Các điều khoản

Nhà cung cấp (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) cung cấp gián tiếp thông qua phần mềm và trang web được chỉ định của mình (“Trang web”) một số dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại và liên quan (“Dịch vụ”; Dịch vụ người dùng sẽ được gọi là "Người dùng", "bạn" hoặc "của bạn"). Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản“) chi phối việc Người dùng truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ. Người dùng phải đồng ý với các Điều khoản này trước khi sử dụng Trang web.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này. Các Điều khoản này chi phối quyền truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn. Bằng cách truy cập, đăng ký sử dụng, tải xuống, chia sẻ hoặc sử dụng Trang web hoặc sử dụng bất kỳ tập lệnh phần mềm nào do chúng tôi cung cấp để làm cho Trang web khả dụng hoặc có thể sử dụng được, bạn đồng ý với cả Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, và có thể sửa đổi hoặc thay đổi theo cách khác tùy theo quyết định của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sẽ được coi là chấp nhận bất kỳ điều khoản sửa đổi hoặc cập nhật nào như vậy. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào trong số này, vui lòng không nhấp vào “CHẤP NHẬN” và không sử dụng Trang web.

1. Sử dụng Trang web và Dịch vụ

Theo các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây, bạn có thể truy cập và sử dụng Trang web cho mục đích sử dụng Dịch vụ trên cơ sở không độc quyền. Bạn thừa nhận rằng Công ty có thể, theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi Trang web hoặc Dịch vụ, bao gồm việc ngừng cung cấp bất kỳ phần nào hoặc tất cả Trang web và / hoặc Dịch vụ hoặc sửa đổi hoặc xóa bất kỳ nội dung nào có sẵn thông qua Trang web hoặc Dịch vụ, mà không cần thông báo trước.

Việc sử dụng Trang web và Dịch vụ bị vô hiệu nếu bị cấm. Bằng cách sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đại diện và đảm bảo rằng: (a) bất kỳ thông tin nào bạn gửi (nếu có) là trung thực và chính xác; (b) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó; (c) bạn ít nhất là tuổi trưởng thành trong khu vực tài phán của bạn; và (d) việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ không vi phạm hoặc thúc đẩy việc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng nào mà bạn có thể có đối với bên thứ ba và bạn luôn có và sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành , các quy tắc và quy định liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và Trang web, bất kỳ dịch vụ nào được sắp xếp thông qua Dịch vụ và Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ đó được kết nối theo bất kỳ cách nào với Sản phẩm hoặc Bên thứ ba, như các điều khoản như vậy được định nghĩa ở đây.

Các tiểu phần (a) - (d) sẽ được gọi chung là "Các cam kết và bảo đảm của người dùng".

Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, bạn hiểu và đồng ý rằng Công ty có thể theo quyết định riêng của mình, nhưng không bắt buộc phải xác minh rằng bất kỳ hoặc tất cả các Cam kết và Bảo đảm của Người dùng được đáp ứng bởi bất kỳ Người dùng nào và bạn đồng ý thêm rằng Công ty không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các Cam kết và Bảo đảm của Người dùng được đáp ứng hoặc đối với bất kỳ sự thất bại nào trong việc đình chỉ, chấm dứt hoặc ngăn chặn việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web của Người dùng không đáp ứng các Cam kết và Bảo đảm của Người dùng. Bạn hiểu rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đưa ra các đánh giá, quyết định và đánh giá của riêng mình về việc có tham gia với bất kỳ Bên thứ ba nào hay tương tác với bất kỳ Bên thứ ba nào theo bất kỳ cách nào hay không. Nếu bạn biết bất kỳ vi phạm nào đối với Cam kết và Bảo đảm của Người dùng, bạn nên báo cáo cho Công ty.

Công ty có quyền không cung cấp cho bạn bất kỳ Dịch vụ nào có hoặc không có thông báo theo quyết định riêng của mình, cho dù Công ty nhận thấy bất kỳ vi phạm nào đối với Cam kết và Bảo đảm của Người dùng (bằng các báo cáo do Người dùng khác cung cấp hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bằng bạn hoặc bất kỳ Người dùng nào khác, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Không vi phạm những điều trên, Công ty từ chối rõ ràng, và bạn rõ ràng loại bỏ Công ty khỏi, bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tranh cãi, khiếu nại, kiện cáo, thương tích, mất mát, tổn hại và / hoặc thiệt hại phát sinh từ và / hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan để: (i) bất kỳ sự thiếu chính xác, không kịp thời hoặc không đầy đủ nào trong các đại diện của Người dùng hoặc Bên thứ ba; và (ii) các tuyên bố sai và / hoặc xuyên tạc được thực hiện, liên quan đến hoặc bởi bất kỳ Bên thứ ba nào hoặc Người dùng, Sản phẩm hoặc cách khác. Bằng cách sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ chỉ cung cấp một nền tảng được chỉ định để hỗ trợ Người dùng tiếp cận, mua và / hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ khác nhau do nhà cung cấp bên thứ ba và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ cung cấp, thông qua các quảng cáo hoặc chương trình khuyến mại. bởi chúng tôi (tương ứng là “Sản phẩm” và “Bên thứ ba”).

Bạn hiểu và đồng ý rằng Công ty: (a) không tuyển dụng, giới thiệu hoặc xác nhận bất kỳ Bên thứ ba hoặc Sản phẩm nào, nếu có liên quan, hoặc bất kỳ bên liên quan nào của bên đó, và không có quyền kiểm soát đối với các hành vi hoặc thiếu sót của bất kỳ Bên thứ ba nào, doanh nghiệp của họ, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ; (b) không tuyên bố hoặc đảm bảo về các Bên thứ ba và Sản phẩm, bao gồm chất lượng, giá cả, khả năng tương thích, tính khả dụng hoặc bất kỳ tính năng nào khác, hoặc về các tương tác hoặc giao dịch của bạn với bất kỳ Bên thứ ba nào; (c) không tuyên bố hoặc đảm bảo về quyền sở hữu hoặc các quyền hoặc tính năng khác hoặc các khía cạnh quy định liên quan đến Sản phẩm, bao gồm bất kỳ ủy quyền bắt buộc, giấy phép hoặc giấy phép nào để tải lên, chia sẻ hoặc cung cấp và sử dụng, bán và mua Sản phẩm đó; và (d) không chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoặc hành vi của bất kỳ Người dùng hoặc các bên thứ ba khác theo bất kỳ cách nào khi sử dụng hoặc đã sử dụng Dịch vụ, và / hoặc trên hoặc ngoài Trang web. Công ty không có nghĩa vụ phải sàng lọc hoặc xác minh bất kỳ thông tin nào liên quan đến Bên thứ ba và / hoặc Người dùng, Sản phẩm hoặc bất kỳ tính năng nào khác liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ và do đó, bạn nên thận trọng và thực hiện các kiểm tra và kiểm tra của riêng mình trước khi tương tác với bất kỳ ai thông qua Dịch vụ hoặc Trang web hoặc tương tác với bất kỳ ai.

Công ty từ chối rõ ràng và bạn giải phóng Công ty khỏi, bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tranh cãi, khiếu nại, khiếu kiện, thương tích, mất mát, tổn hại và / hoặc thiệt hại phát sinh từ và / hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến Sản phẩm, Bên thứ ba , Dịch vụ và Trang web hoặc các tương tác hoặc giao dịch của bạn với bất kỳ Bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hành vi và / hoặc sự thiếu sót nào của Bên thứ ba trong bất kỳ cách nào bằng cách sử dụng hoặc kết nối với Dịch vụ hoặc Trang web bằng bất kỳ phương tiện nào. Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng đó và các kết nối, tương tác, mua hàng hoặc bất kỳ hành động nào khác mà bạn thực hiện và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web đều do bạn tự chịu rủi ro. Để tránh bất kỳ nghi ngờ nào, Công ty không bán, cấp phép hoặc cung cấp cho bạn bất kỳ Sản phẩm hoặc dịch vụ nào (ngoài Dịch vụ) và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ Sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn mua từ bất kỳ Bên thứ ba nào, bao gồm không có giới hạn, đối với bất kỳ hỗ trợ và bảo trì, mặc định, lỗi, hỏng hóc, thiệt hại hoặc chi phí dưới bất kỳ hình thức nào.

XUẤT KHẨU. Hạn chế

Nếu không vi phạm các quy định tại Mục 1, bạn sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào: (a) thiết kế đối chiếu hoặc cố gắng tìm mã cơ bản của Trang web hoặc Dịch vụ; (b) sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, đăng, xuất bản, chia sẻ hoặc chuyển giao bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc xúc phạm nào; (c) sao chép, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Trang web, Dịch vụ hoặc nội dung của bất kỳ Trang web hoặc Dịch vụ nào; (d) cố gắng vô hiệu hóa hoặc phá vỡ bất kỳ cơ chế bảo mật hoặc kiểm soát truy cập nào của Trang web hoặc Dịch vụ; (e) thiết kế hoặc hỗ trợ thiết kế gian lận, khai thác, phần mềm tự động hóa, bot, hack, chế độ hoặc bất kỳ phần mềm trái phép nào khác của bên thứ ba để sửa đổi hoặc can thiệp vào Trang web hoặc Dịch vụ; (f) sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ hoặc tham gia với Người dùng khác cho bất kỳ mục đích nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; (g) cố gắng truy cập trái phép vào Trang web hoặc Dịch vụ, Tài khoản Người dùng khác, như được định nghĩa bên dưới, hoặc thiết bị, hệ thống máy tính, hệ thống điện thoại hoặc mạng khác được kết nối với Trang web hoặc Dịch vụ; và (h) thu thập hoặc thu thập thông tin về Người dùng mà không có sự đồng ý của họ.

Nếu bạn đăng, xuất bản, chia sẻ hoặc chuyển giao thông qua Trang web và / hoặc sử dụng Dịch vụ bất kỳ nội dung nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng nội dung đó cung cấp hình ảnh chính xác và đầy đủ về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong đó, tuân thủ các Điều khoản này ở đây và không: (a) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đạo đức hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba nào; (b) chứa bất kỳ nội dung phỉ báng, bôi nhọ, khiêu dâm, khêu gợi tình dục hoặc xúc phạm khác (bao gồm cả tài liệu quảng bá hoặc ca ngợi sự căm thù, bạo lực hoặc cố chấp); (c) chứa bất kỳ sâu, vi rút hoặc phần mềm độc hại nào khác; (d) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm bất kỳ luật hoặc quy định nào liên quan đến quảng cáo hoặc tiếp thị; và (e) thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

Bằng cách đăng, tải lên, xuất bản, chia sẻ hoặc chuyển giao bất kỳ nội dung nào bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, theo đó bạn cấp cho Công ty và bất kỳ chi nhánh và / hoặc giấy phép phụ nào của Công ty một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền để xuất bản, chia sẻ, hiển thị và chuyển giao nội dung đó theo bất kỳ hình thức hợp lý nào theo quyết định riêng của Công ty. Công ty có quyền xóa, đình chỉ quyền truy cập hoặc xóa vĩnh viễn bất kỳ nội dung nào theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ nội dung nào vi phạm các bảo đảm nêu trên hoặc lợi ích kinh doanh của Công ty và bạn sẽ không có quyền hoặc yêu cầu đối với bất kỳ quyết định và hành động nào như vậy.

Công ty không và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào do Người dùng cung cấp, đăng, tải lên, chia sẻ hoặc cung cấp, bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến nội dung đó do Người dùng cung cấp, đăng, tải lên, chia sẻ hoặc cung cấp. Mỗi Người dùng sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ theo đây tuyên bố chịu hoàn toàn trách nhiệm về những điều đó, và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với những điều đã nói ở trên.

3. Tài liệu và Bản tin Quảng cáo

Ngoài các quy định tại Mục 3 ở trên, Người dùng đồng ý rõ ràng với Công ty để cung cấp cho Người dùng các tài liệu và bản tin khuyến mại (“Tài liệu và Bản tin khuyến mại”) bằng bất kỳ phương tiện nào có sẵn, bao gồm cả qua email, tin nhắn văn bản và tin nhắn SMS , dịch vụ fax, bưu điện, quay số tự động hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, tất cả theo quyết định riêng của Công ty tại từng thời điểm, và để nhận các Tài liệu và Bản tin Khuyến mại đó.

Người dùng cũng thừa nhận rằng Tài liệu và Bản tin Khuyến mại có thể bao gồm quảng cáo của các bên thứ ba và anh ta đồng ý rõ ràng với việc nhận các quảng cáo đó như một phần của Tài liệu và Bản tin Khuyến mại. Người dùng có thể liên hệ với Công ty bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu qua email thông báo cho Công ty về việc từ chối nhận thêm Tài liệu và Bản tin Khuyến mại.

4. Sở hữu trí tuệ

Công ty là chủ sở hữu của tất cả các quyền, chức danh và lợi ích trên toàn thế giới đối với: (a) Trang web và Dịch vụ, các cải tiến, dẫn xuất, sửa lỗi hoặc cải tiến Trang web và Dịch vụ; và (b) tên thương mại, nhãn hiệu và biểu tượng của Công ty và sẽ luôn duy nhất thuộc về Công ty. Tất cả các tham chiếu trong các Điều khoản này hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác liên quan đến việc bán, bán lại hoặc mua những điều đã nói ở trên sẽ chỉ có nghĩa là quyền sử dụng Trang web và Dịch vụ theo các Điều khoản này. Người dùng chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất kỳ và tất cả nội dung, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong đó, được cung cấp, chia sẻ hoặc cung cấp bởi Người dùng sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ, và Công ty không đại diện cho bất kỳ nội dung nào như vậy. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ nội dung đó, và Người dùng đồng ý bồi thường và coi Công ty là vô hại đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ những điều trên.

5. Riêng tư

Bạn cam kết không lưu, thu thập hoặc theo cách khác, thuộc quyền sở hữu của bạn và sử dụng bất kỳ nội dung nào được cung cấp bởi Dịch vụ và Trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Bạn cũng thừa nhận rằng Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, lưu, thu thập hoặc theo cách khác, duy trì quyền sở hữu và sử dụng bất kỳ nội dung và thông tin công khai nào, bao gồm thông tin có thể nhận dạng cá nhân bạn hoặc bất kỳ Người dùng hoặc Bên thứ ba nào khác hoặc mô tả của bạn lợi ích cá nhân. Công ty có quyền thực hiện bất kỳ và tất cả việc sử dụng được phép theo bất kỳ luật hiện hành nào của nội dung và thông tin công khai đó như được quy định trong Chính sách Bảo mật của Công ty. Nếu không vi phạm các quy định tại Mục 1 ở trên, Công ty không xem xét, kiểm tra, xác nhận, phê duyệt hoặc xác minh bất kỳ nội dung hoặc thông tin công khai nào như vậy. Mỗi Người dùng đăng, tải lên, chia sẻ hoặc cung cấp nội dung hoặc thông tin công khai như vậy sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về nội dung hoặc thông tin công khai, bao gồm bất kỳ và tất cả thông tin của bên thứ ba và sự đồng ý bắt buộc. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do không tuân thủ những điều trên, và bạn đồng ý bồi thường và coi Công ty là vô hại đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ những điều trên. LƯU Ý KHI BẮT ĐẦU, BẠN HIỂU VÀ CẢM NHẬN RẰNG VIỆC THOẢI MÁI KHÔNG PHẢI LÀ DỊCH VỤ LƯU TRỮ NỘI DUNG. CÔNG TY SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN CÔNG CỘNG NÀO MẤT HOẶC LỖI. BẠN NÊN Ý THỨC RẰNG BẤT KỲ Nội dung nào được đăng tải, tải lên, chỉnh sửa hoặc cung cấp theo cách khác đều CÓ THỂ ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG KHÁC ĐỌC, THU THẬP VÀ SỬ DỤNG VÀ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ GỬI NỘI DUNG KHÔNG ĐƯỢC HỢP PHÁP.

6. Liên kết

Trang web hoặc Dịch vụ có thể chứa các liên kết hoặc nội dung khác liên quan đến các trang web, nhà quảng cáo, nhà xuất bản hoặc Sản phẩm do bên thứ ba cung cấp. Công ty không có quyền kiểm soát và không đại diện cho thông tin tương tự hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc truyền qua cùng hoặc được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào như vậy. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC LIÊN KẾT NÀY HOẶC NỘI DUNG KHÁC LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN, CÁC LIÊN KẾT ĐÓ HOẶC NỘI DUNG KHÁC DO CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CÁC BÊN THỨ BA ĐIỀU CHỈNH VÀ RẰNG CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ HOẶC DOANH NGHIỆP THỰC HÀNH HOẶC CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC CỦA CÁC BÊN THỨ BA. BẠN nên xem xét cẩn thận các điều khoản và chính sách hiện hành áp dụng cho bất kỳ Bên thứ ba nào. CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẤT KỲ NGƯỜI QUẢN LÝ NÀO ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA, HOẶC VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO CỦA BẤT KỲ KHOẢNG NÀO PHÁT SINH NHƯ KẾT QUẢ CỦA CHÚNG VÀ CÔNG TY TUYÊN BỐ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ BẠN RÕ RÀNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY TỪ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ GÌ BẤT KỲ HÀNH VI NÀO, KHIẾU NẠI, PHÙ HỢP, THƯƠNG HẠI, MẤT MÁT, TÁC HẠI VÀ / HOẶC THIỆT HẠI, PHÁT SINH VÀ / HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BÊN THỨ BA, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG SN SÀNG, ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, QUYỀN RIÊNG TƯ, THÔNG TIN QUẢNG CÁO, PHÍ, SẢN PHẨM VÀ / HOẶC DỊCH VỤ.

7. Sử dụng bị Cấm

Trang web và Dịch vụ không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào (trừ khi được Công ty cho phép trong việc kết nối Người dùng với bất kỳ Bên thứ ba nào) mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Công ty. Trang web và Dịch vụ không được sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào để tuyển dụng cho một trang web khác, gạ gẫm, quảng cáo hoặc liên hệ dưới bất kỳ hình thức nào Người dùng để tuyển dụng, ký hợp đồng hoặc bất kỳ mục đích nào khác cho một doanh nghiệp không liên kết với Công ty mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản Từ công ty. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ và Trang web để liên hệ, quảng cáo, gạ gẫm hoặc bán cho bất kỳ Người dùng nào khác mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ, trừ khi được cho phép theo Điều khoản này.

8. Ủng hộ

Người dùng có thể liên hệ với Công ty về việc hỗ trợ cho Trang web và Dịch vụ bằng cách gửi email

9. Tuyên bố phủ nhận

Công ty nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng công nghệ của mình giữ cho Trang web và Dịch vụ an toàn và bảo mật. Tuy nhiên, không có công nghệ nào là an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó. Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn là toàn quyền quyết định và rủi ro của bạn. Trang web và Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "NGUYÊN TRẠNG" và "HIỆN CÓ" mà không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào. Công ty từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm ngụ ý hoặc theo luật định dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web và Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về quyền sở hữu, khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm quyền sở hữu, quá trình giao dịch hoặc quá trình thực hiện. Công ty không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về rủi ro hoặc tính phù hợp của bất kỳ giao dịch, giao dịch hoặc giao dịch nào. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch hoặc cam kết nào do bạn thực hiện và bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đánh giá các giao dịch và cam kết của mình. Bạn sẽ không giữ Công ty, các cán bộ, nhân viên hoặc chi nhánh của Công ty chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ giao dịch hoặc lựa chọn tham gia nào do bạn thực hiện. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, được bạn thu thập từ Công ty hoặc các cán bộ, nhân viên hoặc chi nhánh của Công ty, sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được nêu rõ ràng trong các Điều khoản này. Nếu bạn chọn dựa vào những thông tin như vậy, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro. Một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo hành nhất định. Theo đó, một số loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

10. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Công ty không đảm bảo giá trị, chất lượng, tính tương thích hoặc bất kỳ tính năng nào khác của Bên thứ ba, Sản phẩm hoặc bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp, tiêu thụ hoặc cung cấp sẵn (sau đây gọi là Phần này: “Tính năng”). Bất kỳ Tính năng nào thuộc trách nhiệm duy nhất của Bên thứ ba hiện hành hoặc Người dùng sử dụng tính năng đó, nếu có, hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web. Công ty không cam kết giám sát sự tuân thủ như vậy và có thể hành động khi việc không tuân thủ được phát hiện như sẽ được quyết định theo quyết định riêng của mình, như được mô tả trong các Điều khoản này. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể tiếp xúc với nội dung hoặc thông tin khác không chính xác, phản cảm, không phù hợp với trẻ em hoặc không phù hợp với bạn.

Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố hoặc trục trặc kỹ thuật nào của bất kỳ mạng điện thoại hoặc đường dây, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm, lỗi của bất kỳ email nào do sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn lưu lượng truy cập trên Internet hoặc trên bất kỳ Trang web hoặc Dịch vụ hoặc sự kết hợp của chúng, bao gồm bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại nào cho Người dùng hoặc máy tính, điện thoại di động của bất kỳ người nào hoặc bất kỳ thiết bị nào khác liên quan đến hoặc kết quả từ việc tham gia hoặc tải xuống tài liệu liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về hành vi của các bên thứ ba, bao gồm bất kỳ Người dùng nào, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, và các nhà điều hành của các trang bên ngoài.

Trong mọi trường hợp, Công ty hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hoặc do hậu quả nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ , những thiệt hại có thể lường trước được hay không và liệu Công ty có được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hay không. Giới hạn trách nhiệm nêu trên sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép trong khu vực tài phán hiện hành.

11. Sự bồi thường

Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ Công ty vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các vụ kiện, thủ tục tố tụng, xác nhận, thiệt hại, chi phí, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí (bao gồm cả chi phí tòa án và phí luật sư hợp lý) mà Công ty có thể phải chịu hoặc gánh chịu liên quan đến bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, hành động thực tế nào hoặc các thủ tục khác của bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản này của bạn hoặc bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ nào của bạn không theo luật hiện hành.

12. Linh tinh

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Anh, ngoại trừ sự lựa chọn các quy tắc luật của nước này, và không liên quan đến Công ước của Liên hợp quốc về Mua bán Hàng hóa Quốc tế. Hành vi của bạn cũng có thể tuân theo luật pháp địa phương, tiểu bang và quốc gia khác. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo các Điều khoản này hoặc liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ cuối cùng sẽ được giải quyết bởi các tòa án có thẩm quyền của Anh. Bạn không thể tiến hành bất kỳ khiếu kiện tập thể nào chống lại Công ty và bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý từ bỏ quyền của mình để xử lý bất kỳ khiếu nại kiện tập thể nào như vậy.

Mọi nguyên nhân dẫn đến hành động chống lại Công ty phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày nguyên nhân dẫn đến hành động đó phát sinh. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không thể thực thi, điều khoản đó sẽ được thay thế bằng một điều khoản có thể thi hành được gần như đạt được hiệu lực của điều khoản ban đầu và các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại lý, việc làm, liên doanh hoặc đối tác nào giữa bạn và Công ty hoặc cho phép bạn đại diện cho Công ty. Trừ khi có thể được nêu rõ ràng trong các Điều khoản này, các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty và bạn liên quan đến chủ đề của Hợp đồng này.

Bất kỳ thông báo nào mà chúng tôi có thể được yêu cầu cung cấp cho bạn, cho dù theo luật pháp hay theo các Điều khoản này, có thể được Công ty cung cấp cho bất kỳ thông tin liên hệ nào bạn đã cung cấp trong thông tin Tài khoản của mình hoặc thông tin khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm cả qua email. Bạn hoàn toàn đồng ý với việc nhận các liên lạc và thông báo theo cách thức như vậy.

Bạn không thể chuyển nhượng bất kỳ quyền nào dưới đây mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này sẽ được hiểu là để hạn chế các hành động hoặc biện pháp khắc phục có sẵn cho Công ty đối với bất kỳ hoạt động hoặc hành vi bị cấm nào. Việc không thực thi bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này không cấu thành sự đồng ý hoặc từ bỏ, và Công ty có quyền thực thi điều khoản đó theo quyết định riêng của mình. Không từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc mặc định nào dưới đây sẽ được coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc vỡ nợ nào trước đó hoặc sau đó.