ข้อตกลงและเงื่อนไข

ผู้ให้บริการ ("บริษัท", "เรา", "ของเรา" หรือ "เรา") ให้ตัวแทนผ่านซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ที่กำหนด ("เว็บไซต์") การตลาด การโฆษณา โปรโมชั่น และบริการที่เกี่ยวข้อง ("บริการ"; บริการ ผู้ใช้จะถูกเรียกว่า "ผู้ใช้", "คุณ" หรือ "ของคุณ") ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") ควบคุมการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และบริการของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียด ข้อกำหนดเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ โดยการเข้าถึง การลงทะเบียนเพื่อใช้ ดาวน์โหลด แบ่งปันหรือใช้เว็บไซต์หรือใช้สคริปต์ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เราจัดหาให้เพื่อให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานหรือใช้งานได้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และซึ่งอาจ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา การใช้เว็บไซต์ต่อไปของคุณจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขหรือปรับปรุงดังกล่าว หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ โปรดอย่าคลิก "ยอมรับ" และอย่าใช้เว็บไซต์

1. การใช้เว็บไซต์และบริการ

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ คุณสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการบนพื้นฐานที่ไม่ผูกขาด คุณรับทราบว่าบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและในเวลาใดๆ ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือบริการ รวมถึงการหยุดให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์และ/หรือบริการ หรือแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านทาง เว็บไซต์หรือบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้เว็บไซต์และบริการจะถือเป็นโมฆะหากมีการห้าม โดยการใช้เว็บไซต์และบริการ คุณรับรองและรับประกันว่า: (ก) ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่ง (ถ้ามี) เป็นความจริงและถูกต้อง; (b) คุณจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว (c) คุณมีอายุอย่างน้อยที่สุดในเขตอำนาจศาลของคุณ และ (d) การใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของคุณไม่ละเมิดหรือส่งเสริมการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้หรือข้อผูกพันทางกฎหมายหรือตามสัญญาใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อบุคคลที่สาม และคุณมีและจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดตลอดเวลา กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและเว็บไซต์ บริการใด ๆ ที่จัดผ่านบริการและเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการดังกล่าวที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์หรือบุคคลภายนอกในทางใดทางหนึ่ง ตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ระบุไว้ในที่นี้

ส่วนย่อย (a)-(d) จะถูกอ้างถึงร่วมกันเป็น “ข้อผูกพันและการรับประกันของผู้ใช้”.

โดยการใช้บริการหรือเว็บไซต์ คุณเข้าใจและตกลงว่าบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้รายใดปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรับประกันใด ๆ และคุณตกลงเพิ่มเติมว่าบริษัทไม่ รับผิดชอบในการรับรองว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อผูกพันและการรับประกันหรือความล้มเหลวในการระงับ ยุติ หรือป้องกันการใช้บริการหรือเว็บไซต์โดยผู้ใช้ที่ไม่ตรงตามข้อผูกพันและการรับประกันของผู้ใช้ คุณเข้าใจว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการประเมิน การตัดสินใจ และการประเมินของคุณเองว่าจะมีส่วนร่วมกับบุคคลที่สามหรือไม่หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สามในลักษณะใดก็ตาม หากคุณทราบถึงการละเมิดข้อตกลงของผู้ใช้และการรับประกัน เราขอแนะนำให้คุณรายงานต่อบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการใด ๆ แก่คุณโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบตามดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะรับรู้ถึงการละเมิดใด ๆ ต่อการดำเนินการและการรับประกันของผู้ใช้ (ทั้งโดยรายงานที่จัดทำโดยผู้ใช้รายอื่นหรือวิธีการอื่นใด) โดย คุณหรือผู้ใช้รายอื่นหรือด้วยเหตุผลอื่นใด โดยปราศจากการดูหมิ่นจากข้างต้น บริษัทขอปฏิเสธโดยชัดแจ้ง และคุณได้ปลดบริษัทโดยชัดแจ้งจากความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดใด ๆ สำหรับการโต้เถียง การเรียกร้อง การฟ้องร้อง การบาดเจ็บ การสูญเสีย อันตรายและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากและ/หรือในทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อ: (i) ความไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ของคำรับรองของผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม; และ (ii) การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงและ/หรือการบิดเบือนความจริงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับหรือโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้รายอื่น ผลิตภัณฑ์ หรืออย่างอื่น โดยการใช้เว็บไซต์และบริการ คุณเข้าใจและตกลงว่าบริการเพียงเสนอแพลตฟอร์มที่กำหนดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการเข้าถึง ซื้อและ/หรือใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่จัดหาโดยผู้ขายบุคคลที่สามและ/หรือผู้ให้บริการ ผ่านโฆษณาหรือโปรโมชั่นที่ดำเนินการ โดยเรา (ตามลำดับ "ผลิตภัณฑ์" และ "บุคคลที่สาม" ตามลำดับ)

คุณเข้าใจและตกลงว่าบริษัท: (ก) ไม่ได้ว่าจ้าง แนะนำหรือรับรองบุคคลภายนอกหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามความเกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ ดังกล่าว และไม่มีการควบคุมการกระทำหรือการละเลยของบุคคลที่สาม ธุรกิจของพวกเขา ผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา (b) ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกและผลิตภัณฑ์ รวมถึงคุณภาพ ราคา ความเข้ากันได้ ความพร้อมใช้งาน หรือคุณลักษณะอื่น ๆ หรือเกี่ยวกับการโต้ตอบหรือการติดต่อกับบุคคลที่สาม; (c) ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิ์หรือคุณสมบัติอื่น ๆ หรือด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการอนุญาต อนุญาต หรือใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการอัปโหลด แบ่งปัน หรือทำให้พร้อมใช้งาน และสำหรับการใช้งาน ขายและ การซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ (d) ไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพหรือการดำเนินการของผู้ใช้หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ในการใช้หรือใช้บริการและ/หรือบนหรือนอกเว็บไซต์ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองหรือตรวจสอบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลภายนอกและ/หรือผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือคุณลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริการ ดังนั้น คุณควรใช้ความระมัดระวังและทำการตรวจสอบและตรวจสอบของคุณเองก่อนที่จะมีส่วนร่วมกับ ทุกคนผ่านบริการหรือเว็บไซต์หรือโต้ตอบกับใครก็ตาม

บริษัทขอปฏิเสธโดยชัดแจ้ง และคุณได้ปลดบริษัทโดยชัดแจ้งจากความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดสำหรับการโต้เถียง การเรียกร้อง คดีความ การบาดเจ็บ การสูญเสีย อันตรายและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากและ/หรือในทางที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์ , บริการและเว็บไซต์ หรือการโต้ตอบหรือการติดต่อของคุณกับบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำและ/หรือการละเว้นของบุคคลที่สามในทางใด ๆ โดยใช้หรือเชื่อมต่อกับบริการหรือเว็บไซต์ด้วยวิธีการใด ๆ โดยการใช้บริการหรือเว็บไซต์ คุณรับทราบว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานดังกล่าวและการเชื่อมต่อ การโต้ตอบ การซื้อ หรือการดำเนินการอื่นใดที่คุณทำ และการใช้บริการหรือเว็บไซต์ทั้งหมดถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริษัทจะไม่ขาย อนุญาต หรือทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ แก่คุณ (นอกเหนือจากบริการ) และจะไม่มีความรับผิดใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่คุณซื้อจากบุคคลที่สาม รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด ในส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนและการบำรุงรักษา ค่าเริ่มต้น ข้อผิดพลาด ความล้มเหลว ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ

2 ข้อ จำกัด

โดยปราศจากการดูถูกจากบทบัญญัติของส่วนที่ 1 ดังกล่าว คุณจะไม่และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ เพื่อ: (ก) วิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามค้นหารหัสพื้นฐานของเว็บไซต์หรือบริการ; (b) ใช้เว็บไซต์หรือบริการโดยละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โพสต์ เผยแพร่ แบ่งปันหรือถ่ายโอนเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม; (c) คัดลอก แก้ไข หรือสร้างงานลอกเลียนแบบของเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือบริการใดๆ (d) พยายามปิดการใช้งานหรือหลีกเลี่ยงกลไกการรักษาความปลอดภัยหรือการควบคุมการเข้าถึงของเว็บไซต์หรือบริการ (e) ออกแบบหรือช่วยเหลือในการออกแบบกลโกง การหาประโยชน์ ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ บอท แฮ็ก โหมด หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ เพื่อแก้ไขหรือรบกวนเว็บไซต์หรือบริการ (f) ใช้เว็บไซต์หรือบริการหรือมีส่วนร่วมกับผู้ใช้รายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ (g) พยายามเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต บัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง หรืออุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ และ (ซ) เก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา

หากคุณโพสต์ เผยแพร่ แบ่งปันหรือถ่ายโอนผ่านเว็บไซต์และ/หรือใช้บริการเนื้อหาใด ๆ คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวให้ภาพที่ถูกต้องและสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อธิบายไว้ในที่นี้ ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ในที่นี้และ ไม่: (ก) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิทางศีลธรรมหรือการเผยแพร่ของบุคคลที่สาม; (b) มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย ลามกอนาจาร มีการชี้นำทางเพศหรือเป็นที่น่ารังเกียจอื่น ๆ (รวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือเชิดชูความเกลียดชัง ความรุนแรง หรือความคลั่งไคล้); (c) มีเวิร์ม ไวรัส หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (d) ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือการตลาด และ (จ) ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระงานขนาดใหญ่ที่ไม่สมเหตุผลหรือไม่สมส่วนในโครงสร้างพื้นฐานของเรา

โดยการโพสต์ อัปโหลด เผยแพร่ แบ่งปันหรือถ่ายโอนเนื้อหาใด ๆ โดยใช้เว็บไซต์หรือบริการ คุณยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ให้บริษัทและบริษัทในเครือและ/หรืออนุญาตช่วงทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะ ถาวร และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ แบ่งปัน แสดง และโอนเนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบที่เหมาะสมใดๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับการเข้าถึงหรือลบเนื้อหาใด ๆ อย่างถาวรตามดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดการรับประกันที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และคุณจะไม่มีสิทธิ หรือเรียกร้องในส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและการกระทำดังกล่าว

บริษัทจะไม่และจะไม่รับผิดต่อเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้จัดหา โพสต์ อัปโหลด แบ่งปันหรือทำให้ใช้งานได้โดยประการอื่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวที่ผู้ใช้จัดหา โพสต์ อัปโหลด แบ่งปัน หรือทำให้ใช้งานได้โดยผู้ใช้ ผู้ใช้แต่ละรายที่ใช้เว็บไซต์หรือบริการในที่นี้ขอรับรองว่าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ และบริษัทจะไม่รับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

3. สื่อส่งเสริมการขายและจดหมายข่าว

นอกเหนือจากบทบัญญัติของส่วนที่ 3 ข้างต้น ผู้ใช้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัทในการจัดหาสื่อส่งเสริมการขายและจดหมายข่าวแก่ผู้ใช้ (“เอกสารส่งเสริมการขายและจดหมายข่าว”) ด้วยวิธีการใดๆ ที่มีอยู่ รวมถึงทางอีเมล ข้อความและข้อความ SMS แฟกซ์ ไปรษณีย์ บริการโทรอัตโนมัติหรือวิธีการอื่นใด ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวตามที่ได้รับเป็นครั้งคราว และเพื่อรับเอกสารส่งเสริมการขายและจดหมายข่าวดังกล่าว

ผู้ใช้รับทราบเพิ่มเติมว่าเอกสารส่งเสริมการขายและจดหมายข่าวอาจรวมถึงการโฆษณาของบุคคลที่สาม และเขายินยอมโดยชัดแจ้งที่จะรับโฆษณาดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารส่งเสริมการขายและจดหมายข่าว ผู้ใช้สามารถติดต่อบริษัทได้ตลอดเวลาโดยส่งคำขอผ่านทางอีเมลเพื่อแจ้งให้บริษัททราบถึงการปฏิเสธที่จะรับเอกสารส่งเสริมการขายและจดหมายข่าวเพิ่มเติม

4 ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั่วโลกใน: (a) เว็บไซต์และบริการ การปรับปรุง อนุพันธ์ การแก้ไขจุดบกพร่องหรือการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ; และ (b) ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และโลโก้ของบริษัท และจะยังคงเป็นของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียวตลอดเวลา การอ้างอิงทั้งหมดในข้อกำหนดเหล่านี้หรือการสื่อสารอื่นใดเกี่ยวกับการขาย ขายต่อ หรือการซื้อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะหมายถึงเฉพาะสิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์และบริการตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ใช้ต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหา ให้ แบ่งปัน หรือทำให้ใช้งานได้โดยผู้ใช้ที่ใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการ และบริษัทไม่รับรองเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว และผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือว่าบริษัทไม่เป็นอันตรายสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้างต้น

5 ความเป็นส่วนตัว

คุณรับปากที่จะไม่บันทึก รวบรวม หรือรักษาไว้ในความครอบครองของคุณและใช้เนื้อหาใด ๆ ที่จัดหาให้โดยบริการและเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าบริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในการบันทึก รวบรวมหรือคงไว้ซึ่งความครอบครองและใช้เนื้อหาและข้อมูลสาธารณะใด ๆ รวมถึงข้อมูลที่อาจระบุตัวคุณหรือผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามหรืออธิบายของคุณ ความสนใจส่วนตัว. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ใด ๆ และทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับของเนื้อหาและข้อมูลสาธารณะดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท บริษัทจะไม่ตรวจสอบ ทดสอบ ยืนยัน อนุมัติ หรือตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อมูลสาธารณะดังกล่าว โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดของส่วนที่ 1 ข้างต้น ผู้ใช้แต่ละรายที่โพสต์ อัปโหลด แบ่งปันหรือทำให้เนื้อหาหรือข้อมูลสาธารณะดังกล่าวพร้อมใช้งาน จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาหรือข้อมูลสาธารณะ รวมถึงข้อมูลใดๆ และของบุคคลที่สามทั้งหมดและความยินยอมที่จำเป็น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้างต้น และคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือบริษัทไม่เป็นอันตรายสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้างต้น โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมา คุณเข้าใจและรับทราบว่าบริษัทไม่ใช่บริการจัดเก็บเนื้อหา บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลสาธารณะที่สูญหายหรือถูกลบ คุณควรทราบด้วยว่าเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ อัปโหลด แบ่งปันหรือทำให้พร้อมใช้งานอาจถูกอ่าน รวบรวม และใช้งานโดยผู้ใช้รายอื่น และสามารถใช้เพื่อส่งเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ได้

6 ลิงค์

เว็บไซต์หรือบริการอาจมีลิงก์หรือเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ผู้โฆษณา ผู้เผยแพร่ หรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดยบุคคลภายนอก บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับรองใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลเดียวกันหรือข้อมูลที่ให้หรือส่งผ่านข้อมูลเดียวกัน หรือให้โดยบุคคลที่สามดังกล่าว คุณเข้าใจและตกลงว่าการใช้ลิงก์หรือเนื้อหาดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ลิงก์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบ การปฏิบัติหรือนโยบายอื่นๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายที่บังคับใช้กับบุคคลที่สามดังกล่าวอย่างรอบคอบ บริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในลักษณะใด ๆ สำหรับบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ดังกล่าว และบริษัทขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง และคุณเปิดเผยบริษัทอย่างชัดแจ้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม การโต้แย้ง การเรียกร้อง การฟ้องร้อง การบาดเจ็บ ความสูญเสีย อันตราย และ/หรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากและ/หรือในทางใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความพร้อมใช้งาน เงื่อนไขการใช้งาน ความเป็นส่วนตัว ข้อมูล การโฆษณา ค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ

7. ห้ามใช้

ห้ามใช้เว็บไซต์และบริการร่วมกับความพยายามทางการค้าใดๆ (เว้นแต่บริษัทจะอนุญาตเป็นอย่างอื่นในการเชื่อมต่อผู้ใช้กับบุคคลที่สาม) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากบริษัท เว็บไซต์และบริการไม่สามารถใช้โดยบุคคลหรือองค์กรใด ๆ เพื่อรับสมัครเว็บไซต์อื่น ร้องขอ โฆษณา หรือติดต่อในรูปแบบใด ๆ ผู้ใช้สำหรับการจ้างงาน การทำสัญญา หรือวัตถุประสงค์อื่นใดสำหรับธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง จากบริษัท. คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการและเว็บไซต์เพื่อติดต่อ โฆษณา ร้องขอ หรือขายให้กับผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

8 สนับสนุน

ผู้ใช้อาจติดต่อบริษัทเกี่ยวกับการสนับสนุนเว็บไซต์และบริการโดยส่งอีเมล

9 การปฏิเสธความรับผิด

บริษัทใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีของบริษัททำให้เว็บไซต์และบริการปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ไม่มีเทคโนโลยีใดที่ปลอดภัย 100% ดังนั้น ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ การใช้เว็บไซต์และบริการของคุณขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณ เว็บไซต์และบริการจัดทำขึ้นตาม "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ บริษัทขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งในการรับประกันโดยนัยหรือตามกฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันชื่อ ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สิน แนวทางการจัดการหรือแนวทางการปฏิบัติงาน บริษัทไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความเหมาะสมของการค้า ธุรกรรม หรือการมีส่วนร่วมใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อธุรกรรมหรือการมีส่วนร่วมใดๆ ที่คุณทำ และคุณรับทราบว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการประเมินธุรกรรมและภาระผูกพันของคุณ คุณต้องไม่ถือบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือบริษัทในเครือที่ต้องรับผิดต่อตัวเลือกการทำธุรกรรมหรือการมีส่วนร่วมใดๆ ที่คุณทำขึ้น ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่คุณได้รับจากบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือบริษัทในเครือ ที่จะสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณเลือกที่จะพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง บางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่าง ดังนั้น การยกเว้นบางส่วนข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

10 การจำกัดความรับผิด

บริษัทไม่รับประกันคุณค่า คุณภาพ ความเข้ากันได้ หรือคุณสมบัติอื่นใดของบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลอื่นใดที่ให้ ใช้ หรือทำให้พร้อมใช้งาน (ต่อไปนี้ในหัวข้อนี้: "คุณสมบัติ") คุณลักษณะใด ๆ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบุคคลที่สามหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ตามความเหมาะสมหรือใช้บริการหรือเว็บไซต์ บริษัทจะไม่ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามดังกล่าว และอาจดำเนินการเมื่อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามซึ่งจะตัดสินใจตามดุลยพินิจของบริษัท ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณอาจได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก หรือไม่เหมาะสมกับคุณ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความผิดปกติทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์หรือสาย ระบบออนไลน์ของคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ความล้มเหลวของอีเมลใด ๆ เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือการจราจรติดขัดบนอินเทอร์เน็ตหรือบนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์หรือบริการหรือการรวมกันของมัน รวมถึงการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด ๆ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการเข้าร่วมหรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการของบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ใช้ใดๆ ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ และผู้ดำเนินการเว็บไซต์ภายนอก

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการของคุณ ไม่ว่าค่าเสียหายจะคาดการณ์ได้หรือไม่ และบริษัทได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วหรือไม่ การจำกัดความรับผิดที่กล่าวมาข้างต้นจะใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้

11 การทำขวัญ

คุณจะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องบริษัทจากการฟ้องร้อง การดำเนินคดี การยืนยัน ความเสียหาย ต้นทุน ความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายในศาลและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายของทนายความที่สมเหตุสมผล) ซึ่งบริษัทอาจได้รับหรือเกี่ยวข้องกับ การเรียกร้อง ความต้องการ การดำเนินการ หรือการดำเนินการอื่นใดโดยบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้โดยคุณหรือการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ของคุณ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

12 เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษ ไม่รวมกฎการเลือกกฎหมาย และไม่คำนึงถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศ การดำเนินการของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น มลรัฐ และระดับประเทศอื่นๆ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการจะถูกตัดสินในที่สุดโดยศาลที่มีอำนาจของอังกฤษ คุณไม่สามารถเรียกร้องการดำเนินคดีแบบกลุ่มใด ๆ ต่อบริษัท และโดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการ คุณตกลงที่จะสละสิทธิ์ของคุณในการดำเนินการเรียกร้องการดำเนินการแบบกลุ่มดังกล่าว

คดีความใดๆ ต่อบริษัทจะต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่มูลฟ้องนั้นเกิดขึ้น ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่บังคับใช้ได้ซึ่งบรรลุผลตามข้อกำหนดดั้งเดิมอย่างใกล้ชิดที่สุด และเงื่อนไขที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่ก่อให้เกิดการเป็นตัวแทน การจ้างงาน การร่วมทุน หรือความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่างคุณกับบริษัท หรือทำให้คุณสามารถดำเนินการในนามของบริษัทได้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทและคุณที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในที่นี้

บริษัทอาจจัดเตรียมคำบอกกล่าวใดๆ ที่เราอาจต้องแจ้งให้คุณทราบ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้กฎหมายหรือตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อมูลติดต่อใดๆ ที่คุณให้ไว้ในข้อมูลบัญชีของคุณหรืออื่นๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงทางอีเมล คุณตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะรับการสื่อสารและประกาศดังกล่าวในลักษณะดังกล่าว

คุณไม่สามารถมอบหมายสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้ที่นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะตีความเพื่อจำกัดการกระทำหรือการเยียวยาที่มีให้กับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือการดำเนินการต้องห้ามใดๆ การไม่บังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถือเป็นการยินยอมหรือการสละสิทธิ์ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีการสละสิทธิ์สำหรับการละเมิดหรือการผิดสัญญาใด ๆ ในที่นี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดหรือการผิดนัดก่อนหน้าหรือที่ตามมา