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) upravujú prístup používateľov a používanie webovej stránky a služieb. Používatelia musia pred použitím webovej stránky súhlasiť s týmito Podmienkami.

Pozorne si prečítajte tieto Podmienky. Tieto podmienky upravujú váš prístup a používanie webovej lokality a služieb. Prístupom, registráciou na používanie, sťahovaním, zdieľaním alebo iným používaním webovej stránky alebo používaním akýchkoľvek softvérových skriptov, ktoré poskytujeme na sprístupnenie alebo použiteľnosť webovej stránky, vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami a našimi Zásadami ochrany osobných údajov a ktoré môžu byť z času na čas upravovať alebo inak meniť podľa vlastného uváženia. Vaše ďalšie používanie webovej stránky sa bude považovať za súhlas s akýmikoľvek zmenenými alebo aktualizovanými podmienkami. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, neklikajte na „PRIJAŤ“ a nepoužívajte webovú stránku.

1. Používanie webovej stránky a služieb

V súlade s podmienkami a ustanoveniami uvedenými v tomto dokumente môžete pristupovať na webovú stránku a používať ju na účely používania Služieb na nevýhradnom základe. Beriete na vedomie, že Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia a kedykoľvek upraviť, aktualizovať alebo inak zmeniť webovú stránku alebo služby vrátane prerušenia poskytovania akejkoľvek časti alebo celej webovej stránky a/alebo služieb alebo upraviť alebo odstrániť akýkoľvek obsah dostupný prostredníctvom Webové stránky alebo Služby bez predchádzajúceho upozornenia.

Používanie webovej stránky a služieb je neplatné tam, kde je zakázané. Používaním webovej lokality a služieb vyhlasujete a zaručujete, že: (a) všetky informácie, ktoré odošlete (ak sú relevantné), sú pravdivé a presné; (b) budete udržiavať presnosť takýchto informácií; (c) ste vo svojej jurisdikcii aspoň vo veku plnoletosti; a (d) vaše používanie Webovej lokality alebo Služieb neporušuje ani nepodporuje porušovanie akéhokoľvek platného zákona alebo nariadenia alebo akéhokoľvek právneho alebo zmluvného záväzku, ktorý môžete mať voči tretej strane, a musíte a budete vždy dodržiavať všetky príslušné zákony , pravidlá a predpisy v súvislosti s vaším používaním Služieb a Webových stránok, akýchkoľvek služieb usporiadaných prostredníctvom Služieb a Webových stránok, vrátane, bez obmedzenia, služieb spojených akýmkoľvek spôsobom s Produktmi alebo Tretími stranami, ako sú tieto pojmy definované v tomto dokumente.

Pododdiely a) až d) sa spoločne označujú ako „Záväzky a záruky používateľov“.

Používaním Služieb alebo Webových stránok beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia, ale nie je povinná, overiť, že ktorýkoľvek Používateľ spĺňa niektoré alebo všetky Užívateľské záväzky a záruky, a ďalej súhlasíte s tým, že Spoločnosť nie je zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania záväzkov a záruk používateľov alebo za akékoľvek zlyhanie pri pozastavení, ukončení alebo zabránení v používaní Služieb alebo Webových stránok Používateľmi, ktorí nespĺňajú záväzky a záruky Používateľov. Beriete na vedomie, že nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje vlastné hodnotenia, rozhodnutia a hodnotenia týkajúce sa toho, či budete spolupracovať s akýmikoľvek Tretími stranami alebo akokoľvek inak interagovať s akýmikoľvek Tretími stranami. Ak sa dozviete o akomkoľvek porušení záväzkov a záruk používateľov, odporúčame vám to nahlásiť Spoločnosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo neposkytovať vám žiadne Služby s upozornením alebo bez upozornenia podľa vlastného uváženia, bez ohľadu na to, či sa dozvie o akomkoľvek porušení záväzkov a záruk používateľov (buď prostredníctvom správ, ktoré jej poskytnú iní používatelia, alebo akýmikoľvek inými prostriedkami) vy alebo akýkoľvek iný používateľ alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Bez odchýlenia sa od vyššie uvedeného sa Spoločnosť výslovne zrieka a vy spoločnosť výslovne zbavujete akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek spory, nároky, žaloby, zranenia, straty, škody a/alebo škody vyplývajúce z a/alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiace na: (i) akúkoľvek nepresnosť, neaktuálnosť alebo neúplnosť vyhlásení používateľa alebo tretej strany; a (ii) nepravdivé vyhlásenia a/alebo nepravdivé vyhlásenia, či už v súvislosti s treťou stranou alebo ktoroukoľvek z tretích strán alebo inými používateľmi, produktmi alebo inak. Používaním webovej stránky a služieb rozumiete a súhlasíte s tým, že služby ponúkajú iba platformu určenú na pomoc používateľom pri dosahovaní, nákupe a/alebo používaní rôznych produktov a služieb poskytovaných predajcami a/alebo poskytovateľmi služieb tretích strán prostredníctvom reklám alebo propagačných akcií. nami (resp. „Produkty“ a „Tretie strany“).

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť: (a) nezamestnáva, neodporúča ani neschvaľuje žiadne Tretie strany alebo Produkty, ak je to relevantné, ani žiadnu ich spriaznenú stranu a nemá žiadnu kontrolu nad konaním alebo opomenutím akejkoľvek Tretej strany, jej podnikania, ich produkty alebo služby; (b) neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa tretích strán a produktov, vrátane ich kvality, cien, kompatibility, dostupnosti alebo akýchkoľvek iných funkcií, ani vašich interakcií alebo rokovaní s akýmikoľvek tretími stranami; (c) neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa vlastníckych práv alebo iných práv alebo funkcií alebo regulačných aspektov súvisiacich s Produktmi, vrátane akýchkoľvek požadovaných povolení, povolení alebo licencií na nahrávanie, zdieľanie alebo iné sprístupnenie a na používanie, predaj a nákup takýchto produktov; a (d) nezodpovedá za výkon alebo správanie akéhokoľvek Používateľa alebo iných tretích strán akýmkoľvek spôsobom používajúce alebo využívané Služby a/alebo na webovej stránke alebo mimo nej. Spoločnosť nie je povinná preverovať ani inak overovať akékoľvek informácie týkajúce sa tretích strán a/alebo používateľov, produktov alebo akejkoľvek inej funkcie súvisiacej s webovou stránkou alebo službami, a preto by ste mali byť opatrní a vykonávať svoje vlastné vyšetrenia a kontroly predtým, ako sa zapojíte do ktokoľvek prostredníctvom Služieb alebo Webových stránok alebo inou interakciou s kýmkoľvek.

Spoločnosť sa výslovne zrieka a vy spoločnosť výslovne zbavujete akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek spory, nároky, súdne spory, zranenia, straty, škody a/alebo škody, ktoré vzniknú a/alebo akýmkoľvek spôsobom súvisia s produktmi tretích strán. , Služby a Webové stránky alebo vaše interakcie alebo rokovania s akýmikoľvek Tretími stranami, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek činov a/alebo opomenutí Tretích strán akýmkoľvek spôsobom využívajúcim alebo spájaným so Službami alebo Webovými stránkami akýmkoľvek spôsobom. Používaním Služieb alebo Webových stránok beriete na vedomie, že nesiete výhradnú zodpovednosť za takéto použitie a prepojenia, interakcie, nákupy alebo akúkoľvek inú činnosť, ktorú vykonáte, a že všetko používanie Služieb alebo Webových stránok je na vaše vlastné riziko. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Spoločnosť nepredáva, nelicencuje ani vám inak nesprístupňuje žiadne Produkty alebo služby (iné ako Služby) a nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne Produkty alebo služby, ktoré ste si zakúpili od akejkoľvek Tretej strany, vrátane bez obmedzenia, pokiaľ ide o akúkoľvek podporu a údržbu, zlyhania, chyby, zlyhania, škody alebo náklady akéhokoľvek druhu.

2. obmedzenia

Bez toho, aby ste sa odchýlili od ustanovení časti 1 tejto časti, nesmiete a nedovolíte žiadnej tretej strane: (a) spätne analyzovať alebo sa pokúšať nájsť základný kód webovej lokality alebo služieb; (b) používať webovú stránku alebo služby v rozpore s akýmkoľvek príslušným zákonom alebo predpisom, vrátane, ale nie výlučne, uverejňovania, zverejňovania, zdieľania alebo iného prenosu akéhokoľvek nezákonného alebo urážlivého materiálu; (c) kopírovať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela z webovej lokality, služieb alebo obsahu ktorejkoľvek webovej lokality alebo služieb; (d) pokúsiť sa deaktivovať alebo obísť akýkoľvek mechanizmus zabezpečenia alebo kontroly prístupu na webovú stránku alebo služby; (e) navrhovať alebo pomáhať pri navrhovaní cheatov, exploitov, automatizačného softvéru, robotov, hackov, režimov alebo akéhokoľvek iného neoprávneného softvéru tretích strán na úpravu alebo zasahovanie do webovej stránky alebo služieb; (f) používať webovú stránku alebo služby alebo komunikovať s inými používateľmi na akýkoľvek účel, ktorý je v rozpore s akýmkoľvek platným zákonom alebo predpisom; (g) pokúsiť sa získať neoprávnený prístup k Webovej stránke alebo Službám, iným Používateľským účtom, ako je definované nižšie, alebo inému zariadeniu, počítačovému systému, telefónnym systémom alebo sieťam pripojeným k Webovej stránke alebo Službám; a (h) zbierať alebo inak zhromažďovať informácie o Používateľoch bez ich súhlasu.

Ak zverejňujete, publikujete, zdieľate alebo inak prenášate prostredníctvom Webovej lokality a/alebo pomocou Služieb akýkoľvek obsah, vyhlasujete a zaručujete, že takýto obsah poskytuje presný a úplný obraz o akýchkoľvek produktoch alebo službách na ňom popísaných, je v súlade s týmito Podmienkami a neporušuje: (a) duševné vlastníctvo, morálne práva alebo práva na publicitu akejkoľvek tretej strany; (b) obsahovať akýkoľvek hanlivý, urážlivý, obscénny, sexuálne naznačujúci alebo inak urážlivý obsah (vrátane materiálu propagujúceho alebo oslavujúceho nenávisť, násilie alebo fanatizmus); (c) obsahovať akékoľvek červy, vírusy alebo iný škodlivý softvér; (d) porušovať akýkoľvek platný zákon alebo nariadenie, vrátane akéhokoľvek zákona alebo nariadenia týkajúceho sa reklamy alebo marketingu; a (e) prijať akékoľvek opatrenie, ktoré spôsobí neprimerané alebo neprimerane veľké zaťaženie našej infraštruktúry.

Uverejnením, nahrávaním, publikovaním, zdieľaním alebo iným prenosom akéhokoľvek obsahu pomocou webovej stránky alebo služieb týmto neodvolateľne udeľujete Spoločnosti a ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností a/alebo sublicenciu celosvetovú, nevýhradnú, trvalú, bezplatnú licenciu na publikovanie, zdieľať, zobrazovať a inak prenášať takýto obsah v akejkoľvek primeranej forme, podľa vlastného uváženia Spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstrániť, pozastaviť prístup alebo natrvalo odstrániť akýkoľvek obsah podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek obsahu, ktorý porušuje záruky uvedené vyššie alebo obchodné záujmy spoločnosti, a vy nebudete mať žiadne právo. alebo nárok v súvislosti s akýmikoľvek takýmito rozhodnutiami a činmi.

Spoločnosť nie je a nebude zodpovedná za žiadny obsah poskytnutý, uverejnený, nahraný, zdieľaný alebo inak sprístupnený používateľmi, žiadne produkty alebo služby súvisiace s takýmto obsahom, ktoré používatelia poskytli, uverejnili, odovzdali, zdieľali alebo inak sprístupnili. Každý používateľ, ktorý používa webovú stránku alebo služby, týmto vyhlasuje, že v súvislosti s tým preberá plnú zodpovednosť a spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s vyššie uvedeným.

3. Propagačné materiály a bulletiny

Okrem ustanovení bodu 3 vyššie dáva Používateľ svoj výslovný súhlas Spoločnosti, aby Používateľovi poskytovala propagačné materiály a bulletiny (ďalej len „Propagačné materiály a bulletiny“) akýmikoľvek dostupnými prostriedkami, vrátane e-mailu, textových správ a SMS správ. , fax, pošta, služby automatického vytáčania alebo akékoľvek iné prostriedky, a to všetko v súlade s výhradným uvážením Spoločnosti, ako sa z času na čas stane, a prijímať takéto propagačné materiály a bulletiny.

Užívateľ ďalej berie na vedomie, že propagačné materiály a bulletiny môžu obsahovať reklamu tretích osôb a výslovne súhlasí s prijímaním takýchto inzerátov v rámci propagačných materiálov a bulletinov. Používateľ môže spoločnosť kedykoľvek kontaktovať zaslaním žiadosti prostredníctvom e-mailu, v ktorej spoločnosť upozorní na svoje odmietnutie ďalšieho odberu propagačných materiálov a bulletinov.

4. Duševné vlastníctvo

Spoločnosť je vlastníkom všetkých celosvetových práv, titulov a podielov na: (a) webovej lokalite a službách, vylepšeniam, derivátom, opravám chýb alebo vylepšeniam webovej lokality a služieb; a (b) obchodné názvy, ochranné známky a logá Spoločnosti a vždy zostanú výhradne Spoločnosti. Všetky odkazy v týchto Podmienkach alebo akákoľvek iná komunikácia o predaji, opätovnom predaji alebo kúpe vyššie uvedeného znamenajú iba právo na používanie Webovej stránky a Služieb v súlade s týmito Podmienkami. Používatelia nesú výhradnú zodpovednosť za akýkoľvek obsah, vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktorý používatelia poskytujú, zdieľajú alebo inak sprístupňujú pomocou webovej stránky a/alebo služieb, a spoločnosť nedáva žiadne vyhlásenia v súvislosti s takýmto obsahom. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne straty alebo škody spôsobené takýmto obsahom a Používatelia súhlasia s tým, že odškodnia a ochránia Spoločnosť za akúkoľvek škodu alebo stratu vyplývajúcu z vyššie uvedeného.

5. súkromia

Zaväzujete sa, že nebudete ukladať, zhromažďovať ani inak uchovávať vo svojom vlastníctve a používať akýkoľvek obsah poskytovaný službami a webovou stránkou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Ďalej beriete na vedomie, že Spoločnosť si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ukladať, zhromažďovať alebo inak uchovávať vo svojom vlastníctve a používať akýkoľvek obsah a verejné informácie vrátane informácií, ktoré môžu osobne identifikovať vás alebo akéhokoľvek iného používateľa alebo tretiu stranu alebo popisovať vašu osobné záujmy. Spoločnosť si vyhradzuje právo na akékoľvek a všetky povolené použitie takéhoto obsahu a verejných informácií, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti podľa akéhokoľvek platného zákona. Bez odchýlenia sa od ustanovení časti 1 vyššie Spoločnosť nekontroluje, netestuje, nepotvrdzuje, neschvaľuje ani inak neoveruje žiadny takýto obsah alebo verejné informácie. Každý Používateľ, ktorý uverejňuje, nahráva, zdieľa alebo inak sprístupňuje takýto obsah alebo verejné informácie, nesie výhradnú zodpovednosť za obsah alebo verejné informácie vrátane všetkých informácií tretích strán a požadovaných súhlasov. Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú nedodržaním vyššie uvedeného a súhlasíte s tým, že odškodníte a ochránite Spoločnosť za akúkoľvek škodu alebo stratu vyplývajúcu z vyššie uvedeného. BEZ OHĽADU NA VYŠŠIE UVEDENÉ ROZUMIETE A BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SPOLOČNOSŤ NIE JE SLUŽBOU UKLADANIA OBSAHU. SPOLOČNOSŤ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU STRATU ALEBO VYMAZANIE OBSAHU ALEBO VEREJNÝCH INFORMÁCIÍ. MALI BY STE SI BERIEŤ NA VEDOMIE, ŽE AKÝKOĽVEK Zverejnený, odovzdaný, zdieľaný alebo inak sprístupnený obsah MÔŽU ČÍTAŤ, ZBERAŤ A POUŽÍVAŤ INÍ POUŽÍVATELI A MÔŽE BYŤ POUŽITÝ NA ODOSIELANIE NEVYŽIADANÉHO OBSAHU.

6. Odkazy

Webová lokalita alebo služby môžu obsahovať odkazy alebo iný obsah súvisiaci s webovými stránkami, inzerentmi, vydavateľmi alebo produktmi ponúkanými tretími stranami. Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nerobí žiadne vyhlásenia v súvislosti s tými istými alebo akýmikoľvek informáciami poskytnutými alebo prenesenými prostredníctvom nich alebo inak poskytnutými treťou stranou. ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POUŽÍVANIE TAKÝCHTO ODKAZOV ALEBO INÝ OBSAH JE NA VLASTNÉ RIZIKO, ŽE TAKÉTO ODKAZY ALEBO INÝ OBSAH SA RIADIA PODMIENKY POUŽÍVANIA TÝCHTO TRETÍCH STRÁN A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, A ŽE SPOLOČNOSŤ NIE JE ZODPOVEDNÝM ZODPOVEDOM NA PRISPINVASICY POSTUPY ALEBO INÉ ZÁSADY TÝCHTO TRETÍCH STRÁN. Mali by ste si pozorne prečítať príslušné podmienky a zásady, ktoré sa vzťahujú na akúkoľvek TAKÚTO Tretiu stranu. SPOLOČNOSŤ NIE JE ŽIADNYM SPÔSOBOM ZODPOVEDNÁ ZA TAKÚTO TRETÚ STRANU ANI ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÉ VZNIKLO TÝM VÝSLEDKOM, A SPOLOČNOSŤ SA VÝSLOVNE ODMIETA A VY VÝSLOVNE UVOĽŇUJETE SPOLOČNOSŤ A SPOLOČNOSŤ OD SPOLOČNOSTI WALLSO AKÉKOĽVEK SPORY, NÁROKY, OBVY, ZRANENIA, STRATY, ŠKODY A/ALEBO ŠKODY, POCHÁDZAJÚCE OD TÝCHTO TRETÍCH STRÁN A/ALEBO AKÝKOĽVEK SÚVISIACE S TÝMITO TRETÍMI STRANAMI, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, TÝKAJÚCE SA DOSTUPNOSTI, PODMIENOK POUŽÍVANIA, OBSAHU, SÚKROMIA REKLAMA, POPLATKY, PRODUKTY A/ALEBO SLUŽBY.

7. Zakázané použitie

Webová lokalita a služby sa nesmú používať v súvislosti s akýmkoľvek komerčným úsilím (pokiaľ Spoločnosť nepovolí inak pri spájaní používateľov s akýmikoľvek tretími stranami) bez výslovného písomného súhlasu Spoločnosti. Bez výslovného písomného povolenia nesmie žiadna osoba ani organizácia používať webovú lokalitu a služby na nábor pre inú webovú stránku, získavanie, inzerciu alebo kontaktovanie v akejkoľvek forme používateľov na účely zamestnania, uzatvárania zmlúv alebo na akýkoľvek iný účel pre podnikanie, ktoré nie je prepojené so spoločnosťou. od Spoločnosti. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Služby a Webovú stránku na kontaktovanie, reklamu, žiadanie alebo predaj akéhokoľvek iného Používateľa bez jeho výslovného súhlasu, pokiaľ to tieto Podmienky nepovoľujú inak.

8. Podpera

Používatelia môžu kontaktovať Spoločnosť v súvislosti s podporou pre webovú stránku a služby zaslaním e-mailu

9. vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť vynakladá primerané úsilie, aby zabezpečila, že jej technológia udrží webovú stránku a služby v bezpečí. Žiadna technológia však nie je 100% bezpečná. Preto, hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. S výnimkou prípadov výslovne uvedených v tomto dokumente je používanie webovej lokality a služieb na vašom výhradnom uvážení a na vaše riziko. Webová lokalita a služby sú poskytované „TAK, AKO SÚ“ a „AKO SÚ K DISPOZÍCII“ bez záruk akéhokoľvek druhu. Spoločnosť výslovne odmieta všetky implicitné alebo zákonné záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa webovej stránky a služieb, vrátane, bez obmedzenia, záruk vlastníctva, predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia vlastníckych práv, priebehu obchodovania alebo výkonu. Spoločnosť neposkytuje žiadne rady týkajúce sa rizika alebo vhodnosti akéhokoľvek obchodu, transakcie alebo zákazky. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek transakciu alebo zákazku, ktorú vykonáte, a beriete na vedomie, že za posúdenie vašich transakcií a zákaziek nesiete výhradnú zodpovednosť. Nebudete brať spoločnosť, jej predstaviteľov, zamestnancov alebo pridružené spoločnosti na zodpovednosť za akékoľvek transakcie alebo rozhodnutia týkajúce sa angažovanosti, ktoré ste urobili. Žiadna rada alebo informácia, či už ústna alebo písomná, ktorú ste získali od spoločnosti alebo jej predstaviteľov, zamestnancov alebo pridružených spoločností, nevytvára žiadnu záruku, ktorá nie je výslovne uvedená v týchto podmienkach. Ak sa rozhodnete spoliehať na takéto informácie, robíte tak výlučne na vlastné riziko. Niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie určitých záruk. Niektoré z vyššie uvedených výnimiek sa na vás preto nemusia vzťahovať.

10. Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť nezaručuje hodnotu, kvalitu, kompatibilitu alebo akúkoľvek inú vlastnosť Tretích strán, Produktov ani žiadne iné informácie poskytnuté, spotrebované alebo inak sprístupnené (ďalej v tejto časti: „Funkcie“). Za akúkoľvek funkciu zodpovedá výlučne príslušná tretia strana alebo používateľ, ktorý ju používa alebo používa služby alebo webovú stránku. Spoločnosť sa nezaväzuje monitorovať takýto súlad a môže konať, ak sa zistí nesúlad, o čom sa rozhodne v súlade s jej výhradným uvážením, ako je opísané v týchto podmienkach. Rozumiete a súhlasíte s tým, že môžete byť vystavení obsahu alebo iným informáciám, ktoré sú nepresné, nežiaduce, nevhodné pre deti alebo inak pre vás nevhodné.

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne problémy alebo technickú poruchu akejkoľvek telefónnej siete alebo liniek, počítačových online systémov, serverov alebo poskytovateľov, počítačového vybavenia, softvéru, zlyhania akéhokoľvek e-mailu v dôsledku technických problémov alebo preťaženia prevádzky na internete alebo na niektorom z Webová lokalita alebo Služby alebo ich kombinácia, vrátane akéhokoľvek zranenia alebo škôd používateľov alebo počítača, mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného zariadenia súvisiaceho alebo vyplývajúceho z účasti alebo sťahovania materiálov v súvislosti s webovou stránkou alebo službami. Spoločnosť za žiadnych okolností nezodpovedá za správanie tretích strán, vrátane akýchkoľvek používateľov, či už online alebo offline, a prevádzkovateľov externých stránok.

Spoločnosť ani žiadny z jej predstaviteľov, riaditeľov, zamestnancov alebo zástupcov vám v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne nepriame, náhodné, špeciálne, trestné alebo následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s vaším používaním webovej lokality alebo služieb. , či sú škody predvídateľné alebo nie a či spoločnosť bola alebo nebola upozornená na možnosť takýchto škôd. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti platí v najväčšom rozsahu povolenom zákonom v príslušnej jurisdikcii.

11. odškodnenie

Budete obhajovať, odškodniť a chrániť spoločnosť pred a proti všetkým žalobám, konaniam, tvrdeniam, škodám, nákladom, záväzkom alebo výdavkom (vrátane súdnych nákladov a primeraných poplatkov za právne zastupovanie), ktoré spoločnosť môže utrpieť alebo ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s akýkoľvek skutočný nárok, žiadosť, konanie alebo iné konanie akejkoľvek tretej strany vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok z vašej strany alebo súvisiace s akýmkoľvek vaším použitím webovej lokality alebo služieb, ktoré nie je v súlade s platnými zákonmi.

12. Zmiešaný

Tieto Podmienky sa budú riadiť zákonmi Anglicka, s výnimkou jeho pravidiel výberu práva a bez ohľadu na Dohovor OSN o medzinárodnom predaji tovaru. Na vaše správanie sa môžu vzťahovať aj iné miestne, štátne a národné zákony. Akýkoľvek spor vzniknutý na základe týchto podmienok alebo týkajúci sa webovej stránky alebo služby bude s konečnou platnosťou urovnaný príslušnými súdmi v Anglicku. Nesmiete podávať žiadne hromadné žaloby voči Spoločnosti a používaním webovej stránky alebo Služieb súhlasíte s tým, že sa vzdávate svojich práv na podanie takýchto hromadných žalobných nárokov.

Akákoľvek žaloba proti Spoločnosti musí byť podaná do jedného (1) roka od dátumu, kedy takáto žaloba vznikla. V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto podmienok považuje za nevykonateľné, takéto ustanovenie sa nahradí vykonateľným ustanovením, ktoré čo najbližšie dosiahne účinok pôvodného ustanovenia, a zostávajúce podmienky týchto podmienok zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Nič v týchto podmienkach nevytvára medzi vami a spoločnosťou žiadny vzťah agentúry, zamestnania, spoločného podniku alebo partnerstva ani vám neumožňuje konať v mene spoločnosti. Okrem toho, čo je v týchto podmienkach výslovne uvedené, tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi spoločnosťou a vami týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy.

Akékoľvek oznámenia, ktoré vám môžeme poskytnúť, či už na základe zákona alebo podľa týchto podmienok, môže spoločnosť poskytnúť na akékoľvek kontaktné údaje, ktoré ste uviedli v informáciách o účte alebo iné, či už priamo alebo nepriamo, vrátane e-mailu. Výslovne súhlasíte s prijímaním takýchto oznámení a oznámení takýmto spôsobom.

Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nemôžete postúpiť žiadne práva podľa tejto zmluvy. Nič obsiahnuté v týchto podmienkach nemožno vykladať tak, aby obmedzovalo akcie alebo nápravné opatrenia, ktoré má Spoločnosť k dispozícii v súvislosti s akoukoľvek zakázanou činnosťou alebo správaním. Nevymáhanie akejkoľvek podmienky týchto podmienok nepredstavuje súhlas ani zrieknutie sa práva a Spoločnosť si vyhradzuje právo vymáhať takúto podmienku podľa vlastného uváženia. Žiadne zrieknutie sa akéhokoľvek porušenia alebo zlyhania podľa tejto zmluvy sa nebude považovať za zrieknutie sa akéhokoľvek predchádzajúceho alebo nasledujúceho porušenia alebo zlyhania.