Villkor

Leverantören ("Företaget", "oss", "vår" eller "vi") tillhandahåller ställföreträdande genom sin utsedda programvara och webbplats ("Webbplatsen") vissa marknadsförings-, reklam-, marknadsförings- och relaterade tjänster ("Tjänsten"; Tjänsten användare ska kallas "Användare", "du" eller "din"). Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar användarnas åtkomst och användning av webbplatsen och tjänsterna. Användare måste godkänna dessa villkor innan de använder webbplatsen.

Läs dessa villkor noggrant. Dessa villkor reglerar din åtkomst till och användning av webbplatsen och tjänsterna. Genom att komma åt, registrera dig för att använda, ladda ner, dela eller på annat sätt använda webbplatsen eller använda programvaruskript som tillhandahålls av oss för att göra webbplatsen tillgänglig eller användbar, ger du ditt samtycke till både dessa villkor och vår integritetspolicy, och som kan vara ändras eller på annat sätt ändras från tid till annan efter eget gottfinnande. Din fortsatta användning av webbplatsen kommer att anses acceptera alla sådana ändrade eller uppdaterade villkor. Om du inte godkänner någon av dessa villkor, klicka inte på "ACCEPTERA" och använd inte webbplatsen.

1. Användning av webbplats och tjänster

Med förbehåll för de villkor och villkor som anges häri får du komma åt och använda webbplatsen i syfte att använda tjänsterna på en icke-exklusiv basis. Du bekräftar att företaget kan, efter eget gottfinnande och när som helst, modifiera, uppdatera eller på annat sätt ändra webbplatsen eller tjänsterna, inklusive att avbryta tillhandahållandet av någon del av eller hela webbplatsen och/eller tjänsterna eller modifiera eller ta bort innehåll som är tillgängligt via Webbplats eller tjänster, utan föregående meddelande.

Användning av webbplatsen och tjänsterna är ogiltigt där det är förbjudet. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna representerar och garanterar du att: (a) all information du lämnar (om tillämpligt) är sanningsenlig och korrekt; (b) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information; (c) du är minst myndig i din jurisdiktion; och (d) din användning av webbplatsen eller tjänsterna inte bryter mot eller främjar brott mot någon tillämplig lag eller förordning eller någon juridisk eller avtalsenlig skyldighet du kan ha gentemot en tredje part och du har och kommer alltid att följa alla tillämpliga lagar , regler och förordningar i samband med din användning av tjänsterna och webbplatsen, alla tjänster som arrangeras via tjänsterna och webbplatsen, inklusive utan begränsning sådana tjänster kopplade på något sätt till produkterna eller tredje part, som sådana villkor definieras häri.

Underavsnitten (a)-(d) ska gemensamt kallas för "Användarnas åtaganden och garantier".

Genom att använda tjänsterna eller webbplatsen förstår och samtycker du till att företaget efter eget gottfinnande, men inte är skyldigt att, verifiera att någon eller alla av användarnas åtaganden och garantier uppfylls av någon användare och du samtycker vidare till att företaget inte är ansvarig för att säkerställa att användarnas åtaganden och garantier uppfylls eller för eventuella underlåtenhet att avbryta, avsluta eller förhindra användningen av tjänsterna eller webbplatsen av användare som inte uppfyller användarnas åtaganden och garantier. Du förstår att du är ensam ansvarig för att göra dina egna utvärderingar, beslut och bedömningar om huruvida du ska engagera dig med någon tredje part eller på annat sätt interagera med någon tredje part på något sätt. Om du blir medveten om någon överträdelse av användarnas åtaganden och garantier uppmuntras du att rapportera det till företaget.

Företaget förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla dig några tjänster med eller utan förvarning efter eget gottfinnande, oavsett om det blir medvetet om någon överträdelse av användarnas åtaganden och garantier (antingen genom rapporter som tillhandahålls till det av andra användare eller på annat sätt) av du eller någon annan användare, eller av någon annan anledning. Utan att avvika från ovanstående avsäger sig företaget uttryckligen, och du befriar uttryckligen företaget från, allt ansvar för eventuella kontroverser, anspråk, stämningar, skador, förluster, skada och/eller skador som uppstår från och/eller på något sätt relaterade till: (i) eventuella felaktigheter, oaktualitet eller ofullständighet i en användares eller tredje parts representationer; och (ii) felaktigheter och/eller felaktiga framställningar, antingen i samband med eller av någon av tredje parten eller andra användare, produkter eller på annat sätt. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna förstår och samtycker du till att tjänsterna endast erbjuder en plattform som är utformad för att hjälpa användare att nå, köpa och/eller använda olika produkter och tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer och/eller tjänsteleverantörer, genom annonserna eller kampanjerna som körs av oss (respektive "Produkterna" och "Tredje parten").

Du förstår och samtycker till att företaget: (a) inte anställer, rekommenderar eller stöder någon tredje part eller produkter, beroende på vad som är relevant, eller någon närstående part till dessa, och har ingen kontroll över tredje parts handlingar eller försummelser, deras verksamhet, deras produkter eller tjänster; (b) lämnar inga utfästelser eller garantier om tredje part och produkter, inklusive deras kvalitet, prissättning, kompatibilitet, tillgänglighet eller andra funktioner, eller om dina interaktioner eller kontakter med någon tredje part; (c) ger inga utfästelser eller garantier om äganderätt eller andra rättigheter eller funktioner eller regulatoriska aspekter relaterade till produkterna, inklusive eventuella nödvändiga auktorisationer, tillstånd eller licenser för uppladdning, delning eller på annat sätt tillgängliggörande, och för användning, försäljning och köp av sådana produkter; och (d) är inte ansvarig för prestanda eller beteende hos någon användare eller annan tredje part på något sätt som använder eller har använt tjänsterna och/eller på eller utanför webbplatsen. Företaget är inte skyldigt att screena eller på annat sätt verifiera någon information om tredje part och/eller användare, produkterna eller någon annan funktion relaterade till webbplatsen eller tjänsterna och därför bör du iaktta försiktighet och utföra dina egna undersökningar och kontroller innan du samverkar med någon genom tjänsterna eller webbplatsen eller på annat sätt interagerar med någon.

Företaget avsäger sig uttryckligen, och du befriar uttryckligen företaget från, allt ansvar för eventuella kontroverser, anspråk, processer, skador, förlust, skada och/eller skador som uppstår från och/eller på något sätt relaterade till tredje part, produkter , Tjänster och Webbplats eller dina interaktioner eller mellanhavanden med någon Tredjepart, inklusive utan begränsning eventuella handlingar och/eller försummelser från Tredjeparts sida på något sätt som använder eller kopplas till Tjänsterna eller Webbplatsen på något sätt. Genom att använda Tjänsterna eller Webbplatsen bekräftar du att du är ensam ansvarig för sådan användning och de anslutningar, interaktioner, köp eller andra åtgärder du gör och att all användning av Tjänsterna eller Webbplatsen sker på egen risk. För att undvika allt tvivel säljer, licensierar eller tillhandahåller företaget inte några produkter eller tjänster (förutom tjänsterna) för dig och ska inte ha något ansvar för några produkter eller tjänster som du köpt från någon tredje part, inklusive utan begränsningar, med avseende på support och underhåll, fel, fel, fel, skador eller kostnader av något slag.

2. Begränsningar

Utan att avvika från bestämmelserna i avsnitt 1 däri, ska du inte, och ska inte tillåta någon tredje part, att: (a) bakåtkonstruera eller försöka hitta den underliggande koden för webbplatsen eller tjänsterna; (b) använda webbplatsen eller tjänsterna i strid med tillämplig lag eller förordning, inklusive men inte begränsat till, publicera, publicera, dela eller på annat sätt överföra olagligt eller stötande material; (c) kopiera, modifiera eller skapa härledda verk av webbplatsen, tjänsterna eller innehållet på någon av webbplatsen eller tjänsterna; (d) försöka inaktivera eller kringgå någon säkerhets- eller åtkomstkontrollmekanism för webbplatsen eller tjänsterna; (e) designa eller hjälpa till med att designa fusk, exploateringar, automatiseringsprogramvara, bots, hacks, lägen eller annan obehörig programvara från tredje part för att modifiera eller störa webbplatsen eller tjänsterna; (f) använda webbplatsen eller tjänsterna eller samarbeta med andra användare för något syfte som strider mot någon tillämplig lag eller förordning; (g) försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller tjänsterna, andra användarkonton, enligt definitionen nedan, eller annan enhet, datorsystem, telefonsystem eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller tjänsterna; och (h) samla in eller på annat sätt samla in information om Användare utan deras medgivande.

Om du publicerar, publicerar, delar eller på annat sätt överför något innehåll via webbplatsen och/eller använder tjänsterna, representerar och garanterar du att sådant innehåll ger en korrekt och fullständig bild av alla produkter eller tjänster som beskrivs däri, överensstämmer med dessa villkor häri, och inte: (a) gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter, moraliska rättigheter eller publicitetsrättigheter; (b) innehålla något ärekränkande, ärekränkande, obscent, sexuellt suggestivt eller på annat sätt stötande innehåll (inklusive material som främjar eller glorifierar hat, våld eller trångsynthet); (c) innehålla maskar, virus eller annan skadlig programvara; (d) bryta mot någon tillämplig lag eller förordning, inklusive någon lag eller förordning som rör reklam eller marknadsföring; och (e) vidta alla åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur.

Genom att publicera, ladda upp, publicera, dela eller på annat sätt överföra något innehåll med hjälp av webbplatsen eller tjänsterna ger du härmed oåterkalleligen företaget och något av dess dotterbolag och/eller underlicensierar en världsomspännande, icke-exklusiv, evig, royaltyfri licens att publicera, dela, visa och på annat sätt överföra sådant innehåll i någon rimlig form som ska vara efter företagets eget gottfinnande. Företaget förbehåller sig rätten att ta bort, stänga av åtkomst till eller permanent radera allt innehåll i enlighet med eget gottfinnande utan föregående meddelande, inklusive utan begränsning allt innehåll som bryter mot de garantier som anges ovan eller företagets affärsintressen, och du ska inte ha någon rättighet eller anspråk med avseende på sådana beslut och åtgärder.

Företaget är inte, och ska inte vara, ansvarigt för något innehåll som tillhandahålls, publiceras, laddas upp, delas eller på annat sätt görs tillgängligt av Användare, några produkter eller tjänster relaterade till sådant innehåll som tillhandahålls, publiceras, laddas upp, delas eller på annat sätt görs tillgängligt av Användare. Varje användare som använder webbplatsen eller tjänsterna försäkrar sig härmed att ta fullt ansvar för detta, och företaget ska inte bära något ansvar med avseende på det föregående.

3. Reklammaterial och nyhetsbrev

Utöver bestämmelserna i avsnitt 3 ovan, ger Användaren sitt uttryckliga samtycke till företaget att förse Användaren med reklammaterial och nyhetsbrev (”Reklammaterial och nyhetsbrev”) på alla tillgängliga sätt, inklusive via e-post, text och SMS. , fax, post, automatiska uppringningstjänster eller något annat sätt, allt i enlighet med företagets eget gottfinnande som ska vara från tid till annan, och för att ta emot sådant reklammaterial och nyhetsbrev.

Användaren bekräftar vidare att reklammaterialet och nyhetsbreven kan innehålla reklam från tredje part, och han samtycker uttryckligen till mottagandet av sådana annonser som en del av reklammaterialet och nyhetsbreven. Användaren kan kontakta företaget när som helst genom att skicka en begäran via e-post och meddela företaget om hans vägran att ta emot reklammaterialet och nyhetsbreven.

4. Immateriell äganderätt

Företaget är ägare till alla världsomspännande rättigheter, titlar och intressen i: (a) webbplatsen och tjänsterna, förbättringar, derivat, buggfixar eller förbättringar av webbplatsen och tjänsterna; och (b) företagets handelsnamn, varumärken och logotyper, och ska alltid förbli enbart hos företaget. Alla hänvisningar i dessa villkor eller annan kommunikation till försäljning, återförsäljning eller köp av det föregående ska endast betyda rätten att använda webbplatsen och tjänsterna i enlighet med dessa villkor. Användare bär ensamt ansvar för allt innehåll, inklusive eventuella immateriella rättigheter till det, som tillhandahålls, delas eller på annat sätt görs tillgängligt av användarna som använder webbplatsen och/eller tjänsterna, och företaget lämnar ingen representation med avseende på sådant innehåll. Företaget kommer inte att hållas ansvarigt för några förluster eller skador som uppstår på grund av sådant innehåll, och användarna samtycker till att hålla företaget skadeslöst för eventuella skador eller förluster som uppstår på grund av ovanstående.

5. Integritet

Du åtar dig att inte spara, samla in eller på annat sätt behålla i din ägo och använda något innehåll som tillhandahålls av tjänsterna och webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från företaget. Du bekräftar vidare att företaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande spara, samla in eller på annat sätt behålla och använda allt innehåll och offentlig information, inklusive information som personligen kan identifiera dig eller någon annan användare eller tredje part eller beskriva din personliga intressen. Företaget förbehåller sig rätten att göra vilken som helst tillåten användning enligt tillämplig lag av sådant innehåll och offentlig information som anges i företagets sekretesspolicy. Utan att avvika från bestämmelserna i avsnitt 1 ovan granskar, testar, bekräftar, godkänner eller på annat sätt företaget inte något sådant innehåll eller offentlig information. Varje användare som lägger upp, laddar upp, delar eller på annat sätt gör tillgängligt sådant innehåll eller offentlig information ska bära det ensamma ansvaret för innehållet eller offentlig information, inklusive all information från tredje part och erforderliga medgivanden. Företaget kommer inte att hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår genom att inte följa ovanstående, och du samtycker till att hålla företaget skadeslöst för alla skador eller förluster som uppstår på grund av ovanstående. OAVSETT OAVSETT FÖRSTÅR ​​OCH BEKRÄFTAR DU ATT FÖRETAGET INTE ÄR EN INNEHÅLLSLAGRINGSTJÄNST. FÖRETAGET SKA INGET ANSVAR FÖR NÅGOT FÖRLUST ELLER RADERAT INNEHÅLL ELLER OFFENTLIG INFORMATION. DU BÖR VARA MEDveten om ATT ALLT innehåll som publiceras, laddas upp, delas eller på annat sätt görs tillgängligt KAN LÄSAS, INSAMLAS OCH ANVÄNDAS AV ANDRA ANVÄNDARE, OCH KAN ANVÄNDAS FÖR ATT SKICKA ICKE ÖVERBEHÅDET INNEHÅLL.

6. Länkar

Webbplatsen eller tjänsterna kan innehålla länkar eller annat innehåll relaterat till webbplatser, annonsörer, utgivare eller produkter som erbjuds av tredje part. Företaget har ingen kontroll och lämnar ingen representation med avseende på samma eller någon information som tillhandahålls eller överförs via densamma, eller på annat sätt tillhandahålls av någon sådan tredje part. DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT ANVÄNDNING AV SÅDANA LÄNKAR ELLER ANNAT INNEHÅLL ÄR PÅ DIN EGEN RISK, ATT SÅDANA LÄNKAR ELLER ANNAT INNEHÅLL STYRS AV SÅDANA TREDJE PARTS ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY ÄR FÖRETAGET OCH FÖRETAGETS INTEGRITETSUPPGIFTER. PRAXIS ELLER ANDRA POLICIER FÖR SÅDAN TREDJE PART. DU bör noggrant granska tillämpliga villkor och policyer som gäller för SÅDAN Tredje Part. FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARIGT ELLER ANSVARIGT PÅ NÅGOT SÄTT FÖR SÅDAN TREDJE PART ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGON SLAGS SOM RESULTAT DÄRFÖR, OCH FÖRETAGET AVSÄKER UTTRYCKLIGEN, OCH DU GER UTTRYCKLIGEN FRÅGOR OCH FRÅGÅR DETTA, EVENTUELLA KONTROVERSER, ANSPRÅK, STÄMNINGAR, SKADA, FÖRLUST, SKADOR OCH/ELLER SKADOR, SOM UPPSTÅR FRÅN OCH/ELLER PÅ NÅGOT SÄTT RELATERADE TILL SÅDAN TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING RELATANDE TILL TILLGÄNGLIGHET, VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, MÅL, ANNONS, AVGIFTER, PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER.

7. Förbjudna användningar

Webbplatsen och tjänsterna får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar (såvida inte annat tillåts av företaget för att ansluta användare till tredje part) utan uttryckligt skriftligt medgivande från företaget. Webbplatsen och tjänsterna får inte användas av någon person eller organisation för att rekrytera till en annan webbplats, värva, annonsera eller i någon form kontakta användare för anställning, kontrakt eller något annat syfte för ett företag som inte är anslutet till företaget utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Bolaget. Du samtycker till att inte använda tjänsterna och webbplatsen för att kontakta, annonsera, värva eller sälja till någon annan användare utan deras uttryckliga medgivande, om inte annat tillåts enligt dessa villkor.

8. Stöd

Användare kan kontakta företaget angående support för webbplatsen och tjänsterna genom att skicka ett e-postmeddelande

9. Förbehåll

Företaget gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att dess teknologi håller webbplatsen och tjänsterna säkra och säkra. Ingen teknik är dock 100% säker. Därför, även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Förutom vad som uttryckligen anges häri, sker din användning av webbplatsen och tjänsterna efter eget gottfinnande och risk. Webbplatsen och tjänsterna tillhandahålls på basis av "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIGT" utan garantier av något slag. Företaget avsäger sig uttryckligen alla underförstådda eller lagstadgade garantier av något slag som hänför sig till webbplatsen och tjänsterna, inklusive utan begränsning garantier för äganderätt, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång i äganderätt, handelsförlopp eller prestationsförlopp. Bolaget ger inga råd angående risken eller lämpligheten av någon handel, transaktion eller engagemang. Företaget tar inget ansvar för någon transaktion eller engagemang som görs av dig och du bekräftar att du är ensam ansvarig för bedömningen av dina transaktioner och åtaganden. Du ska inte hålla företaget, dess tjänstemän, anställda eller dotterbolag ansvariga för några transaktions- eller engagemangsval som du gjort. Inga råd eller information, vare sig muntlig eller skriftlig, som du har erhållit från företaget eller dess tjänstemän, anställda eller dotterbolag, ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges i dessa villkor. Om du väljer att förlita dig på sådan information gör du det på egen risk. Vissa stater eller jurisdiktioner tillåter inte exkludering av vissa garantier. Följaktligen kanske vissa av ovanstående undantag inte gäller dig.

10. Ansvarsbegränsning

Företaget garanterar inte värdet, kvaliteten, kompatibiliteten eller någon annan egenskap hos tredje part, produkter eller annan information som tillhandahålls, konsumeras eller på annat sätt görs tillgänglig (hädanefter i detta avsnitt: "Funktioner"). Alla funktioner är enbart under ansvar för den tillämpliga tredje parten eller användaren som använder den, beroende på vad som är tillämpligt, eller använder tjänsterna eller webbplatsen. Företaget åtar sig inte att övervaka sådan efterlevnad och kan agera där bristande efterlevnad upptäcks, vilket ska beslutas i enlighet med dess eget gottfinnande, som beskrivs i dessa villkor. Du förstår och samtycker till att du kan exponeras för innehåll eller annan information som är felaktig, stötande, olämplig för barn eller på annat sätt olämplig för dig.

Företaget ansvarar inte för några problem eller tekniska fel i telefonnätverk eller linjer, datorsystem online, servrar eller leverantörer, datorutrustning, mjukvara, fel i någon e-post på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet eller på någon av Webbplats eller tjänster eller kombinationer därav, inklusive eventuell skada eller skada på användare eller på någon persons dator, mobiltelefon eller någon annan enhet som är relaterad till eller är ett resultat av deltagande eller nedladdning av material i samband med webbplatsen eller tjänsterna. Företaget ska under inga omständigheter vara ansvarigt för tredje parts beteende, inklusive eventuella användare, oavsett om de är online eller offline, och operatörer av externa webbplatser.

Under inga omständigheter ska företaget eller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda eller agenter vara ansvariga gentemot dig för några indirekta, tillfälliga, speciella, straff- eller följdskador som uppstår ur eller i samband med din användning av webbplatsen eller tjänsterna. , om skadorna är förutsebara eller inte och huruvida företaget har informerats om möjligheten till sådana skador. Ovanstående ansvarsbegränsning ska gälla i den utsträckning som lagen tillåter i den tillämpliga jurisdiktionen.

11. Skadeersättning

Du kommer att försvara, gottgöra och hålla företaget skadeslöst från och mot alla processer, förfaranden, påståenden, skadestånd, kostnader, skulder eller utgifter (inklusive rättegångskostnader och rimliga advokatkostnader) som företaget kan drabbas av eller ådras i samband med alla faktiska anspråk, krav, åtgärder eller andra förfaranden från tredje part som härrör från eller relaterar till något brott mot dessa villkor av dig eller någon användning av webbplatsen eller tjänsterna från dig som inte är i enlighet med tillämplig lag.

12. Övrigt

Dessa villkor ska styras av lagarna i England, exklusive dess lagvalsregler, och utan hänsyn till FN:s konvention om internationella försäljningar av varor. Ditt beteende kan också vara föremål för andra lokala, statliga och nationella lagar. Varje tvist som uppstår under dessa villkor eller rörande webbplatsen eller tjänsten ska slutgiltigt avgöras av behöriga domstolar i England. Du får inte framföra några grupptalan mot företaget, och genom att använda webbplatsen eller tjänsterna samtycker du till att avsäga dig dina rättigheter att väcka sådana grupptalan.

Eventuell talan mot företaget måste väckas inom ett (1) år från det datum sådan talan uppkom. I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor anses vara omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ersättas med en verkställbar bestämmelse som närmast uppnår effekten av den ursprungliga bestämmelsen, och de återstående villkoren i dessa villkor ska förbli i full kraft och verkan. Ingenting i dessa villkor skapar någon agentur, anställning, joint venture eller partnerskapsförhållande mellan dig och företaget eller gör det möjligt för dig att agera på företagets vägnar. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, utgör dessa villkor hela avtalet mellan företaget och dig avseende ämnet härav.

Alla meddelanden som vi kan bli skyldiga att tillhandahålla dig, oavsett om det är enligt lag eller enligt dessa villkor, kan tillhandahållas av företaget till alla kontaktuppgifter som du har angett i din kontoinformation eller annan, antingen direkt eller indirekt, inklusive via e-post. Du samtycker uttryckligen till mottagandet av sådana meddelanden och meddelanden på sådant sätt.

Du får inte överlåta några rättigheter härunder utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Ingenting i dessa villkor ska tolkas för att begränsa de åtgärder eller åtgärder som är tillgängliga för företaget med avseende på förbjuden aktivitet eller beteende. Att inte verkställa något villkor i dessa villkor utgör inte ett samtycke eller avstående, och företaget förbehåller sig rätten att genomdriva ett sådant villkor efter eget gottfinnande. Inget avstående från något brott eller försummelse enligt detta ska anses vara ett avstående från något föregående eller efterföljande brott eller försummelse.